Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.10.2006

 

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 10.10.2006

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo návrhovou komisi ve složení:  pan Josef Nový, paní Marie Marcová a pan Miloslav Děkan.

 

3)      schválilo za ověřovatele zápisu pana Stanislava Zeleného a paní Milenu Mautnerovou.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady a obce.

 

6)      bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.

 

7)      bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.

 

8)      bere na vědomí  zprávu místostarosty o postupu projednání územního plánu obce.

 

9)      schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet Obce Hrádek na rok 2006.

 

10)  rozhodlo o zamítnutí žádosti č.j. 564/06 pana Milana Šelmáta, Kašovice 11 o pronájem hřiště v Kašovicích na pozemku parc.č. 1110/17 v k.ú. Čermná.

 

11)  rozhodlo o nabytí majetku – motorového vozidla VW Transporter (VIN WV2ZZZ70Z1H092795), které Obec Hrádek nabyla bezúplatným převodem od Ministerstva vnitra ČR. Toto vozidlo bude zařazeno do integrovaného záchranného systénu a bude sloužit pro potřebu SDHO okrsku Hrádek.

 

12)   rozhodlo o prodeji pozemkových parcel p.č. 118/32 o výměře 38 m2 a  p.č. 118/33 o   výměře 56 m2 nově utvořených geometrickým plánem číslo zakázky 357-45/2006,  v katastrálním území Hrádek u Sušice  Pavlu Hubáčkovi, bytem Hrádek 197, za cenu  50,00 Kč za 1 m2.

 

13)   rozhodlo, v návaznosti na bod č. 10 usnesení  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  Hrádek konaného dne 16.10. 2003, vzhledem ke změněným okolnostem, že bez změny podmínek přistoupí k ujednáním uvedeným v dohodě o majetkoprávním vypořádání  lokality „Nový Dvůr“ s tím, že původní účastník dohody paní Jaroslava  Koubová, bytem Hrádek 140 zemřel a jeho právním nástupcem je pan Jaroslav Kouba,  bytem Hrádek 140.

 

14)   rozhodlo, o zamítnutí prodeje pozemkových parcely p.č. 16/4 a p.č. 372/1, v  katastrálním  území Odolenov , manželům Františkovi a Radce Schwarzovým, bytem  Hrádek –  Odolenov 26 a to na základě doporučení komise pro rozvoj obce a Rady obce Hrádek.  

 

15)  neodsouhlasilo účast Obce Hrádek v projektu „Průvodců po Čechách, Moravě a Slezsku – svazek č. 55 Klatovsko“ nakladatelství Soukup & David zadáním barevné prezentace naší obce v průvodci.

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Švecová                        Dne: 11.10.2006

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

 

 

 

Ověřili:                  Stanislav Zelený                                                  ___________________________

 

 

                             Milena Mautnerová                                             ___________________________   

 

Poslední aktualizace dokumentu: 17.10.2006