USNESENÍ ZO ZE 14. ZASEDÁNÍ ZO - 21.1.2008 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZO ZE 14. ZASEDÁNÍ ZO - 21.1.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO ze 14. zasedání ZO - 21.1.2008

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 21.1.2008 v Obecním domě v Týnci.

 

123/08 Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2007 včetně způsobu likvidace vyřazeného majetku.

 

124/08 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžné „Vyúčtování hospodaření obce za r. 2007“ a doporučilo zveřejnit jej na úřední desce k připomínkám občanů. Zastupitelstvo bude s konečnou platností schvalovat závěrečný účet obce za r. 2007 po provedení přezkumu hospodaření obce pracovníky KÚ Plzeňského kraje a připomínkách občanů.

 

125/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtovou změnu č.1 ve výši 56 tis. Kč na zakoupení 3 ks kontejnerů (papír, plast a sklo) na tříděný odpad pro Loretu.

 

126/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtovou změnu čís. 2 ve výši 6 tis. Kč na upgrade PC v místní knihovně Týnec.

 

127/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo objízdnou trasu přes Týnec dne 12.4.2008 v průběhu mezinárodní automobilové rallye 43. MOGUL ŠUMAVA RALLYE KLATOVY 2008.

 

128/08 Zastupitelstvo odsouhlasilo jednorázovou odměnu pí.Věře Turečkové za zpracování inventarizace ve výši 2000 Kč.

 

129/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Vyžádání dotace na opravy místních komunikací z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2008;

-         Žádost o příspěvek do Fondu ohrožených dětí – zamítnuto;

-         Roční výkaz o knihovně za r.2007 (registrovaní čtenáři – 24, z toho 3 do 15 let; celkem návštěv 482; celkem výpůjček 2564, z toho 1387 periodik);

-         Poskytnutí příspěvku na výkon státní správy pro r.2008 ve výši 7 600 Kč (č.j.:3/2008);

-         Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2008 ve výši 12 757,50 Kč a poděkování mladým hasičům za její provedení;

-         Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci ke změně zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti provedené zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů (č.261/2007)- bližší informace pro občany ve vývěskách obce – od r. 2009 jsou zrušeny koeficienty pro stavby v rámci obce Týnec (0,3 a 0,6) a bude platit základní sazba 1 Kč/m2;

-         Veřejnou nabídku pozemků Pozemkového fondu ČR, ÚP Klatovy (č.j.: 7/2008);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – Loreta-studna pro účely zásobování RD a povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení k vodním dílům (č.j.: 1/2008);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – stavební úpravy Horní Lhota E4 (č.j.: 2/2008);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – nový RD Týnec budoucí č.p. 130 (č.j.: 280/2007);

-         Veřejná vyhláška oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání – Týnec-splašková kanalizace;

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o společném jednání k návrhu změny č.4 ÚPN obce Vrhaveč;

-         Oznámení Krajského úřadu PK/ OE-odd. finanční kontroly Plzeň o zahájení přezkoumání hospodaření (č.j.: 4/2008);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o pokračování ve vodoprávním a stavebním řízení a stanovení lhůty k uplatnění případných námitek - stavba „vrtaná studna HA-1 pro novostavbu RD Horní Lhota na p.p.č. 44/2 v k.ú. Horní Lhota;

-         Pozvánku na schůzi členů ZSPO Střední Pošumaví 25.1.2008 v Holiday Parku Mlázovy;

-         Ukončení činnosti Operačního a informačního střediska Územního odboru Klatovy HZS PK (č.j.: 8/2008);

-         Pozvánku na hasičský bál SDH Týnec dne 9.2.2008 v Týnci;

-         Sdělení KHS/ÚP Klatovy-MUDr. Anna Kubátová - o výskytu klíšťové encefalitidy na okrese Klatovy  v.r. 1960-2006, HIV/AIDS infekce v ČR k 31.10.2007 a další praktické rady;

-         Připomínku p.ing. P.Klasny na opravu držáku dopravní značky v Loretě;

-         Návrh p.ing. K.Kuběny na celonoční svícení veřejného osvětlení v Týnci.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ