USNESENÍ Z 18.ZASEDÁNÍ ZO - 12.5.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 18.ZASEDÁNÍ ZO - 12.5.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 18.zasedání ZO - 12.5.2008

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.5.2008 v Obecním domě v Týnci.

 

161/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích.

 

162/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky z řad občanů a rozhodlo odprodat části pozemku p.p.č. 415/1 v k.ú. Horní Lhota vlastníkům RD č.p. 1, 4, 15 a E 5, tak jak je užívají, po provedení geometrického zaměření za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem.

 

163/08 Zastupitelstvo přijalo další záměr k prodeji pozemku v Horní Lhotě, který vznikne oddělením z p.p.č. 403/2 v k.ú. Horní Lhota - jedná se o pozemek užívaný vlastníky RD E5. Zastupitelstvo uložilo obecnímu úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce k připomínkám občanů.

 

164/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 10 – dotace od Ministerstva kultury ČR na software pro Místní knihovnu Týnec –Evidence periodik a kompletů a brožur, www katalog pro dokumenty v částce 7 tis. Kč a výdaje na tento software v částce 10 115 Kč (zaúčt. na 4116 = 7 tis. Kč;  3314 5172 = 10 115 Kč).

 

165/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 11 – servis softwaru CLAVIUS v místní knihovně v částce 3 tis. Kč (zaúčt. na 3314 5139 = - 3 tis. Kč, 3314 5169 = + 3 tis. Kč).

 

166/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 12 – lesnictví – prodej vytěženého dřeva – příjem navýšen o částku 36 tis. Kč (zaúčt. 1032 2111 = + 36 tis. Kč); výdaje za nákup sazenic stromků – navýšení o 32 tis. Kč (zaúčt. na 1032 5139 = +32 tis. Kč).

 

167/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 13 – navýšení úroků z vkladového účtu o částku 4 tis. Kč (zaúčt. na 6310 2141 = +4 tis. Kč).

 

168/08 Na základě ověření skutečného stavu svahu mezi hasičskou nádrží a pozemkem p.Husníka v Horní Lhotě zastupitelstvo rozhodlo, aby způsob a provedení opravy posoudil odborník.

 

169/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Informaci starostky z jednání valné hromady Euroregionu Šumava 22.4.2008;

-         Informaci starostky z krajského setkání představitelů měst a obcí v PK 21.4.2008;

-         Informaci starostky ze setkání starostů okresu Klatovy s představiteli PK a KÚ PK 15.4. 2008 v Nýrsku, mimo jiné:

ü      byl představen program VIRTUOS – virtuální komunikace s občany – pokud se naše obec zaregistruje do 31.12.2008 pak je následujících 12 měsíců provoz zdarma. Předpoklad je, že Týnec se zaregistruje v 11/2008.

-         Informaci starostky ze setkání obcí zařazených do správního obvodu MěÚ v Klatovech (změny v dani z nemovitostí od 1.1.2009, činnost probační  služby Klatovy …)

-         Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy se změnou stavby před jejím dokončením – změna termínu dokončení staveb.úpravy hosp. stavby … (č.j.: 64/2008);

-          Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávní řízení a pozvánka k ústnímu jednání – povolení k odběru podzemní vody ze studny RD v Rozpáralce E 1 (č.j.: 66/2008);

-         sdělení MěÚ/OD-DÚ Klatovy k ohlášení opravy MK pod OÚ v Týnci (č.j.: 67/2008);

-         Pozvánku na krajské shromáždění členů SMS ČR 22.5.2008;

-         Dokončení projektové dokumentace pro dostavbu splaškové kanalizace v Týnci – bude požádáno o stavební povolení a vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele akce.

 

170/08 K zamezení nárůstu kriminality v obci zastupitelstvo odsouhlasilo v Týnci celonoční svícení veřejného osvětlení na přechodnou dobu.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ