USNESENÍ ZE 6.ZASEDÁNÍ ZO DNE 16.4.2007 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 6.ZASEDÁNÍ ZO DNE 16.4.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 6.zasedání ZO dne 16.4.2007

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 16.4.2007 v Obecním domě v Týnci.

 

58/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení. Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem nechat zhotovit autobusovou zastávku pro Loretu ve firmě K&H Kinetic a.s. Klatovy.

 

59/07   Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce s příjmy 3 171,0 tis. Kč a výdaji 2 471,83 tis. Kč a závěrečný účet obce za r. 2006 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2006 ze dne 1.3.2007 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

60/07 Na doporučení FV zastupitelstvo souhlasilo s uložením dočasně volných finančních prostředků obce na výhodnější úročení v ČS a.s. Klatovy.

 

61/07 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky z FRB obce tak, jak je navrhla stavební komise pro:

pí. Gabriela MERTLOVÁ, Týnec č.p. 8: titul 05 – modernizace interiéru          

výše půjčky 50 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 4 let - poskytnout v plné výši.

 

62/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích v obci.

 

63/07   Zastupitelstvo projednalo předložené oznámení o stavbě klubovny fotbalistů Sokola Týnec na obecním sportovišti a byla dohodnuta na 25.4.2007 schůzka na OÚ Týnec (starostka, místostarosta – p.Kuthejl, 2 zástupci fotbalistů) za účelem uzavření písemné dohody o užívání klubovny. 

 

64/07   Zastupitelstvo obce projednalo cenové návrhy na opravu MK Týnec-Vacovy a rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s p.Kellnerem z Běhařova. Nutno dohodnout úpravu předložené smlouvy o dílo v části fakturace a placení za provedené dílo (záloha před zahájením, doplatku po provedení, 10 % pozastávky finanč.prostředků na 6 měsíců, úrok z prodlení 0,05 %/den).

 

65/07   Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

-         Vyúčtování neinvestičních nákladů v ZŠ a ŠJ v Janovicích n.Úhl. za r. 2006 – v částce 85 256,33 Kč (č.j. 82/2007);

-         Vyhlášení a podmínky soutěže „Vesnice r.2007“;

-         Vnitřní předpis ke zvýšení limitu pokladní hotovosti na 30 000,- Kč,

-         Dopis Ministerstva vnitra ČR ve věci podání p.Karla Buriana (č.j. 83/2007);

-         Cenové nabídky na klasický drátový a bezdrátový místní rozhlas – bude posouzeno až na květnovém zasedání po podrobné kalkulaci nabídek;

-         Žádost o pracovní místo na obecním úřadu (č.j. 84/2007);

-         Žádost pí. Červené na odstranění skládky stavebního odpadu na pozemku nad ČOV v Týnci; vlastník pozemků se stává vlastníkem odpadu, odstranit na své náklady  (č.j. 81/2007)

-         Závěr KÚ PK/OŽP zjišťovacího řízení k odběru podzemních vod vrtaná studna pro RD Loreta - p.p.č. 197/3 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. (č.j. 58/2007);

-         Závěr KÚ PK/OŽP zjišťovacího řízení k odběru podzemních vod vrtaná studna pro RD Loreta –p.p.č. 197/17 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. (č.j. 60/2007);

-         Závěr KÚ PK/OŽP zjišťovacího řízení k odběru podzemních vod vrtaná studna pro RD Loreta –p.p.č. 197/14 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. (č.j. 67/2007);

-         Rozhodnutí KÚ PK/OŽP na povolení výjimky k odchytu a manipulaci s ropuchou obecnou (provádění záchranných transferů ropuch při migraci přes komunikace v okrese KT na předem vytipovaných lokalitách, v místech s největším úhynem ropuch při silničním provozu)- č.j.:57/2007;

-         Informaci o možnosti financování projektů ze strukturálních fondů EU;

-         Rozhodnutí – poplatkový výměr na poplatek za odebrané množství podzemní vody za r.2006 (č.j. 68/2007);

-         Zápis z technologického servisu ČOV za leden a únor 2007 (č.j. 71/2007);

-         Oznámení o umístění stanoviště 63 včelstev v zámeckém parku;

-         Pozvánku na X.sněm SMO ČR, zplnomocněn Mgr. Rudolf Salvetr-starosta KT (č.j. 56/2007);

-         Požadavek knihovníka MK Týnec na zakoupení čtecího zařízení čárových kódů- bude rozhodnuto na květ. zasedání po předložení cenových nákladů s tím spojených;

-         Informace ze setkání starostů k vybudování bezbariérových vstupů;

-         Žádost o informaci ing. Kuběny na stav budovaného vrtu HV 102 a výzvy na pronájem potravin;

-         Informaci ing. Klasny na zpracování dřeva formou samovýroby v objemu 15-20 m3 dřeva, část na palivo (50 Kč), část kulatina (1300-1500 Kč);

-         Žádost p.Ulricha na poskytnutí barvy pro nátěr plotu okolo kaple v Horní Lhotě a vápna na výmalbu vnitřku kaple;

-         Připomínky p. Kuthejla k úklidu místní komunikace na západním okraji Týnce. 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ