USNESENÍ Z 24.ZASEDÁNÍ ZO - 18.12.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 24.ZASEDÁNÍ ZO - 18.12.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 24.zasedání ZO - 18.12.2008

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 18.12.2008 v Obecním domě v Týnci.

236/08 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jednomyslně schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2008 s příjmy v částce 3 291,0 tis. Kč a výdaji ve výši 4 694,0 Kč. Schodek ve výši 1 403,0 tis. Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Z hlediska překlenutí časového plnění výdajů rozpočtu a dle doporučení FV zastupitelstvo pověřilo starostku jednat s ČS a.s., pob. KT o kontokorentu k ZBÚ obce, případně s Komerční bankou o revolvingovém úvěru.

237/08 Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2009 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

238/09 Zastupitelstvo obce Týnec

I. projednalo

návrh změny č. 1 ÚPN obce Týnec, zpracovaného Ing. arch. Petrem Vávrou, Studio KAPA, Na Petynce 88, Praha 6

II. zjišťuje, že:

1)      návrh změny č. 1 územního plánu obce vychází z řešení Územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy, Politiky územního rozvoje ČR. a z vydaných Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

2)      návrh  změny č. 1 územního plánu obce byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání, na základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů /stavební zákon/. Od zpracování konceptu řešení bylo upuštěno – v zadání změny ÚPN nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Týnec byl v souladu s § 50 (společné jednání) a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a projednán, v této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.

3)      vystavení návrhu  změny č. 1 územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané  lhůtě nebyly převzaty žádné připomínky,  ani námitky  vlastníků nemovitostí, jejichž práva jsou navrženým  řešením dotčena. V průběhu řízení o územním plánu nebyly uplatněny ani připomínky orgánů územního  plánování sousedních  územních obvodů. 

III. vydává

v souladu s § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona změnu č. 1 Územního plánu obce Týnec - Návrh změny č.1 územního plánu obce Týnec zpracovaný v červnu 2008 je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy.

 Poučení: Proti změně č. 1 Územního plánu obce Týnec, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (5.1.2009).

239/08 Na základě zpracovaného Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Týnec” (PFO) na r.2009-2018 a s ohledem na finanční možnosti obce zastupitelstvo rozhodlo ze zdrojů příjmů obce účelově převést do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ročně 150 tis. Kč s tím, že ve finančním rozpočtu r. 2009 jsou tyto prostředky plánovány na výměnu 3-4šoupat na řadu obec. vodovodu a 2 podzemních hydrantů, na ČOV oprava česlí a výměna čerpadel – mamutek plovoucího kalu.

240/08 Zastupitelstvo obce na návrh starostky rozhodlo o přidělení mimořádné odměny ve výši 5000 Kč p.V.Turečkové za zpracování podkladů potřebných k vyhotovení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce.

241/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 49: navýšení daňových příjmů:

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti v částce 75 000 Kč (zaúčt. na 1111 =75 000 Kč ),
 • daň z nemovitosti v částce 15 000 Kč (zaúčt. na 1511 = 15 000 Kč

242/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 50: navýšení nedaňových příjmů:

 • příjem z úroků FRB v částce 3 000 Kč (zaúčt. na 3611 2141= 3000 Kč),
 • příjem z úroků ze ZBÚ v částce 1 000 Kč (zaúčt. na 6171 2141= 1000 Kč),
 • příjem z poskyt. služeb – pohřebnictví – v částce 2 000 Kč (zaúčt. na 3632 2111= 2000 Kč),
 • příjem z prodeje velkoobjem. kontejneru v částce 2 500 Kč (zaúčt. na 3722 3113=2500 Kč),

243/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 51: navýšení výdajů:

 • Zpracování Plánu obnovy vodovodu a kanalizace obce Týnec v částce 19000 Kč (zaúčt. na 2310 5169 = 9 500 Kč, 2321 5169 = 9 500 Kč, 2321 6121 = - 19000 Kč),
 • výdaje na likvidaci kalů z ČOV v částce 6000 Kč (zaúčt. 2321 5169 = 6000 Kč, 2321 6121 = - 6000 Kč),
 • projekt Poradenství 2008 v rámci DSO Střední Pošumaví ve výši 800 Kč (zaúčt. 6171 5321 = 800 Kč, 6171 6121 = - 800 Kč);
 • výdaje na elektřinu u veřejného osvětlení v částce 5 000 Kč (zaúčt. 3631 5154 = 5000 Kč, 2321 6121 = - 5000 Kč);
 • navýšení mzdových výdajů pracovnice OÚ souvislosti s poskytnutím mimořádné odměny v částce 6 700 Kč (zaúčt. 6171 5011 = 5000 Kč, 6171 5031 = 1300 Kč; 6171 5032 = 400 Kč, 6171 6121 = - 6700 Kč);
 • výdaje na dohodu OPP - oprava a zhotovení dveřních křídel pro prodejnu potravin v částce 16 500 Kč- poškozeno při vloupání (zaúčt. 3613 5021 = 16500 Kč, 3613 6121 = - 16 500 Kč).

244/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení vybíraného poplatku za kontejner v Rozpáralce u trvalé bydlících občanů na 1000 Kč/ rok pro jeden RD, u rekreačních objektů 500 Kč/rok. Běžné prodávané poukázky pro ostatní části obce (Týnec,Horní Lhota a Loreta) budou v prodeji za ceny: sezóna 1 – 865 Kč, sezóna 2 – 515 Kč, 1x14 dnů – 600 Kč a měsíční – 370 Kč (z důvodu vyšší ceny za uložení odpadu na skládce svozovou firmou).

245/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Uzavření smlouvy s Krajským úřadem PK o zapojení obce do projektu IS Virtuos (do 17.12.2009 – zdarma; poté roční úhrada dle počtu obyvatel cca 1850 Kč);
 • Dopis Ministerstva vnitra ČR na postup k implementaci eGovernmentu, obec Týnec do 31.3.2009 požádá o dotaci na zavedení Czech Pointu (č.j.: 167/2008);
 • Informaci AVE sběrné suroviny a.s., Plzeň o navýšení nákladů spojených s likvidací plastů z 500 Kč/t na 2000 Kč/t s platností od 1.12.2008;
 • Rozhodnutí ČIŽP, Oblastní inspektorát Plzeň o výměru záloh na poplatek za odběr podzemní vody pro r.2009 ze dvou zdrojů (HV1+HV102) ve výši 36 tis./rok (č.j.: 166/2008);
 • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – povolení k vodním dílům “Týnec splašková kanalizace” (č.j.: 168/2008);
 • Objednávku na opravu informační tabule o historii Týnce (pod zámkem);
 • Informaci p. Josefa Terše (hosta z řad občanů) ohledně získání dotace na úpravu obecního sportoviště ve výši 300 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ