USNESENÍ ZO Z 27.ZASEDÁNÍ - 9.3.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZO Z 27.ZASEDÁNÍ - 9.3.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO z 27.zasedání - 9.3.2009

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.3.2009 v Obecním domě v Týnci.

 

257/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o investičních a neinvestičních akcí r.2009.

258/09 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o odpadovém hospodářství obce v r. 2008, celkově bylo odpadové hospodářství v r. 2008 ztrátové částkou 86,6 tis.Kč. Zastupitelstvo doporučilo i nadále usilovat o zapojení všech občanů do systému odpadového hospodářství obce.

259/09 Zastupitelstvo obce Týnec v rámci Integrovaného programu “eGovernment v obcích – Czech POINT” schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem. Obec Týnec neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil. Kč (zakázky malého rozsahu), proto provedla průzkum trhu za účelem pořízení majetku, co nejhospodárnějším způsobem. Zastupitelstvo obce Týnec na základě tří nabídek vybralo jako dodavatele firmu KINETIC KT spol. s r.o. – AutoCont Klatovy.

260/09 Zastupitelstvo pověřilo starostku jednáním s vlastníkem pozemků - Římskokatolickou farností Nýrsko, Klostermannova 1 – o koupi pozemků p.p.č. 26/1 o výměře 303 m2 a č.44/4 o výměře 1049 m2 za cenu do 100 Kč/ m2.

261/09 Zastupitelstvo rozhodlo odprodat požadovanou část pozemku p.p.č. 384/4 v k.ú. Horní Lhota za cenu 20 Kč/m2 (mezi RD č.p.19 a E7 v Horní Lhotě- přesná výměra bude určena geometrickým plánem) s tím, že kupující p. Pressl z Vrhavče uhradí náklady s tím spojené.

262/09 Zastupitelstvo rozhodlo odprodat obecní pozemek p.p.č. 433/54 – orná půda v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 881 m2 za cenu 300 Kč/m2.

263/09 Na základě ústní žádosti dne 23.2.2009 p. Lenky Tiché z Týnce zastupitelstvo přijalo záměr odprodeje obecního pozemku část p.p.č. 549 – ostatní plocha v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. Přesná výměra pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu.

264/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zalesnění pozemků nad 0,5 ha v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j. 27/2009);
 • Uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR – na oděvy a obuv pro členy SDHO (č.j. 30/2009);
 • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy o povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod - p.p.č. 394/17 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. (č.j.: 29/2009);
 • Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístění a provedení úpravy a přístavby RD v Horní Lhotě č.p.21 (č.j: 28/2009);
 • Rozhodnutí ČIŽP, OI Plzeň – výměr poplatku za odebrané množství podzemní vody za r. 2008 ve výši 28 500 Kč (č.j.: 32/2009);
 • Nařízení Státní veterinární správy - ukládá chovatelům povinné očkování skotu ovcí a koz starších 3 měsíců, chovaných jako hospodářská zvířata – z důvodu katarální horečky ovcí;
 • Možnost odborné přípravy se zaměřením na opatření ochrany obyvatelstva a protipovodňová opatření velitel a velitelů družstev jednotek SDHO- členové se nezúčastní;
 • Připomínky z řad členů ZO – pí. Václavíčková žádala:

 • Osadit nový poklop na propustek nad ČOV Týnec;
 • Odstranit visící okap na budově bývalé fary Týnec č.p. 12;
 • U bývalé školy osadit vstupní vrata do přilehající zahrady a provést vykácení souší ovocných stromů
 • Tlumočila požadavek občanů Horní Lhoty na opravu místní komunikace v Horní Lhotě od č.p. 6 k č.p.11.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ