| OBECNÍ ÚŘAD MODRAVA

Czech • Deutsch • English
Obecní úřad • Úvodní strana

ROZPOČET 2003

ROZPOČET 2003

V TIS. KČ

 

Rozpočet příjmů:

 

Daň z příjmů FO – závislá činnost                  43

Daň z příjmů FO – z podnikání                      29

Daň z příjmů FO – zvláštní sazba                    3

Daň z příjmů PO                                    40

DPH                                                60

Poplatek za psa                                     1,4

Rekreační poplatek                                420

Parkoviště                                        200

Lůžková kapacita                                   86

Povolenky k vjezdu                                 12

Daň z nemovitostí                                  86

Dotace KÚ PK                                        0,6

Úklid parkovišť                                    30

Úroky z účtu                                        4

Dividendy                                           5

Prodej pozemků                                   1000

 

CELKEM PŘÍJMY                               2020

 

 

Rozpočet výdajů:

 

Spoluúčast na elektrickém vedení – Filipova Huť   235

Údržba komunikace – nafta                          30

Dopravní územní obslužnost                         10

Rozbory vody                                        3

Oprava vodovodu                                    10

Stočné                                             10

Poplatek za školu                                  20

Dárky k jubileu                                     7

Údržba lyžařský tras                                5

Elektrická energie – VO                            20

Oprava VO                                          10

VO – Filipova Huť                                  50

Čelní nakladač                                    100

Územní plán obce                                  190

Nájem nádob na odpad                                8

Sběr a svoz komunálního odpadu                     12

Benzín do stříkačky                                 5

Finanční pomoc starým občanům                       4

Odměny členům zastupitelstva obce                  70

Ostatní osobní výdaje                              24

Knihy, předplatné                                  25

DHM                                                10

Cestovné – funkcionáři                             60

Materiál                                           20

Elektrická energie – kancelář                      20

Poštovné                                            6


Telefon                                            40

Pojištění, služby bank                             20

Právní zastoupení                                  18

Nákup služeb                                       80

Opravy a udržování                                 20

Cestovné – ostatní                                  5

Pohoštění                                           5

Leasing                                           162

Víceúčelová budova                               1102

 

CELKEM VÝDAJE                               2416

 

 

Rekapitulace:

Příjmy                                      2020

Financování                                  396

Výdaje                                      2416