USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZO 12.3.2007 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZO 12.3.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 5. zasedání ZO 12.3.2007

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.3.2007 v Obecním domě v Týnci.

 

49/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o investičních a neinvestičních akcích r.2007 a o přidělení dotace z Programu stabilizace venkova na opravu MK Týnec-Vacovy.

 

50/07   Odpadové hospodářství v r. 2006 bylo ztrátové částkou 32 610 Kč. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o odpadovém hospodářství obce v r. 2006 a starostce uložilo prověřit možnosti získání kontejnerů na tříděný odpad u firem ZSS a.s., Plzeň a EKO-KOM a.s., Praha. Doporučilo i nadále usilovat o zapojení všech občanů do systému odpadového hospodářství.

 

51/07   Zastupitelstvo rozhodlo na základě ústní žádosti o poskytnutí příspěvku na opravu PPS-12 pro SDH Týnec ve výši 4 000 Kč.

 

52/07   Zastupitelstvo obce souhlasilo jako člen se vstupem Středního Pošumaví, z.s.p.o., do Místní akční skupiny Pošumaví a souhlasilo se zněním stanov Místní akční skupiny Pošumaví.

 

53/07   Zastupitelstvo zamítlo poražení stromu jírovce v Týnci a doporučilo okleštění koruny stromu jírovce mezi RD v Týnci č.p. 51 a 106 tak, aby větve neohrožovaly občany a jejich majetek.

 

54/07   Zastupitelstvo doporučilo zatím nepožadovat uchazeče o zaměstnání na veřejně prospěšné práce vzhledem k využití současných pracovníků obce. V případě potřeby uzavřít další dohody o provedení práce na konkrétní úkoly.

 

55/07  Zastupitelstvo projednalo zadání změny č.4 Územního plánu obce Vrhaveč a nemělo námitky k předloženému zadání změny. 

 

56/07   Zastupitelstvo souhlasilo s prominutím poplatku za kontejner na odpady pro r.2007 ve výši 450 Kč na chatu pí. Hrudičkové z Plzně - Rozpáralka E5.

 

57/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Závěr zjišťovacího řízení KÚ PK/OŽP Plzeň ve věci odběru podzemní vody – vrtaná studna pro RD Horní Lhota p.p.č. 44/2 (č.j. 33/2007);

-         Zahájení zjišťovacího řízení KÚ PK/ OŽP v Plzni k záměru zařazenému v kategorii II – vrtaná studna  CHO-1 Loreta-odběr vody, p.č. 197/14 v k.ú. Týnec pro zásobování RD vodou (čj.: 37/2007);

-         Zahájení zjišťovacího řízení KÚ PK/ OŽP v Plzni k záměru zařazenému v kategorii II – vrtaná studna  CHO-1 Loreta-odběr vody, p.č. 197/3 v k.ú. Týnec pro zásobování RD vodou (čj.: 38/2007);

-         Zahájení zjišťovacího řízení KÚ PK/ OŽP v Plzni k záměru zařazenému v kategorii II – vrtaná studna  CHO-1 Loreta-odběr vody, p.č. 197/17 v k.ú. Týnec pro zásobování RD vodou (čj.: 36/2007);

-         Podání žádosti na KÚ PK o dotaci na ekologické projekty v rámci PK  - na PD splaškové kanalizace pro východní část obce;

-         Uzavření dodatku čís. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou – pro r. 2007 příspěvek ve výši 12 920,- Kč;

-         Rozhodnutí KÚ/OŽP PK v Plzni – závazné stanovisko k lesním hospodářským osnovám pro zařizovací obvod ZO Klatovy-Nýrsko I. (č.j.: 40/2007);

-         Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí na r.2007 (č.j. 42/2007);

-         Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy s ohlášenou změnou stavby před dokončením – prodloužení lhůty k dokončení stavby pro RD Týnec č.p. 38 (č.j. 44/2007);

-         Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy s provedením ohlášené opravy střechy zámku, střechy altánu a střechy bývalého pivovaru č.p. 3 v Týnci (č.j. 48,49 a 50/2007);

-         Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy s ohlášenou změnou stavby před dokončením – RD v Týnci – podsklepení objektu (č.j. 39/2007);

-         Provedení přezkumu hospodaření obce za r.2006 pracovníky KÚ PK v Plzni dne 1.3.2007, závěrečný účet obce bude schválen v termínu do 30.6.2007;

-         Potvrzení o přijetí příspěvku na opravu poškozené střechy kostela v Týnci (43/2007);

-         Informaci ze školení starostů obcí v oblasti krizového řízení (č.j. 28/2007);

-         Pozvánku Euroregionu Šumava-Jihozápadní Čechy na politické setkání u příležitosti 50 let EU a 50 let Římské smlouvy (obec nevyšle žádného zástupce);

-         Pozvánku na seminář „Možnosti financování projektů ze strukturálních fondů EU“ 29.3.2007 v Eurocampu Běšiny (zúčastní se starostka);

-         Žádosti místostarosty obce p. Kuthejla. Žádal:

§         Na nutnost úklidu nad ČOV v Týnci – upozornit pí. Červenou (zbytky siláže a gumy);

§         Opravu asfaltu po přípojce k prodejně potravin v Týnci;

§         Vyzvat občany k jarnímu úklidu v okolí svých domů na veřejném prostranství;

§         Opravu světla na autobusové zastávce v Týnci –točna (po poškození autem) a současně prohlídku všech ostatních světel v obci;  

-         P. ing. Klasna upozornil na špatný stav autobusové zastávky v Loretě, nutnost opravy nebo osazení nové.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ