USNESENÍ Z 31.ZASEDÁNÍ ZO - 13.7.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 31.ZASEDÁNÍ ZO - 13.7.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 31.zasedání ZO - 13.7.2009

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.7.2009 v Obecním domě v Týnci.

283/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření s FRB obce.

 

284/09 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 18. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení  (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 4. září 2009 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;                           

B) do 18,00 hodin 11. září 2009 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Petr Bytel, členové – p. Karel Aška, p. František Korec, p. Josef Staněk, p. Josef Terš s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 14. září 2009 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 18. září 2009 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;                                                                                            

E) do 12,00 hodin 30. září 2009 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;         

F) od 1. října 2009 do 31.července 2010 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 18.kola výběrového řízení“.

 

285/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky o vyúčtování spotřebované elektřiny dle jednotlivých odběrných míst. Zastupitelstvo doporučilo i nadále nechat svítit veřejné osvětlení po celou noc.

 

286/09 Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření a odsouhlasilo:

§  Rozpočtové opatření čís. 3:

-          Výdaje na elektrickou energii u vodovodu ve výši  105 000 Kč(zaúčt. na 2310 5154 =105 tis. Kč),

-          Výdaje na elektrickou energii u veřejného osvětlení ve výši  10 000 Kč (zaúčt. na 3631 5154 =10 tis. Kč, 2321 6121 = - 115 tis. Kč).

 

287/09 Zastupitelstvo rozhodlo odprodat firmě SMJ s.r.o. Mariánské Lázně požadovanou část pozemku p.p.č. 375/1 – lesní pozemek v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. za cenu 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí vypracování geometrického plánu a další náklady s prodejem spojené.

 

288/09 Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí na zářijové zasedání pro nedostatek informací ve věci žádosti p.Petra Komperta z Týnce o stanovisko k vybudování fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 118, 109/1 a 108 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou (pod Kalvárií). Investorem by měla být Středomoravská energetická a.s., Olomouc.

 

289/09 K rozšíření místní komunikace v Horní Lhotě  (u č.p. 10) zastupitelstvo rozhodlo odkoupit st.p.č. 5/2 v k.ú. Horní Lhota o výměře 31 m2 za max.cenu 60 Kč/ m2.

 

290/09 Zastupitelstvo souhlasilo s písemným souhlasem k proklestu dřevin na náspu u objektu Týnec E10. Starostka se SÚS Klatovy projedná vyčištění kanálu od E10 k č.p.21 a výspravu komunikace u RD č.p. 79. Dále starostka projedná s vlastníky domu Týnec č.p.22 vyčištění odtokové stružky přes pozemek u RD č.p. 22.

 

291/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s provedením ohlášené stavby – staveb.úpravy a přístavba objektu Týnec E1 (č.j. 1/2009);

-          Informaci o konání skautského tábora 18. – 29.7.2009 v k.ú. Hor.Lhota (č.j.:3/2009);

-          Závazné stanovisko MěÚ/OŽP Klatovy – Horní Lhota-rybník – povolení stavby (č.j.:4/2009);

-          Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby Týnec-vrt pro tepelné čerpadlo u OÚ Týnec (č.j.: 7/09);

-          Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – povolení k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení pro stavbu: Týnec-vrt pro tepelné čerpadlo s umístěním na p.p.č. 435/12 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. (č.j.:15/09);

-          Sdělení MěÚ/OVÚP Klatovy –seznámení s podklady rozhodnutí –staveb.úpravy RD Týnec č.p. 54 (č.j.:6/2009);

-          Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení řízení o odstranění stavby – nepovolené stavby kůlny a betonové stěny na p.p.č. 44/2 v k.ú. Horní Lhota (č.j.: 8/09);

-          Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy – stavební úpravy hospod. stavby na st.p.č. 222 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú.- objektu bude přiděleno evid.čís. E 15 (9/09);

-          Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy se stavebními úpravami 2.NP RD Loreta č.p. 12 (č.j.:17/09);

-          Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení  ve věci vypuštění kachny divoké  (č.j.: 19/09);

-          Koordinované závazné stanovisko č.373 MěÚ Klatovy k legalizaci přístupové cesty jako místní komunikace z důvodu výstavby RD v k.ú. Týnec a Klenová (č.j: 18/09);

-          Návrh členění stavebního pozemku v Loretě – p.p.č. 197/20 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.;

-          Informaci p.Pressla o turnaji v malé kopané Řepoň Cup dne 25.7.2009, pouťové zábavě na hřišti a fotbalovém mistrovském utkání 15.8.2009 od 17, hod.;

-          Paní Václavíčková žádala obnovení tradice každoročního setkání seniorů – je plánován na říjen až listopad (přesný termín bude včas oznámen).

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ