USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZO-8.10.2007 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZO-8.10.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 11. zasedání ZO-8.10.2007

 

102/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí.

 

103/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zpracování vlastnického separátu „Lesní hospodářské osnovy“ (LHO) pro obecní lesy s platností od 1.1.2007 do 31.12.20016 a informaci o hospodaření v obecních lesích.

 

104/07 Zastupitelstvo rozhodlo požádat v důsledku závěrů Zprávy Finančního úřadu v Klatovech o výsledku kontroly dotované akce “Loretánská kaple v Loretě – obnova dřevěných prvků Týnec“ z r.2001 poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (č.j.:226/2007):

-          Finanční úřad v Klatovech o odložení platby na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 000,- Kč a příslušného penále ve výši 120 000,- Kč;

-          Ministerstvo financí ČR o prominutí odvodu neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu republiky v částce 120 000,- Kč a současně o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 000,- Kč.

 

105/07 Zastupitelstvo souhlasilo se zařazením pozemků v Loretě do územního plánu – lokalita 7 (st.p.č. 76, p.p.č. 188/1, 187 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.) jako stavební parcely.

 

106/07 Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo „Návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Týnec“ bez připomínek. 

 

107/07 K návrhu plánovací části Komunitního plánu sociálních služeb Klatovska na období 2008 – 2012 zastupitelstvo obce:

I. schválilo návrh plánovací části „Komunitního plánu sociálních služeb Klatovska“ na období 2008 – 2012“ (dále jen KPSS) - bez připomínek

II. vzalo na vědomí provázanost KPSS s realizací konkrétních opatření a aktivit k jeho na-plnění a se zabezpečením potřebných finančních prostředků.

 

108/07 Zastupitelstvo souhlasilo s nákupem 600 kg speciální hmoty BG QUICK na výspravu místních komunikacích v obvodu obce Týnec v objemu cca 30 tis. Kč.

 

109/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Pozvánku na seminář „Finanční řízení z pohledu obce“ 10 a 11.10.2007(účast starostka);

-         Pozvánku na setkání pracovníků obcí a zástupců KÚPK, provádějících přezkoumání hospodaření ÚSC dne 23.10.2007 (účast starostka+účetní)

-         Informaci o návrhu řešení opravy křižovatky ke hřišti v Týnci;

-         Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním a provedením přístavby verandy k RD Hor. Lhota č.p.5 (č.j.: 229/2007);

-         Pozvánku MěÚ/OVÚP Klatovy na závěrečnou kontrolní prohlídku-kanalizační přípojka k RD Týnec č.p. 105 (č.j.: 231/2007);

-         Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy stavba RD v Týnci o 1 b.j. budoucí č.p. 123 (č.j.: 235/2007);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení stavebního řízení – sklad zahrad. nářadí u RD v Týnci č.p. 114 (č.j.: 234/2007);

-         Protokol č. 875/07 OSSZ Klatovy o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období od 1.12.2005 do 31.8.2007 – bez připomínek, vratka přeplatku 2 Kč (č.j.: 236/2007);

-         Svoz nebezpečných odpadů proběhne v Týnci u prodejny-pátek 26.10.2007 od 15,00 hod.;

-         Výzvu Krajského úřadu PK na nominaci občanů na „Cenu hejtmana Plzeňského kraje za občanskou statečnost“;

-         Upozornění p. ing.Kuběny na posečení  příkopů okolo MK do Vacov;

-         Upozornění p.ing.Klasny na padlou značku „Loreta„ ve směru od muničního skladu.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ