USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZO 15.9.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZO 15.9.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 21. zasedání ZO 15.9.2008

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 15.9.2008 v Obecním domě v Týnci.

196/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění finančního rozpočtu k 31.8.2008 bez připomínek.

 

197/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 28: navýšení příjmů úroků z FRB v částce 2 000 Kč (zaúčt. na 3611 2141 = 2000 Kč ).

 

198/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 29: navýšení příjmů z úroků z vkladového účtu obce v částce 2500 Kč (zaúčt. na 6310 2141 = 2500 Kč).

 

199/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 30: navýšení výdajů spojených s údržbou hřiště v částce 5000 Kč (zaúčt. na 3419 5169 = 5000 Kč, 3419 5139 = -2000 Kč, 2321 6121 = -3000 Kč).

 

200/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 31: navýšení výdajů na požární ochranu (STK a revize požárních hydrantů)  v částce 6,5 tis. Kč (zaúčt. 5512 5169 = 6,5 tis. Kč; 5512 5171 = - 1,0 tis. Kč, 2321 6121 = - 5,5 tis. Kč).

 

201/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 32: navýšení mzdových výdajů  na vnitřní správě (zvýšení platového stupně účetní z hlediska praxe)  v částce 6,0 tis. Kč (zaúčt. 6171 5011 = 4,0 tis. Kč; 6171 5031 = 1,5 tis. Kč, 6171 5032 = 0,5 tis. Kč, 6171 5021 = - 2,0 tis. Kč , 2321 6121 = - 4,0 tis. Kč).

 

202/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 33: připojení místní knihovny (PC knihovníka+OÚ) k vysokorychlostnímu internetu v částce 7 000 Kč (zaúčt. na 3314 5169 = 7000 Kč; 2321 6121 = -7000 Kč).

 

203/08 Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žádosti o odkup pozemku p.p.č. 55/33 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. o výměře 22 m2 ve správě  dědictví paní JUDr. Dominiky Kolowrat-Krakovské po F. Kolowratovi-Krakovském, Kolowratovy lesy Diana potřebného k položení řadu splaškové kanalizace v Týnci.

204/08 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost o zařazení investiční akce – zpevnění obecní cesty penetrací do investic r. 2009 (V Týnci od RD čp. 75 k RD č.p. 101). Neodmítlo nutnost oprav místních komunikací v obci, ale prioritou rozpočtu r. 2009 bude prodloužení splaškové kanalizace do východní části obce. Pokud vyjdou finanční prostředky s opravami komunikací bude v rozpočtu obce počítáno a snahou bude získání dotace.

 

205/08 Zastupitelstvo obce Týnec souhlasilo se zařazením území obce do území MAS Pošumaví. Zároveň potvrdilo, že se zastupitelstvo obce seznámilo se strategií MAS Pošumaví.

 

206/08 Zastupitelstvo obce přijalo záměr převodu pozemku p.p.č. 384/6 v k.ú. Horní Lhota o výměře 634 m2 darováním. 

 

207/08 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pořadí vybraných firem na akci Týnec splašková kanalizace dle doporučení výběrové komise. Vyzvaným firmám bude zaslána odpověď o rozhodnutí zastupitelstva obce a vybraná firma HOCHTIEF CZ, a.s., České Budějovice bude vyzvána k předložení návrhu smlouvy o dílo.

 Pořadí vybraných dodavatelů:

        1. HOCHTIEF CZ, a.s., 370 04 České Budějovice 339, Okružní 544

                  2. VAK SERVIS s.r.o., 339, 01 Klatovy, Domažlické předměstí 610

            3. TRANSMIXBETON, s.r.o., 339 01 Klatovy, Nádražní 151

 

208/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na úpravu fotbalového hřiště a kabin pro hráče;

-         Stavební povolení MěÚ/OVÚP Klatovy na Týnec-přístřešek na stroje a nářadí na st.p.č. 4/2 a p.p.č. 542 v k.ú. týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 123/2008);

-         Oznámení HZS PK, ÚO Klatovy o cyklické odborné přípravě pro jednotky požární ochrany (č.j.: 133/2008);

-         Pozvánku na seminář k možnosti získání dotace z Operačního programu životního prostředí prioritní osa 6 – dne 7.10.2008 MěÚ Klatovy;

-         nabídku putovní výstavy o bioodpadech a kompostování (nerealizovat);

-         návrh p. Václavíčkové na zprovoznění studny u OÚ Týnec pro potřebu užitkové vody v případě poruchy na obecním vodovodu (vyčistit a zjistit množství vody s pomocí SDH Týnec).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ