USNESENÍ Z 20.ZASEDÁNÍ ZO - 11.8.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 20.ZASEDÁNÍ ZO - 11.8.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 20.zasedání ZO - 11.8.2008

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.8.2008 v Obecním domě v Týnci.

183/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření s FRB obce a rozhodlo odložit vyhlášení výběrového řízení na jaro 2009.

184/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci k odpadovému hospodářství - o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů.

 

185/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci z jednání k návrhu změny č.1 ÚPN obce Týnec a uzavření smlouvy o dílo čís. 5/2008 na vypracování změny č.1 ÚPN obce Týnec ve výši 90 tis. Kč a s tím související částečnou úhradu nákladů od žadatelů z řad občanů na pořízení územně plánovací dokumentace ve výši 25 %.  Úhrada bude stanovena podílem v závislosti na uskutečnění změny v ÚP a na  výměře provedené požadované změny.

 

186/08 Zastupitelstvo zamítlo realizaci návrhu Církve evangelické metodistické na bezúplatný převod kaple sv. Jana v Oborách u Lorety včetně příslušného pozemku na obec Týnec z důvodu špatného stavu této kaple a okolních pozemků, které jsou ve vlastnictví Kolowratových lesů.

 

187/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 20 – daňové příjmy v částce 55 000 Kč (zaúčt. na 1113 = 5000 Kč; 1121 = 50 000 Kč) a příjmy z úroků obce ze ZBÚ v částce 10 000 Kč (zaúčt. na 61712141 = 10 000 Kč).

 

188/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 21  Zvýšená spotřeba – vyúčtování elektrické energie v částce 27 000 Kč (zaúčt. na 3419 5154 = 5 tis. Kč; 2321 5154 = 3 tis. Kč; 6171 5154 = 19 tis. Kč a 2321 6121 = - 27 000 Kč).

 

189/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 22 – cestovní výdaje při Setkání Týnců 2008 v částce 2,5 tis. Kč (zaúčt. 3399 5173 = 2,5 tis. Kč; 3399 5169 = - 2,5 tis. Kč).

 

190/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 23 – likvidace kalů (splašků) pro byty v Týnci č.p.6 v souvislosti s opravou přečerpávacího zařízení  v částce 4 tis. Kč (zaúčt. 3612 5169 = 4 tis. Kč; 3612 5171 = - 4 tis. Kč).

 

191/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 24 –opravy při OÚ Týnec v částce 10 tis. Kč – oprava mříží ve sklepení budovy OÚ-4,3 tis.Kč a oprava kopírky-7,4 tis. Kč (zaúčt. 6171 5171 = 10 tis. Kč; 2321 6121 = - 10 tis. Kč).

 

192/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 25 – dodatek č.2 ke smlouvě č. SD 606-04 o provozování vodovodu a kanalizace – zvýšení cen služeb v částce 20,6 tis. Kč (zaúčt. 2310 5169 = 4,6 tis. Kč; 2321 5169 = 16 tis. Kč, 2321 6121 = -20,6 tis. Kč).

 

193/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 26 – změna č.1 ÚPN obce Týnec  v částce 90 tis. Kč (zaúčt. 3635 6119 = 90tis. Kč; 2321 6121 = - 90 tis. Kč).

 

194/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 27 – zajištění podzimního svozu velkoobjemového odpadu v částce 12 tis. Kč (zaúčt. 3722 5169 = 12 tis. Kč; 2321 6121 = - 12 tis. Kč).

 

195/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Sdělení FÚ Klatovy k převodům sdílených daní do obcí (č.j.: 91/2008);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy vrtaná studna pro rekr. chatu Horní Lhota E 7 (č.j.: 100/2008);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání sklad zahradního nářadí a RD Týnec 114 (č.j.: 101, 102/2008);

-         Rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy - územní rozhodnutí o umístění přístřešku na stroje a nářadí na pozemku st.p.č.4/2 a p.p.č. 542 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú a oznámení o zahájení stavebního řízení (č.j.: 109, 110/2008);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k vypuštění kachny divoké pro MS Vacovy (č.j.: 111/2008);

-         Výzva MěÚ/OVÚP Klatovy k závěrečné kontrolní prohlídce novostavby RD Loreta budoucí č.p. 12 a pozvánku MěÚ/OŽP Klatovy na závěr.kontrolní prohlídku vrtané studny pro účely zásobování RD (č.j.:113,114/2008);

-         Uzavření dodatku čís.2 ke smlouvě č. SD-606-04 o provozování vodovodu a kanalizace se ŠVK a.s. Klatovy;

-         Vyúčtování pro FO TJ Sokol Týnec za spotřebovanou elektrickou energii na sportovišti Týnec dle dodatku ze dne 10.7.2008 ke smlouvě o výpůjčce za období 2007/2008 (1084 kWh v částce 3 812 Kč;

-         Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 17. a 18 října 2008 vč. harmonogramu úkolů a lhůt (č.j.: 115/2008);

-         Program týnecké pouti – v místní knihovně výstava fotografií „Střípky z minulosti obce Týnec“ ČT 15 – 19 hod., Pá v pracov. době OÚ Týnec, SO a NE 10-18 hod; pátek 15.8.2008 – posezení při heligónkách od 20 hod., sobota 16.8.2008 – 15 hod. fotbalové utkání k 10.výročí vzniku FO, 19 hod. – pouťová zábava na hřišti, neděle – 14 hod. mistrovské fotbal.utkání s Velharticemi;

-         Místostrarostka vznesla dotaz ohledně úhrad dlužného nájemného z bytu v Týnci čp.6 (neuhrazeny nájmy za 06+07/2008);

-         p. ing. Klasna upozornil na nutnost odstranění větví lípy nebo přeložky vedení kabelu VO Loreta (bude projednáno s p. Bufkou z Janovic n.Ú.).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ