USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC - 10.11.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC - 10.11.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Týnec - 10.11.2008

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.11.2008 v Obecním domě v Týnci.

 

219/08 Na základě vydaného „Opatření k provedení inventarizace majetku k 31.12.2008“ zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2008  s následujícím složením hlavní inventarizační komise: ing. Pavel Klasna -předseda, Alena Václavíčková -člen, Věra Nováková-člen.

 

220/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o investičních a neinvestičních akcích r.2008.

 

221/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 39: navýšení daňových přjmů: daň z příjmu FO z kapitál.výnosů v částce 8 000 Kč (zaúčt. na 1113 = 8 000 Kč ), daň z přidané hodnoty v částce 30 000  Kč (zaúčt. na 1211 = 30 000 Kč).

 

222/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 40: příjem ze správních poplatků v částce 1 000 Kč (zaúčt. na 1361 = 1 000 Kč).

 

223/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 41: nedaňové příjmy:

        příjem za vodné v částce 19 000 Kč (zaúčt. na 2310 2111=  19 000 Kč),

        příjem za stočné v částce 4 000 Kč (zaúčt. na 2321 2111=  4 000 Kč),

        příjem z nájmu hrob.míst a s tím souvisejících poskyt. služeb v částce 2000 Kč (zaúčt.  3632 2111=2 000 Kč),

        příjem za poskyt.služeb místní správa – kopírování apod. v částce 500 Kč (zaúčt. na 6171 2111=  500 Kč).

 

224/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 42: výdaje na práce v lese – vyžínání, nátěry v částce 9 000 Kč (zaúčt. 1032 5169 = 9 000 Kč, 2321 6121 = - 9 000 Kč).

 

225/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 43: nákup posypu na zimní údržbu MK v částce 6 000 Kč (zaúčt. 2212 5169 = 6 000 Kč; 2321 6121 = - 6 000 Kč).

 

226/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 44: navýšení výdajů na výměnu šoupat vodovodního řadu obce v částce 60 000 Kč (zaúčt. 2310 5171 = 60 000 Kč; 2321 6121 = - 60 000 Kč).

 

227/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 45: vývěska pro Loretu v částce 8 000 Kč (zaúčt. 3745 5169 = 8 000 Kč; 3745 5021 = - 8 000 Kč).

 

228/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 46:

        služby pro místní správu v částce 5 000 Kč (zaúčt. 6171 5169 = 5 000 Kč; 2321 5172 = - 5 000 Kč);

        neinvest. transfér místní správy v částce 500 Kč (zaúčt. 6171 5229 = 500 Kč;  6171 5192 =  - 500 Kč).

229/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 47: služby pro správu hřbitova v částce 1700 Kč (zaúčt. 3632 5169 = 1700 Kč; 3632 5011 =  - 1700 Kč).

 

230/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 48: oprava informační tabule o historii Týnce v částce 2000 Kč (zaúčt. 2143 5169 = 2000 Kč; 2321 6121 = - 2000 Kč).

 

231/08 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou HOCHTIEF CZ a.s. Praha 5 na akci Týnec-splašková kanalizace s cenou za dílo 3 673 773 Kč vč. DPH. Cena je garantována do konce března 2009.

 

232/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí spolupráci ve věci zpracování žádosti o dotaci na výstavbu Týnec-splašková kanalizace s p.ing. Václavou Krausovou.

 

233/08 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Kupní smlouvy s JUDr.Dominikou Kolowrat - Krakovskou na pozemek p.p.č. 55/33 o výměře 22 m2 za cenu 1320 Kč. Tato Smlouva nabyde platnosti a účinnosti, budou-li splněny následující podmínky:

-         projeví-li zjištění dědici po zesnulém Františku Kolowrat-Krakovském souhlas s uzavřením této smlouvy správcem dědictví po Františku Kolowrat-Krakovském (prodávající) a

-         nabude-li právní moci rozhodnutí příslušného soudu, kterým soud svolí k uzavření této smlouvy správcem dědictví po Františku Kolowrat-Krakovském (prodávající).

 

234/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej velkoobjemového kontejneru za šrotovou cenu 2500 Kč z důvodu nákladné opravy.

 

235/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         veřejnou vyhlášku MěÚ/OVÚP Klatovy o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu obce Týnec  s konáním 18.12.2008 od 13,00 hod. na MěÚ/OVÚP Klatovy (č.j. 159/2008)

-         oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájeního stavebního a vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou „Týnec splašková kanalizace“ (č.j. 158/2008);

-         informaci starostky ze semináře s tématem pozemkových úprav obecně;

-         informaci o budoucím řešení přístupové cesty k vodojemu obce;

-         p.Libor Pressl upozornil na obtěžující zápach, který vychází z kanálu v Týnci  u č.p.8- dle posouzení ŠVAK Klatovy bude vyměněn poklop za plný bez otvorů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ