USNESENÍ Z 10.ZASEDÁNÍ ZO TÝNEC 17.9.2007 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 10.ZASEDÁNÍ ZO TÝNEC 17.9.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 10.zasedání ZO Týnec 17.9.2007

 

95/07 Na základě § 84,odst.2 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce schválilo upravený rozpočet obce s příjmy ve výši 3164,83 tis. Kč a výdaji 3661,50 tis. Kč. Jedná se o schodkový rozpočet, ztráta ve výši 496,67 tis. Kč bude hrazena z přebytku minulých let.

 

96/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

 

97/07 Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení opravy místní komunikace v Horní Lhotě od č.p. 6  k č.p.11.

 

98/07 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že občané k vyhlášenému 15. kolu výběrového řízení k půjčkám z FRB obce Týnec nepodali žádné žádosti o půjčku.

 

99/07 Zastupitelstvo odsouhlasilo projektovou dokumentaci „Týnec-splašková kanalizace“ (odkanalizování východní části obce) v předloženém rozsahu s připomínkou řešení přípojky k RD Týnec č.p. 84 (zvážit možnost napojení přímo z místní komunikace).

 

100/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí odpověď na dopis JUDr.Pavly Kochtové - právní zástupkyně p. Karla Buriana ve věci hrobového místa po pí. Marii Zoufalé ze dne 27.8.2007 (č.j.: 202/2007).

 

101/07 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

-         Informaci ze schůzky k projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko“dne 27.8.2007 (č.j.175/2007);

-         Pozvánku na setkání starostů a místostarostů PK dne 18.9.2007 v Plzni;

-         Informace ze seminářů „Udržitelný rozvoj obce a regionu“ a „Rovné šance-od teorie k praxi“;

-         Nabídku Kulturní agentury Pergr Věmyslice, okres Znojmo na zábavný pořad – neobjednávat;

-         Územní rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o umístění stavby RD o 1 b.j. v Loretě (č.j.:199/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, povolení k nakládání s podzemními vodami (vrt) a stavební povolení pro stavbu Loreta-ČOV, studna na p.p.č. 197/3 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j: 204/2007);

-         Informaci ČSÚ Praha o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství „ZEM 2007“ (č.j.:206/2007);

-         Zprávu Finančního úřadu v Klatovech o výsledku kontroly dotované akce“Rekonstrukce autobus. zastávky a nástupního ostrůvku v Týnci“ (č.j.:214/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k odběru podzemních vod z kopané studny pro zásobování RD v Týnci č.p.74 (č.j.: 2007/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k odběru podzemních vod z vrtané studny pro rekreační chatu Rozpáralka E 4 (č.j.: 208/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod ze stávající centrální ČOV pro obec Týnec do vod povrchových (č.j.: 213/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení kolaudační řízení stavby – vrtaná studna na p.p.č.192 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (v Loretě) a pozvánka k ústnímu jednání (č.j.. 203/2007);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení kolaudační řízení – kanalizační přípojka pro Týnec č.p.6 a pozvání k ústnímu jednání (č.j.: 222/2007);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení kolaudační řízení – novostavbu RD pro Týnec budoucí č.p.123 a pozvání k ústnímu jednání (č.j.: 221/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o pokračování vodoprávního a stavebního řízení o povolení stavby – vrtaná studna HA-1 pro novostavbu RD v Horní Lhotě (p.p.č.44/2 v k.ú. HL) a pozvání k ústnímu jednání spojené s místním šetřením (č.j.: 218/2007);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení kolaudační řízení – „Horní Lhota, p.45- TS, kNN“ pro budoucí RD v Horní Lhotě a pozvání k ústnímu jednání (č.j.: 219/2007);

-         Oznámení OSSZ Klatovy o provedení kontroly pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění (č.j.: 220/2007);

-         Informaci starostky o jednání s ing. arch. Petrem Vávrou o zpracovávání změny čís.1 ÚPD obce Týnec (nyní změna bude předána ke zpracování pí.Krčmářové z MěÚ Klatovy-řízení s dotčenými orgány, po konečném schválení je potřeba každoročně aktualizovat ÚPD a projednat v prosinci na zasedání ZO);

-         Připomínky pí. Václavíčkové:

ü      Nesvítí veřejné osvětlení u Korců, parčíku pod zámkem, garáže p.Kobery-objednat opraváře;

ü      Upozornění na skládku stavební suti na cestě do Rozpáralky;

ü      Upozornit pí. Preslovou z Malé Vísky o posekání zahrady v Týnci u č.p.15;

ü      Podání žádosti na dopravní úřad o umístění dopravní značky „zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t“ s dodatkovou tabulkou na místní komunikaci Týnec-Vacovy – jednat s MěÚ Janovice n.Úhl. o umístění značky z druhé strany;

-         P. ing. Klasna žádal doplnit u autobusové čekárny v Loretě laminát v horní části (v oblouku) z důvodu zatékání, alespoň ze západní strany.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ