11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY | OBECNÍ ÚŘAD MODRAVA

Czech • Deutsch • English
11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů obecního úřadu a orgánů obce. 1) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obecního úřadu. Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho orgánu obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému referátu OkÚ v Klatovech na Krajský úřad Plzeňského kraje dle charakteru informace, která byla požadována. Proti opatření orgánu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta. 2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo výborů k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením Starosty nebo Zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Okresnímu úřadu v Klatovech. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. 3) Soudní přezkoumání Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 71/1967 Sb. na zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Modrava | Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ | Grafický návrh: Studio Najbrt
Nahoru Nahoru
TOPlist