USNESENÍ Z 26.ZASEDÁNÍ ZO - 9.2.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 26.ZASEDÁNÍ ZO - 9.2.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 26.zasedání ZO - 9.2.2009

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.2.2009 v Obecním domě v Týnci.

250/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření s FRB obce.

251/09 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 17. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 10. dubna 2009 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 17. dubna 2009 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Petr Bytel, členové – p. Karel Aška, p. František Korec, p. Josef Staněk, p. Josef Terš s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 20. dubna 2009 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 24. dubna 2009 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 30. dubna 2009 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1. května 2009 do 28. února 2010 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

252/09 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo “Podmínky výběrového řízení” navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu “Vyhlášení 17.kola výběrového řízení”.

253/09 Zastupitelstvo rozhodlo přijmout záměr odprodeje obecních pozemků v lokalitě pod hřbitovem v Týnci soukromími vlastníky pozemků a na základě jejich ústní žádosti - p.p.č. 433/54 o výměře 881 m2 – orná půda za cenu 300 Kč/m2.

254/09 Na základě ústní žádosti p. Karla Pressla z Vrhavče zastupitelstvo přijalo záměr odprodeje obecního pozemku část p.p.č. 384/4 – lesní pozemek v k.ú. Horní Lhota (mezi RD č.p. 19 a E 7 v Horní Lhotě). Přesná výměra pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu.

255/09 Zastupitelstvo obce Týnec odsouhlasilo zřízení pracoviště Czech Point na obecním úřadu v Týnci a podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o dotaci na vybudování tohoto místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy - Czech Pointu do 31.3.2009.

256/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Podepsání Dodatku č.1/2009 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s Krajským úřadem PK (č.j.: 21/2009);

  • Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR, Obvodního oddělení Nýrsko v r.2008 (č.j.:17/2009);
  • sdělení Ministerstva financí ČR – dotace ze státního rozpočtu v r.2009 pro hřiště v Týnci ;
  • mimořádnou akci pro seniory v Týnci - Univerzita třetího věku;
  • informaci o podání dvou žádosti v rámci DSO Střední Pošumaví z Programu stabilizace venkovských oblastí B) – 1. označení nových úseků cyklotras – nositelem akce je ObecTýnec a 2. poskytování poradenských služeb – nositelem akce je Obec Velhartice.
  • výzvu HZS PK, Klatovy na školení velitelů, velitelů družstva a strojníků SDHO v březnu 2009;
  • oznámení MěÚ/OŽP Klatovy –o zahájení vodoprávního řízení - kopaná studna v Rozpáralce – p.p.č. 394/17 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 19/2009);
  • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů – závěr-nezvyšovat odměny členů ZO Týnec;
  • Pozvánku SMO ČR na krajské setkání se starostů v Plzni dne 3.2.2009.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ