USNESENÍ Z 12.ZASEDÁNÍ ZO | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 12.ZASEDÁNÍ ZO

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 12.zasedání ZO

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.11.2007 v Obecním domě v Týnci. 

 

110/07 Na základě vydaného „Opatření k provedení inventarizace majetku k 31.12.2007“ zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2007 s následujícím složením hlavní inventarizační komise: ing. Pavel Klasna -předseda, Alena Václavíčková -člen, Věra Nováková-člen.

 

111/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o investičních a neinvestičních akcích r.2007.

 

112/07 Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu ve výši 110 000 Kč na opravu místní komunikace v Horní Lhotě od č.p. 15 k č.p. 4.

 

113/07 Zastupitelstvo navrhlo investiční a neinvestiční záměry obce v r.2008 a uložilo obecnímu úřadu zapracovat je do návrhu finančního rozpočtu obce na r.2008.

 

114/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Pozvánku na výroční valnou hromadu SDH Týnec – 17.11.2007;

-         Návrh výroku rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy na umístění stavby Týnec-Loreta-novostavba RD – p.p.č. 197/17 (č.j. 241/2007) a Rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy na umístění stavby Týnec-Loreta-novostavba RD – p.p.č. 197/17 (č.j. 259/2007);

-         Přerušení dodávky elektřiny dne 15.11.2007 v době 8-13 hod. v Týnci-celá lokalita nové RD západní okraj;

-         Žádost ČEZ o zveřejnění výzvy ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodů (č.j.:251/2007);

-         Rozhodnutí FÚ Klatovy o posečkání daně – odvodu neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu předepsaného platebním výměrem a příslušného penále nejdéle do 30.9.2008, nebude-li do této doby rozhodnuto (č.j. 251/2007);

-         Výzvu MěÚ/OŽP Klatovy k ústnímu jednání o povolení k odběru podzemích vod ze studny pro RD v Horní Lhotě č.p. 17 (č.j.: 245/2007);

-         Rozhodnutí Krajského úřadu/ODSH PK v Plzni k povolení obousměrné objížďky z důvodu krátkodobé uzavírky silnice I/27 v Železné Rudě v místě úrovňového železničního přejezdu  na železn. trati Plzeň-Železná Ruda (č.j.244/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OD-DÚ Klatovy o povolení zvláštního užívání silnic č. III/19124 a III/19126 v Týnci v rozsahu zastavěné části obce pro umístění inženýrské sítě – splašková kanalizace do silničního pozemku této komunikace (č.j. 247/2007);

-         Nařízení č.8/2007 KVS pro PK – mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí;

-         Odpověď Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Klatovy k havarijnímu stavu můstku na pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. – v Kozlově;

-         Dotaz p.ing.Kuběny k možné výši dotace (až 90 %) na zateplení objektu OÚ Týnec a připojení vytápění objektu tepelným čerpadlem;

-         Nabídku vlastníka stodoly u č.p. 15 v Týnci na odkoupení obcí.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ