USNESENÍ Z 17. ZASEDÁNÍ ZO DNE 14.4.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 17. ZASEDÁNÍ ZO DNE 14.4.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 17. zasedání ZO dne 14.4.2008

Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.4.2008 v Obecním domě v Týnci.

149/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

 

150/08 Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení usnesení čís. 92/07 a 101/07.

 

151/08 Zastupitelstvo přijalo záměr k prodeji pozemků v Horní Lhotě, které vzniknou oddělením z p.p.č. 415/1 v k.ú. Horní Lhota - jedná se o pozemky užívané vlastníky RD č.p. 1,4,15 a E5. Zastupitelstvo uložilo obecnímu úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce k připomínkám občanů.

 

152/08 Zastupitelstvo obce se vyjádřilo k závěrečnému účtu obce za r. 2007 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2007 ze dne 19.2.2008 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce za r.2007 s příjmy 3 452,67 tis. Kč a výdaji 3 275,31 tis. Kč bez výhrad. 

 

153/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí doporučení stavební komise a schválilo poskytnutí 3 půjček z FRB obce takto:

p. Karel AŠKA, Týnec č.p. 81:

titul 05 – modernizace interiéru                                                                                        

výše půjčky 50 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 3 let - poskytnout v plné výši.

titul 14 – zřízení (obnova) rozvodu vody                                                                          

výše půjčky 30 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 3 let - poskytnout v plné výši.

      p. Václav HRABÍK, Týnec č.p. 91:

      titul 04 – oprava (výměna) oken a dveří                                                                                      

      výše půjčky 50 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 3 let - poskytnout v plné výši.

      titul 05 – modernizace interiéru                                                                                                    

      výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 3 let - poskytnout v plné výši.

      pí. Miroslava VÁŇOVÁ, Týnec č.p. 53:

      titul 05 – modernizace interiéru                                                                                                    

      výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 4 let - poskytnout v plné výši.

      titul 11 – zateplení (izolace) bytu                                                                                                 

      výše půjčky 15 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 4 let - poskytnout v plné výši.

 

154/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o nadcházejících společenských a kulturních akcích v obci a schválilo poskytnout částku 600 Kč na odměny pro děti v rámci sportovního a zábavného odpoledne v Týnci.

 

155/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace z Programu stabilizace venkovských oblastí na opravu místní komunikace v Týnci pod Obecním úřadem ve výši 200 tis. Kč. V souvislosti s tím zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s firmou J. Kellnera z Běhařova s nabídkovou cenou cca 473 tis. Kč.

 

156/08 Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na opravu místní komunikace ke hřišti s firmou J. Kellnera z Běhařova s nabídkovou cenou cca 108 700 Kč včetně bezplatné výspravy místní komunikace v Týnci od č.p. 64 ke 114.

 

157/08 Zastupitelstvo přijalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 7 – výdej – úhrada neinvestičních nákladů na provoz MŠ v Janovicích n.Úhl. za žáky z Týnce v částce 500 Kč. (zaúčt. na 3111 5321 = 500 Kč;  z 3113 5321 = - 500 Kč).

 

158/08 Zastupitelstvo přijalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 8  příjem  a výdej na daň z příjmu právnických osob r.2007 za  obec v částce daru 71 040 Kč (zaúčt. na 1122 = 71 040 Kč, 6399 5362 = 71 040 Kč).

 

159/08 Zastupitelstvo přijalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 9  výdaj na školení zástupce velitele a strojníků SDHO Týnec v částce 2 300 Kč (zaúčt. na 5512 5169 = - 2300,- Kč; cestovné 5512 5173 = 800 Kč, refundace HM 5512 5019 = 1100 Kč, pojistné 5512 5039 = 400 Kč).

 

160/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Dodatek ke smlouvě o převzetí a odvozu odpadu od 1.4.2008 z 12.3.2008;

-         Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů spojených s povinnou školní docházkou – ZŠ Klatovy (č.j.: 45/2008);

-         Rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy – stavební povolení na kostel Nanebevzetí Panny Marie, Týnec u Klatov stavební úpravy krovu, střechy lodi a presbytáře kostela (č.j.: 48/2008);

-         Rozhodnutí MěÚ/OD-DÚ Klatovy o povolení úplné uzavírky silnic a povolení objízdných tras z důvodu konání 43.Mogul Šumava Rallye Klatovy 2008 (č.j.: 52/2008);

-         Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s provedením ohlášené stavby RD v Horní Lhotě na pozemku p.p.č. 44/2 a 45/2 v k.ú. Horní Lhota (č.j.: 51/2008);

-         Výzvu k přihlášení do krajského kola soutěže Vesnice roku 2008 – zastupitelstvo doporučilo nepřihlašovat se;

-         Oznámení ČEZu o přerušení dodávky elektřiny (č.j.: 46/2008);

-         Pozvánku hejtmana PK na setkání starostů okr. Klatovy 15.4.2008 v KD Nýrsko;

-         Pozvánku Euroregionu Šumava-Jihozápadní Čechy na valnou hromadu dne 22.4.2008 ve Kdyni;

-         Podání žádosti o dotaci z Programu 217115 Podpora obnovy venkova – dotační titul č.2 – Úprava fotbalového hřiště a kabin pro hráče v Týnci;

-         Dotazy pí. Čadové k opravě MK v Horní Lhotě od č.p. 6 k č.p.11 – je potřeba provést nejdříve odvodnění a poté opravu povrchu komunikace;

-         Dotaz p.Pressla na termín srpnové pouti – 16. a 17.8.2008.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ