USNESENÍ ZO Z 15. ZASEDÁNÍ - 11.2.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZO Z 15. ZASEDÁNÍ - 11.2.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO z 15. zasedání - 11.2.2008

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.2.2008 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

130/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření s FRB obce.

 

131/08 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 16. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení  (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 7. dubna 2008 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;                               

B) do 18,00 hodin 11. dubna 2008 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Petr Bytel, členové – p. Karel Aška, p. František Korec, p. Josef Staněk, p. Josef Terš s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 14. dubna 2008 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 21. dubna 2008 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;                                                                                                

E) do 12,00 hodin 30. dubna 2008 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;       

F) od 1. května 2008 do 28. února 2009 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

 

132/08 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 16. kola výběrového řízení“.

 

133/08 Zastupitelstvo pověřilo starostku, předsedy finančního a kontrolního výboru zjištěním podmínek úvěrů u bank, oslovením dalších firem, které zpracovávají žádosti o dotace na vodohospodářské stavby,  a předběžným projednáním toku finančních prostředků obce  do r. 2010 (úpravOU rozpočtového výhledu).

 

134/08 Zastupitelstvo přijalo záměr k prodeji pozemků v Rozpáralce, které vznikly oddělením z p.p.č. 473/2 – jedná se o p.p.č. 473/3 a st.p.č. 223 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou. Uložilo obecnímu úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce k připomínkám občanů.

 

135/08 Zastupitelstvo odložilo celonoční svícení veřejného osvětlení v Týnci zatím do podzimních měsíců r.2008, případně promítnout navýšení spotřeby elektřiny u veřejného osvětlení při zpracování návrhu finančního rozpočtu na r.2009.

 

136/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Dopisy HZS PK, ÚO Klatovy k základní odborné přípravě a přípravě k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů a strojníků jednotek SDHO kategorií JPO V a VI (č.j.:11/2008, 12/2008);

-         Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy – povolení užívání stavební úpravy objektu E4 spojené se změnou užívání na RD s č.p. 1 v Horní Lhotě (č.j. 18/2008);

-         Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – vrtaná studna na p.p.č. 192 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. a povolení k užívání stavby vodního díla (č.j. 19/2008);

-         Podání dvou žádostí o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2008 (oprava MK v Týnci a změna územního plánu obce čís.1);

-         Pozvání starostky obce na výborovou schůzku FC Sokola Týnec 13.2.2008 od 19,00 hod..

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ