USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZO-10.3.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZO-10.3.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 16. zasedání ZO-10.3.2008

Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.3.2008 v Obecním domě v Týnci.

 

137/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o investičních a neinvestičních akcích r.2008.

 

138/08 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o odpadovém hospodářství obce v r. 2007 a doporučilo i nadále usilovat o zapojení všech občanů do systému odpadového hospodářství obce.

 

139/08 Zastupitelstvo přijalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 3 – výdej na odvodnění místní komunikace v Týnci (od č.p.35 směrem k ČOV) v délce 85 m z melioračních žlabů, obnovení příkopu v délce cca 100 m a provedení překopu komunikace ke hřišti s vybudováním odvodňovacího roštu na p.p.č. 461/1 a 514/9 v k.ú. Týnec u Janovic v částce 66 tis. Kč. (zaúčt. na 2212 6121 = 66 tis. Kč;  z 2321 6121 = - 66 tis. Kč).

 

140/08 Zastupitelstvo přijalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 4  příjem dle darovací smlouvy uzavřené s K&H Kinetic, Klatovy v částce daru 15 tis. Kč – na údržbu a opravy obecního sportoviště (zaúčt. na 3419 2321 = 15 tis. Kč).

 

141/08 Zastupitelstvo přijalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 5  příjem za úhradu faktury čís. 33/2005, splatné dle smlouvy o uznání dluhu a stanovení splátek do 30.11.2007, za přípojky infrastruktury k v částce 9 tis. Kč (zaúčt. na 3639 3113 = 9 tis. Kč).

 

142/08 Zastupitelstvo přijalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 6 – výdej na opravu šoupat hlavního řadu obecního vodovodu v částce 120 tis. Kč. (zaúčt. na 2310 5171 = navýšení o 120 tis. Kč;  z 2321 6121 = - 120 tis. Kč).

 

143/08 Zastupitelstvo rozhodlo odprodat část pozemku p.p.č. 473/2 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (Rozpáralka dle geometr.plánu p.p.č.473/3 o výměře 328 m2 a st.p.č. 223 o výměře 34 m2 bez stavby) o celkové výměře 362 m2 za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující pí. Vildová uhradí náklady spojené s prodejem.

 

144/08 Zastupitelstvo doporučilo nejdříve ústně jednat o možnostech převodu dosud obcí pronajatých pozemků okolo bývalé fary - p.p.č. 26/1 a st.p.č. 44/4 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. se zástupci Biskupství Plzeňského s ohledem na opravy kostela v Týnci.

 

145/08 Zastupitelstvo rozhodlo nevstupovat do občanského sdružení, které bude založeno v souvislo-sti s opravou kostela Nanebevzetí  Panny Marie, Týnec u Klatov.

 

146/08 Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem fotbalistů  a podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na úpravu hrací plochy hřiště a zpevnění opěrným tarasem rozšířené plochy s podílem vlastní brigádnické práce členů FC Sokola Týnec.

 

147/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí indikaktivními nabídky 3 bankovních domů na úvěr, o který obec bude muset požádat v souvislosti s financováním výstavby – prodloužením splaškové kanalizace s pomocí dotace a doporučilo ještě jednat o dalších variantách úvěrů s bankami.  

 

148/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Vyúčtování MěÚ Janovice nad Úhlavou - neinvestič. nákladů na provoz ZŠ a ŠJ v Janovicích nad Úhlavou (č.j.: 33/2008);

-         Informaci starostky k části pozemku p.p.č. 384/4 v k.ú. Horní Lhota užívané a oplocené p. Špetou z Horní Lhoty č.p. 11, k vyrovnání vlastnických vztahů vést jednání s uživatelem;

-         Informaci starostky ze soudního jednání ze dne 19.2.2008 ve věci hrobu po pí. Zoufalé, kde starostka byla přizvána jako svědek;

-         Oznámení ČEZ Zákaznické služby s.r.o. Praha k přerušení dodávky elektřiny 4. a 8.4.2008 v Loretě z důvodu výměny trafostanice (č.j. 39/2008);

-         Oznámení MěÚ/OD-DÚ Klatovy o zahájení správního řízení o povolení úplné uzavírky silnic a stanovení objízdných tras za účelem pořádání sportovní akce 43. MOGUL ŠUMAVA RALLYE KLATOVY ve dnech 11. a 12.4.2008 (č.j.: 38/2008);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k povolení vodního díla a k nakládání s vodami pro stavbu „vrtaná studna HA-1 pro novostavbu RD v Horní Lhotě na p.p.č.44/2 v kú HL (č.j.: 37/2008);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení stavebního řízení na stavbu „kostel Nanebevzetí  Panny Marie, Týnec u Klatov- stavební úpravy krovu, střechy lodi a presbytáře kostela“ (č.j.: 34/2008);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy ke stavbě rekreačního domku v Horní Lhotě (p.p.č.7, č.j. 24/2008);

-         Veřejnou vyhlášku – územní rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy o místění stavby „Týnec-splašková kanalizace“ (č.j.: 26/2008);

-         Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Týnec za r.2007;

-         Zprávu Policie ČR OO Nýrsko o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu OO Nýrsko v r.2007 (č.j. 27/2008);

-         Cenové nabídky dvou firem na opravu místní komunikace pod OÚ Týnec – fy. J.Kellner, Běhařov – 555,60 tis. Kč, fy. B M zemní a stavební práce, s.r.o. Skelná Huť – 478,2 tis. Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ