USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZO-9.6.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZO-9.6.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 19. zasedání ZO-9.6.2008

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.6.2008 v Obecním domě v Týnci.

 

173/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí.

 

174/08 Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pol. 2008 byl zastupitelstvem  obce přijat v navrženém rozsahu.

 

175/08 Zastupitelstvo projednalo kalkulace cen ve vodním hospodářství a  porovnalo je se skutečnými  provozními náklady na pitnou vodu a splaškovou vodu za období r.2007. Přes ztrátu ve vodním hospodářství zastupitelstvo rozhodlo zatím ceny vodného a stočného neměnit a srovnávací kalkulaci provést za 1.pololetí 2008.

 

176/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 16 –oprava vstupních vrátek u hřbitova v částce 4 705 Kč (zaúčt. na 3632 5021 = 4 705 Kč;  2321 6121 = - 4705 Kč).

 

177/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 17 – MP ze psů v částce 1 tis. Kč (zaúčt. na 1341 = 1 tis. Kč).

 

178/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 18 – neinvestiční půjčky občanům z FRB v částce 90 tis. Kč (zaúčt. 3611 5660 = 90 tis. Kč; 2321 6121 = - 90 tis. Kč).

 

179/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření: rozpočtové opatření čís. 19 – nákup a zabudování 8 ks schránek v urnovém háji hřbitova Týnec v částce 12 tis. Kč (zaúčt. 3632 5169 = 12 tis. Kč; 2321 6121 = - 12 tis. Kč).

 

180/08 Z důvodu zvýšené kriminality  v obci zastupitelstvo rozhodlo o celonočním svícení veřejného osvětlení ve všech částech obce do odvolání.

 

181/08 Zastupitelstvo rozhodlo odprodat části pozemku p.p.č. 403/2 v k.ú. Horní Lhota vlastníkům RD E 5 tak, jak je užívají, po provedení geometrického zaměření za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem.

 

182/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         informaci ze setkání Týnců 2008;

-         informaci o neplacení nájemného z bytu č.1 a doručení upomínky k úhradě dluhu a výzvy se sankcí přerušení dodávky pitné vody, pokud nedojde k úhradě dle určené splatnosti;

-         Oznámení VZP ČR, ÚP Klatovy o provedení kontroly placení pojistného (č.j.: 50/2008);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního řízení a ústní jednání – studna v Horní Lhotě (č.j.: 74/2008);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy k umístění stavby-záchytná stěna a opěrná zeď, fotbalové hřiště Týnec (č.j.:78/2008);

-         Oznámení 12.oddílu Modrý útes o konání letního tábora v k.ú. Hor. Lhota (č.j.: 80/2008);

-         Přerušení dodávky elektřiny 2.7.2008 Týnec ČOV a celá lokality pod hlavní silnicí od Janovic (č.j.:81/2008);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správ.řízení ve věci vypuštění kachny divoké (č.j.: 84/2008);

-         Veřejnou vyhlášku – oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.4 ÚP obce Vrhaveč (č.j.: 83/2008);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy k umístění stavby Horní Lhota – sklad zahradního nářadí (č.j.: 82/2008);

-         Veřejnou vyhlášku–oznámení zahájení spojeného územní řízení o udělení výjimky z požárně nebezpeč. prostoru stavby a pozvání k veřej.ústnímu jednání–přístřešek na stroje a nářadí (č.j.: 86/2008);

-         Informaci starostky z Krajského shromáždění členů SMS ČR, setkání starostů v KT;

-         Požadavek p.ing.Kuběny k posekání příkopů při místní komunikaci do Vacov;

-         Upozornění na špatný stav stodoly u RD Týnec č.p. 15;

-         Žádost pí. Čadové na prodloužení veřejného osvětlení v Horní Lhotě od kapličky k č.p. 8;

-         Upozornění p.ing.Klasny na nadměrný hluk z motokrosové trati na Štěrbině a zvýšené frekvenci vozidel po polní komunikaci od Lorety k Holince - starostka zjistí na OÚ Vrhaveč majitele motokrosové trati.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ