Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 27.6.2006

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 27.6.2006

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo návrhovou komisi ve složení: Markéta Rybová , Milena Mautnerová , Stanislav Zelený

 

3)      schválilo za ověřovatele zápisu  Ing. Michala Klímu a Stanislava Karase

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady a obce.

 

6)      bere na vědomí zprávu o činnosti Regionálního sdružení Šumava

 

7)      bere na vědomí zprávu o činnosti Euroregionu Šumava

 

8)      bere na vědomí  závěr zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok 2005 ze dne 16.3.2006, kdy při přezkoumání podle §2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( zpráva je přílohou Závěrečného účtu obce za kalendářní rok 2005).

 

9)      projednalo  závěrečný účet obce za rok 2005 a jeho projednání uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Hrádek, a to bez výhrad (Závěrečný účet obce za kalendářní rok 2005 je přílohou č.1 tohoto zápisu).

 

10)  stanoví ve smyslu § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném znění, počet členů nově voleného zastupitelstva pro další volební období obce na 15 členů.

 

11)  bere na vědomí rezignaci člena finančního výboru Ing. Jany Švecové, která nemůže být členkou finančního výboru z důvodu, že se stala zaměstnancem Obce Hrádek a vykonává funkci administrativní pracovnice obecního úřadu.

 

12)  jmenuje za člena finančního výboru Ing. Kateřinu Karasovou, bytem Hrádek 223.

 

13)  Obec Hrádek souhlasí jako člen sdružení Střední Pošumaví se vstupem sdružení Střední Pošumaví do Zájmového sdružení právnických osob MAS Pošumaví a souhlasí se zněním stanov Zájmového sdružení právnických osob MAS Pošumaví.

 

14)  rozhodlo o prodeji části podílových listů podílového fondu SPOROINVEST Spořitelní investiční společnosti, a.s. Bude odprodána nezbytná část podílových listů v hodnotě potřebné pro dofinancování projektu „Rekonstrukce místních komunikací – zlepšení dostupnosti příhraničního regionu“ do maximální výše 1,5 mil. Kč.

 

15)  Obec Hrádek jako zřizovatel Základní školy Hrádek u Sušice  schvaluje udělení výjimky z počtu žáků dle § 23, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že obec uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost základní školy. Výjimka se uděluje od 1. 9. 2006 na školní rok 2006/2007.

 

16)  rozhodlo o zpracování urbanistické studie na lokalitu B1 v Hrádku (Velké pole u Nového Dvora).

 

17)  rozhodlo o uzavření dohody o odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi Obcí Hrádek a manželi Petrem a Rumjanou Stoilovými, bytem Sušice II., Pravdova 1062 ze dne 15.6.2000 za účelem budoucího prodeje pozemkové parcely č.105/47 v k.ú. Hrádek u Sušice a současně rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 105/47 v k.ú. Hrádek u Sušice o výměře 454 m2 panu Luboši Chmelíkovi, bytem Sušice II., Kaštanová 1209, který je právním nástupcem manželů Stoilových na zbývající část stavebního pozemku. Kupní cena předmětného pozemku je stanovena na 22 700,- Kč.

 

 

 

Zapsal: Švecová                        Dne: 28.6.2006

 

 

 

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

Ověřili:                  Ing.Michal Klíma                                         

                            Stanislav Karas

Poslední aktualizace dokumentu: 17.10.2006