USNESENÍ ZO Z 8.ZASEDÁNÍ - 11.6.2007 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZO Z 8.ZASEDÁNÍ - 11.6.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO z 8.zasedání - 11.6.2007

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.6.2007 v Obecním domě v Týnci.

73/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí.

 

74/07   Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pololetí 2007 byl zastupitelstvem  obce přijat v navrženém rozsahu.

 

75/07   Na základě průměrných nákladů za období r.2006 a v souladu s ustanovením cenového výměru MF ČR č. 1/2006, schválilo zastupitelstvo obce s účinností od 1.7.2007 zvýšení ceny pitné vody (vodného) na 18 Kč/m3 a splaškové vody (stočného) na 12 Kč/m3. 

 

76/07   Záměr o budoucím pronájmu nemovitosti v Týnci č.p. 90 – prodejna potravin zastupitelstvo neprojednávalo z důvodu trvání platné nájemní smlouvy s pí. Marií Langovou z Klatov. V případě ukončení činnosti nájemce bude znovu vyhlášen záměr obce o pronajmutí nemovitosti prodejny potravin v Týnci.

 

77/07 V rámci Komunitního plánování na Klatovsku zastupitelstvo přijalo závazné stanovisko potřeby k zajištění terénních služeb pro seniory v obci Týnec (nákupy, obědy…).

 

78/07   Zastupitelstvo souhlasilo se zapojením obce do II.ročníku krajské soutěže obcí a měst Plzeňského kraje „My už třídit umíme!“  

 

79/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci PSOV s Krajský úřadem PK v Plzni a její poskytnutí ve výši 300 tis. Kč na opravu místní komunikace Týnec – Vacovy.

 

80/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod ze stávající centrální ČOV typu BC-90 D pro obec Týnec do vod povrchových a pozvání k ústnímu jednání (č.j. 98/2007).

 

81/07   Současně ZO odsouhlasilo provedení opravy zpevnění dna výustí potrubí odpadní vody do propustku a následné vodoteče.

 

82/07   Zastupitelstvo uložilo starostce odpovědět Biskupství plzeňskému dle známých skutečností a i nadále trvá na svém rozhodnutí ze 13.11.2006 neakceptovat požadavky p.K.Buriana (finanční náhradu) a vyřešení sporu nechat k posouzení soudem (dle uvážení p. K. Buriana).

 

83/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Betonový základ pro autobusovou zastávku na Loretě provede firma p.Kellnera;

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce Týnec (č.j. 134/2007);

-         Pravidla HZSO PK ÚO Klatovy na rozdělení neinvestičních dotací v požární ochraně na výdaje jednotek SDHO (č.j.: 114/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP – povolení k vodním dílům a k nakládání s vodami pro stavbu „vrtaná studna CHO-1 pro RD Loreta (č.j.:130/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – povolení k nakládání s vodami –k odběru podzemních vod – kopaná studna pro zálivku zahrady v Týnci u č.p. 92 (118/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – povolení k nakládání s vodami –k odběru podzemních vod – kopaná studna pro zálivku zahrady a napájení hospodářských zvířat v Týnci u č.p. 40 (117/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání – povolení k nakládání s podzem. vodami (RD Týnec č.p. 87, čj.: 122/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání – povolení k nakládání s podzem. vodami (chata Rozpáralka E2, čj.: 123/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání – povolení k nakládání s podzem. vodami (chaty Rozpáralka E1+E2, čj.: 124/2007);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a kolaudační rozhodnutí pro stavbu „Týnec,Kyrálová p.č.433/29-kNN“ (č.j.: 116/2007+136/2007);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a kolaudační rozhodnutí pro stavbu „Týnec-vodovodní přípojka k č.p. 32“ (č.j.: 120/2007+121/2007);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy „Týnec-sklad zahradního nářadí u budoucí čp.114 (č.j.: 125/2007);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu vrtané studny pro zásobování obce Týnec (č.j.: 126/2007);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy pro stavbu „Loreta-domovní ČOV a vrtaná studna p.p.č. 197/3“ (č.j.: 127/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení „Loreta-domovní ČOV a vrtaná studna pro RD p.p.č. 197/3“a  pozvánka k ústnímu jednání (č.j.: 135/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání – povolení k nakládání s podzem. vodami (chata Rozpáralka E4, čj.: 131/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání – povolení k nakládání s podzem. vodami (pro RD Týnec č.p. 74, čj.: 132/2007);

-         Oznámení firmy JDR Jan Benda o konání MEZ Mistrovství ČR Enduro ve dnech 16. a 17.6.2007;

-         Pozvánku na schůzku členů ZSPO Střední Pošumaví, kde starostka předloží návrh projektu na opravu prašné MK v Týnci;

-         Informaci o možnosti získání evropských finančních prostředků z „Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013“ a to zejména ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova pro obce do 500 obyvatel (možno využít na opravu kostela);

-         Poděkování Diakonie Broumov za sbírku oděvů;

-         Schválení „Územní plán velkého územního celku okresu Klatovy“ usnesením KÚ PK v Plzni (č.j. 115/2007);

-         Návrh dodatku čís.1 ke smlouvě o výpůjčce a užívání obecního sportoviště Týnec pro FC Sokola Týnec;

-         Žádost pí. Václavíčkové na osazení dalších laviček na sportovišti;

-         Upozornění pí.Václavíčkové na poškozování výmalby stěn zděné autobusové zastávky v Týnci – bude provedeno nové vybílení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ