USNESENÍ Z 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC-8.6.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC-8.6.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Týnec-8.6.2009

 

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 8.6.2009 v Obecním domě v Týnci.

276/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí.

277/09 Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pololetí 2009 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

278/09 Zastupitelstvo projednalo kalkulace cen ve vodním hospodářství a  porovnalo je se skutečnými  provozními náklady na pitnou vodu a splaškovou vodu za období r.2008. Na základě průměrných nákladů za uvedené období schválilo zastupitelstvo obce s účinností od 1.7.2009 cenu pitné vody (vodné) ve výši 20 Kč/m3 a splaškové vody (stočné) ve výši 15 Kč/ m3.

279/09 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 2:

 • Příjem dotace na volby do EP 2009 ve výši 18 300Kč (zaúčt. na 4111, UZ 98348 =18 300 Kč ),
 • Výdaje v souvislosti se zabezpečením voleb do EP 2009 v částce 18 300 Kč (zaúčt. na 6117, UZ 98 348 = 18 300 Kč

 • Výdaje na neinvest. náklady za děti v MŠ Janovice n.Úhl.v částce 3 000 Kč (zaúčt. na 3111 5321 = 3 000 Kč; 2321 6121 = - 3 000 Kč),
 • Výdaje na neinvest. náklady za žáky v ZŠ a ŠJ Janovice n.Úhl.v částce 15 000 Kč (zaúčt. na 3113 5321 = 15 000 Kč; 2321 6121 = - 15 000 Kč).

280/09 Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na dokončení výstavby chodníku na západním okraji v Týnci s firmou p. J. Kellnera z Běhařova za cenu 234,43 tis.Kč.

281/09 Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se záměrem firmy SMJ, s.r.o., Mariánské Lázně (současný vlastník rybníka Kosmouk a přilehlých pozemků) k legalizaci přístupové cesty k pozemku č.257 v k.ú. Klenová (bývalý mlýn) a souhlasilo se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku p.p.č. 375/1 (lesní pozemek) v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. k vyjádření občanů.

281/09 Zastupitelstvo projednalo písemnou žádost podanou p. Václavem Špetou a podepsanou dalšími pěti občany z Horní Lhoty o rekonstrukci obecní komunikace – okružní cesty (od č.p. 6 k č.p. 11 a dále ke kapličce). Tato cesta byla v minulosti posouzena odborníkem na stavby komunikací, který doporučil udělat odvodnění a teprve posléze řešit povrchovou úpravu místní komunikace. Protože v současné době toto doporučení z finančních důvodů nelze realizovat, zastupitelstvo rozhodlo zaslat toto vysvětlení žadatelům.

282/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Informaci starostky ze semináře o pozemních komunikacích s důrazem na změny v silnič-ní síti a pasportizace komunikací;
 • Usnesení MěÚ/OVÚP Klatovy – přerušení územního řízení “Klenová – vrtaná studna a vrty pro tepelné čerpadlo” (z důvodu příjezdové komunikace) – čj.: 85/2009;
 • Nařízení MěÚ/OVÚP Klatovy o ústním jednání – Horní Lhota –oplocení a buňka s přístřeškem na p.p.č. 44/2 v k.ú. Horní Lhota (č.j.:82/2009);
 • Nařízení MěÚ/OVÚP Klatovy o ústním jednání – Týnec č.p. 54 – stavební úpravy RD, bude uzavřena plánovací smlouva na připojení RD k obecní splaškové kanalizaci (č.j.:83/2009);
 • Zadání pro změnu č.5 Územního plánu obce Vrhaveč – bez připomínek (č.j.:84/2009);
 • Informaci starostky ze schůzky ZSPO Střední Pošumaví;
 • Informaci starostky ze setkání starostů okresu Klatovy s představiteli PK a Krajského úřadu;
 • Informaci o vypsání výzvy na podání žádosti o dotaci v Operačním programu ŽP- tepelná čerpadla pro OÚ Týnec – s ohledem na plánovanou výstavbu splaškové kanalizace nepodávat žádost na TČ;
 • Informaci o cenové nabídce Agentury KONTAKT Klatovy –komplexních služeb v oblasti BOZP a PO – ZO souhlasilo s objednáním těchto služeb;
 • Informaci o zkušebním provozu a osazení úsporného fotorelé ASPON v Týnci na veřejném osvětlení – ZO souhlasilo s objednáním l ks fotorelé;
 • Vyúčtování neinvestičních nákladů za děti z obce Týnec na provoz MŠ v Janovicích nad Úhlavou za r. 2008 – 4 054,50 Kč (č.j.: 79/2009);
 • Vyúčtování neinvestičních nákladů za žáky z obce Týnec na provoz ZŠ a ŠJ v Janovicích nad Úhlavou za r. 2008 – 92 907,29 Kč (č.j.: 86/2009);
 • Vyhlášení soutěže “Obec přátelská rodině”;
 • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k zalesnění pozemků p.p.č. 200/11 a 152 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 78/2009);
 • Pozvánku na valnou hromadu Euroregionu Šumava – 22.6.2009;
 • Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2009 ve volebním okrsku č.1 Týnec;
 • Informaci starostky o kvalitě vody z Horní Lhoty pro odběratelé v Týnci- pro zlepšení kvality nebudou podnikány žádné kroky, protože pro Týnec má dostatek kvalitní pitné vody.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ