USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC-20.4.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC-20.4.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Týnec-20.4.2009

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 20.4.2009 v Obecním domě v Týnci.

 

265/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

266/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí plánované akce 2.čtvrtletí 2009 a odsouhlasilo jednorázový příspěvek na konání sportovního odpoledne pro děti ve výši 600 Kč.

267/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že v 17.kole výběr.řízení na půjčky občanům z FRB obce Týnec nebyly podány žádné žádosti.

268/09 Zastupitelstvo rozhodlo odprodat požadovaný pozemek část p.p.č. 549 – ostatní plocha v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí vypracování geometrického plánu a další náklady s prodejem spojené.

269/09 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 1:

 • Za prodej dřeva v částce 16 000 Kč (zaúčt. na 1032 2111 =16 000 Kč ),

 • Náhrady od žadatelů změny č.1 ÚPD v částce 23 000 Kč (zaúčt. na 6171 2329 = 23 000 Kč,
 • Zimní údržba MK + strojní metení + navýšení opravy spodní ulice v částce 36 000 Kč (zaúčt. na 2212 5171 = 36 000 Kč; 2321 6121 = - 36 000 Kč),
 • Vzhled obce – navýšení opravy požár. nádrže v Horní Lhotě v částce 10 000 Kč (zaúčt. 3745 5171 = 10 000 Kč, 6310 5362 = - 10 000 Kč),
 • Výdaje na finanční vypořádání z minulých let – vratka nevyčerp. dotace na volby do krajských zastupitelstev v částce 500 Kč (zaúčt. na 6402 5366 = 500 Kč, 6310 5362 = -500 Kč)

270/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Výsledky ústního jednání k vyřešení svodu okapových rour z objektu na st.p.č.11/2 a 11/3 v k.ú. Horní Lhota – svodový okap osadit hadicí (husí krk) a převést přes cestu a odtok zaústit do meze (č.j.: 36/2009);
 • Konání XI.sněmu SMO ČR – 28. a 29.5.2009 v Karlových Varech – bude zplnomocněn zástupce Města Klatovy (č.j.: 37/2009);
 • Souhlas s průjezdem účastníků cyklomaratonu Author Král Šumavy 2009 po pozemcích v katastru obce dne 30.5.2009 (č.j.: 35/2009);
 • Přerušení dodávky elektřiny dne 23.4.2009 v době 8-16 hod. v části Rozpáralka (č.j.: 45/2009);
 • Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce za r.2008 (č.j.: 54/2009);
 • Veřejnou vyhlášku-oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy k zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – vybudování obtoku a odbahnění rybníka “Zámecký” Týnec (č.j.: 44/2009);
 • Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Klenová – vrtaná studna a vrty pro tepelné čerpadlo na p.p.č. 257 v k.ú. Klenová (č.j.: 62/2009);
 • Rozhodnutí – prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající centrální ČOV typu BC-90D pro obec Týnec – do 31.5.2012 (č.j.:61/2009);
 • Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2009;
 • Aktivitu Plzeňského kraje v oblasti plánování sociálních služeb – individuální projekt na zajištění azylových domů, domů na půl cesty, denních center….;
 • Uzavření smlouvy o dílo č.1/2009 – opravu požární nádrže v Horní Lhotě;
 • Uzavření smlouvy o dílo č.2/2009 – na opravu spodní cesty (pod OÚ) v Týnci;
 • Získání dotace z prostředků PSOV PK 2009 – vyznačení nových úseků cyklotras na území mikroregionu Střední Pošumaví ve výši 100 tis. Kč;
 • Pozvánku na výroční schůzi společnosti ŠVAK Klatovy a.s. dne 7.5.2009;
 • Pozvánku na seminář – Odpadové hospodářství ve vztahu k malým obcím – 23.4.2009;
 • Připomínky z řad členů ZO:
 • pí. Václavíčková upozornila na poškozenou střechu čekárny na točně v Týnci a nefungující zámek hřbitovních vrátek – oprava v nejbližší době;
 • p. Pressl žádal posekání hřiště v Týnci- bude objednáno telefonicky;
 • p.ing. Klasna opětovně upozornil na nutnost výspravy výtluků komunikace v Loretě-bude provedena v nejbližší době;

p. Ulrich podal informaci o probíhající opravě hasičské stříkačky PPS–8.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ