USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC - 13.10.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC - 13.10.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Týnec - 13.10.2008

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.10.2008 v Obecním domě v Týnci.

 

209/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a konstatovala, že usnesení čís.2008/08 lze považovat za splněné.

 

210/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích.   

 

211/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí.

 

212/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 34: navýšení příjmů- dotace na volby do krajských zastupitelstev v částce 20 000 Kč (zaúčt. na 4111 UZ 98193 = 20 000 Kč );výdaje na zajištění voleb dle skutečnosti – až do výše 20 000 Kč –  UZ 98193 6115 = 20 000 Kč.

 

213/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 35: daňové příjmy – daň z příjmu právnických osob v částce 150 000 Kč (zaúčt. na 1121 = 150 000 Kč).

 

214/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 36: příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostu lesa v částce 9 360 Kč (zaúčt. na 4122, ORG 1031 = 9 360 Kč).

 

215/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 37: neinvestiční dotace pro jednotku SDH obce – odborná příprava velitelů a strojníků v částce 1 365 Kč (zaúčt. 4122 UZ 14004 = 1 365 Kč).

 

216/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 38:  navýšení výdajů na školení a vzdělávání pracovnice OÚ Týnec v částce 5 500 Kč (zaúčt. 6171 5167 = 5 500 Kč; 2321 6121 =              - 5 500 Kč).

 

217/08 Zastupitelstvo rozhodlo darovat část pozemku p.p.č. 384/4 v k.ú. Horní Lhota o celkové výměře 634 m2 (Horní Lhota - dle geometr.plánu čís. 55-029/2008 byl oddělen z p.p.č. 384/4 pozemek p.p.č. 384/6 o výměře 634 m2 s tím, že kupující p. Špeta uhradí náklady spojené s darováním.

 

218/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno uložení splaškové kanalizace v Týnci dne 30.9.2008 s JUDr. D. Kolowrat-Krakovskou na p.p.č. 55/33 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.;

-         Rozhodnutí Plzeňského kraje, KÚ/OŽP v Plzni ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích v částce 9 360 Kč (č.j.: 144/2008);

-         Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č.791/08 z 2.9.2008 o schválení neinvestiční dotace ve výši 1365,- Kč pro jednotku SDH obce (na odbornou přípravu);

-         Veřejnou vyhlášku KÚ PK/ORR v Plzni o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (č.j. 145/2008);

-         Výzvu ČEZu ke kácení a okleštění stromoví v blízkosti distribučního zařízení na dodávku čl. energie;

-         Oznámení ČEZ na přerušení dodávky elektřiny dne 4.11.2008 v době 8-13 hod. v Týnci – celá lokalita nad silnicí od Janovic, bytovky JZD a celá lokalita od trafostanice RD směrem k ČOV (č.j. 146/2008);

-         Usnesení MěÚ/OŽP Klatovy o zastavení vodoprávního řízení ve věci žádosti o stavební povolení kanalizačního řadu dnem 29.9.2008 (z důvodu nutnosti doložit smlouvu o smlouvě budoucí uložení VB s JUDr.D. Kolowrat-Krakovskou) – č.j. 148/2008;

-         Informaci starostky o zabezpečení voleb do KZ ve dnech 17. a 18.10.2008;

-         Informaci starostky k Petici zachraňme Šumavu;

-         Nabídku firmy Tepelná čerpadla IVT na zpracování hydrogeolog. posudku za 6000 Kč (bez DPH) a žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na hlubinný vrt pro vytápění budovy OÚ Týnec za 11 500 Kč (bez DPH) = hydrogeolog.posudek bude zadán soukr. soudnímu znalci za konečnou cenu do 3000 Kč a žádosti stavebního řízení zpracuje obecní úřad sám;

-         Žádosti členů zastupitelstva:

-         pí. A.Václavíčková žádala opravu plechové vývěsky pod zámkem informující o historii Týnce – písmo je nečitelné – starostka bude jednat s Klubem českých turistů;

-         p.ing. P. Klasna žádal pro Loretu vývěsku se stojany pro informování občanů Lorety – bude dodána do konce r.2008;

-         pí. V. Čadová žádala prodloužení veřejného osvětlení v Horní Lhotě od kaple ve směru na Loučany o 1 světlený bod – bude zapracováno do finančního rozpočtu r.2009.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ