USNESENÍ Z 13.ZASEDÁNÍ ZO-17.12.2007 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 13.ZASEDÁNÍ ZO-17.12.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 13.zasedání ZO-17.12.2007

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 17.12.2007 v Obecním domě v Týnci.

 

115/07 Kalendářní plán zasedání ZO na 1.pololetí 2008 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

 

116/07 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2,písm. b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, platném znění jednomyslně schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2008 s příjmy v částce 2 720,60 tis. Kč a výdaji 3 565,0 tis. Kč. Schodek ve výši 844,40 tis. Kč bude hrazen fiančními prostředky z minulých let. Zastupitelstvo odsouhlasilo, že dvě plánované investiční akce (prodloužení splaškové kanalizace a zatepelení objektu OÚ se změnou vytápění) budou realizovány jen v případě získání dotací.

 

117/07 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na r.2009-2011 (v tis. Kč = r.2009 – P=3030,V=3000; r.2010 – P=3080,V=3100; r.2011 – P=3680,V=3380).

 

118/07 Zastupitelstvo obce souhlasilo bez připomínek s předloženým dokumentem „Úprava návrhu zadání změny č.1 ÚPN obce Týnec – podklad pro schválení zastupitelstvem obce“ ze dne 10.12.2007, tak jak bylo vyhodnoceno Úřadem územního plánování Odboru výstavby a ÚP Městského úřadu v Klatovech. Lokality čís. 1, 2, 3, 4 a 6 jsou zařazeny do návrhu zadání s určitými, přesně stanovenými podmínkami. Lokalita čís. 5 je vyloučena – pozemek je bez možnosti přímého napojení na komunikaci – výškový rozdíl. Lokalita čís. 7 – díl 1 – z čelního pohledu od místní komunikace k č.p.2 v Loretě            - stávající RD s nádvořím a stodolou – část st.p.č.76, p.p.č. 215/3 a část 188/1 – zůstává beze změny; díl 2 vpravo (cca 1000 m2) – část st.p.č. 76 se stavbou dílny – není zařazen z důvodu znehodnocení urbanistické struktury území a špatného přístupu z místní komunikace. Díl 3 vlevo (cca 1200 m2) – p.p.č. 187/1 a část 188/1 – je zařazen do návrhu.

 

119/07 Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci v částce 7 080 Kč na Ministerstvo kultury ČR v programu VISK 3 na rozšíření základního softwaru „Clavius pro malé knihovny“ pro Místní knihovnu v Týnci (vlastní prostředky obce 3 035 Kč).

 

120/07 Zastupitelstvo odsouhlasilo čtenářský příspěvek pro r.2008 neměnit a ponechat ve stejné výši 25 Kč na jednoho čtenáře a rok. Zastupitelstvo rozhodlo vyřazené knihy z knihovního fondu odprodat za 5 Kč/kus.

 

121/07 Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo konečnou verzi Komunitního plánu v regionu Klatovsko.

 

122/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

·        Protokol z Městské knihovny Klatovy o výsledku veřejnoprávní kontroly obdrřžené dotace v r.2006 VISK: Clavius pro malé knihovny – bez závad (č.j.:266/2007);

·        Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o prominutí odvodu 120 tis. Kč dotace a příslušného penále ve výši 120 tis. Kč – akce „Obnova dřevěných prvků v loretánské kapli na Loretě“ (č.j:268/2007);

·        Rozhodnutí ČIŽP, Oblastní inspektorát Plzeň o zálohách na poplatek za odběr podzemní vody pro r. 2008 (36 tis. Kč, č.j.:275/2007);

·        Stavební povolení MěÚ/OVÚP Klatovy na stavbu skladu zahradního nářadí u RD Týnec č.p. 114 (č.j.: 263/2007);

·        Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – Horní Lhota-vrtaná studna pro RD č.p. 17 (č.j.: 264/2007);

·        Kolaudační souhlas MěÚ/OŽP Klatovy s užíváním stavby „Vrtaná studna HV 102“ – obecní zdroj pitné vody (č.j: 262/2007);

·        Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy na kanalizační přípojku pro Týnec č.p.6 (č.j.: 277/2007);

·        Výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce a souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s užíváním stavby RD Týnec-Loreta č.p. 13 (č.j.:270 a 278/2007);

·        Pozvánku na kontrolní prohlídku MěÚ/OŽP Klatovy na Loreta-ČOV typu BIOX a vrtaná studna pro RD Loreta č.p.13 (č.j:269/2007);

·        Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby Horní Lhota bazén na p.p.č.8 (č.j.: 273/2007);

·        Kolaudační souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy na kanalizační přípojku Týnec č.p. 105 (č.j.: 271/2007);

·        Pozvánku na „Setkání Týnců 2008“ v sobotu 7.června 2008 v Týnci nad Sázavou (267/2007);

·        Dopis p.Ernesta Kolowrata.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ