Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek Mobilni rozhlas
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek ze dne 17.3.2009

 

USNESENÍ

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 17.3.2009

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo za ověřovatele zápisu p. Františka Vozku a p. Pavla Václa.

.                .

3)      schválilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martin Roučka,Ing. Michal Klíma,p. Jiří Pena.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce.

 

6)      rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rozvoj sportu a práci s mládeží TJ Svatobor Hrádek u Sušice na rok 2009 ve výši 100.000,- Kč.

 

7)      rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2009 ve výši 80.520,- Kč.

 

8)      schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2009 ve výši 591.000,- Kč.

 

9)      schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2009 (příloha č. 1 ). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 2 291 tis. Kč.

 

10) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2009 ve výši 349.000,- Kč.

 

11) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2009 (příloha č. 2 ). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 2 499 tis. Kč.

 

12) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2009 (příloha č.3). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 10 300 tis. Kč.

 

13)  schvaluje rozpočet Obce Hrádek na rok 2009 jako přebytkový s příjmy ve výši                   15 080,896 tis Kč a výdaji 12 934,0 tis Kč ( příloha č.4).

 

 

 

14) rozhodlo v souladu s Nařízením vlády č.20/2009 Sb., že výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva bude od 1.3.2009 ponechána ve stávající výši tak, jak byly odměny schváleny zastupitelstvem dne 31.10.2006 .

 

15) rozhodlo o zřízení kontaktního místa Czech POINT na Obecním úřadu v Hrádku.

 

16) schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“ a pověřuje starostu podpisem (příloha zápisu č.5).

 

17) schválilo v rámci Integrovaného operačního programu „eGovernment v obcích – Czech POINT“ smlouvu o spolupráci s městem Sušice za účelem poskytování vyjmenovaných služeb eGON centra a pověřuje starostu podpisem smlouvy (příloha zápisu č.6).

 

18) Obec neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil. Kč (zakázky malého rozsahu), provedla proto průzkum trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem.

 

19) rozhodlo o přijetí hmotného majetku – vybavení pro jednotky SDHO JPO V, v celkové hodnotě 221 250, 75 Kč z majetku České republiky. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky mezi Obcí Hrádek a Českou republikou – Ministerstvem vnitra (příloha č. 7 zápisu) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

20) rozhodlo v souvislosti se stavbou „Tedražice, Blažek – NN (50m)“ o přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 1838 vedeného v evidenci KN, v katastrálním území Tedražice na listu vlastnictví Obce Hrádek mezi Obcí Hrádek (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky plynoucí z tohoto rozhodnutí. Věcným břemenem je kabel NN. Plocha pozemku p.č. 1838 omezená vlastnickým právem činí dle geometrického plánu č. 256-1141/2008, vypracovaným firmou Ing. Jan Rambousek, Červený újezd 307, Unhošť 8,0 m2. Jedno-rázová náhrada za omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 500,- Kč.

 

21) rozhodlo v souvislosti se stavbou „Hrádek u Sušice-p.Karas-přípojka NN do 50 m“ o přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 829/40 vedeného v evidenci KN, v katastrálním území Hrádek u Sušice na listu vlastnictví Obce Hrádek mezi Obcí Hrádek (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky plynoucí z tohoto rozhodnutí. Věcným břemenem je kabel NN. Plocha pozemku p.č. 829/40 omezená vlastnickým právem činí 26,0 m2. Jednorázová náhrada za omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 1000,- Kč.

 

 

 

 

22) v návaznosti na bod 16) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek   konaného dne 24.6. 2008 se zohledněním obnoveného stavu katastru nemovitostí rozhodlo o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a manželi Josefem a Marií Jandovými,   bytem Smetanova 361, 341 92 Kašperské Hory tak, že z pozemků nově utvořených   geometrickým plánem číslo zakázky 469-26/2009 v katastrálním území Hrádek u Sušice. Obec Hrádek nabude do svého vlastnictví pozemkovou parcelu p.č. 21/4 o výměře 92 m2 a Josef a Marie Jandovi nabudou do společného jmění manželů   pozemkovou parcelu p.č. 829/65 o výměře 172 m2. Současně rozhodlo, že Obec Hrádek nepožaduje žádnou finanční částku na dorovnání hodnot směňovaných pozemků.

 

23)  v návaznosti na bod 17) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 24.6. 2008 se zohledněním obnoveného stavu katastru nemovitostí rozhodlo o směně pozemků   mezi Obcí Hrádek a manželi Karlem a Marií Potužákovými, bytem Volšovská 897, 342 01 Sušice tak, že z pozemků nově utvořených geometrickým plánem číslo zakázky 469-26/2009 v katastrálním území Hrádek u Sušice Obec Hrádek nabude do svého vlastnictví pozemkovou parcelu p.č. 830/8 o výměře 251   m2 a Karel a Marie Potužákovi nabudou do společného jmění manželů pozemkové   parcely p.č. 829/66 o výměře 336 m2 a p.č. 829/67 o výměře 150 m2. Současně   rozhodlo, že Obec Hrádek nepožaduje žádnou finanční částku na dorovnání hodnot směňovaných pozemků.

 

24)  ve věci žádosti č.j. 31/09 pana Milana Šímy, bytem Kolinec 40, 341 42 Kolinec, o odkoupení objektu bývalé sýpky na pozemku st.p.č. 65/10 v k.ú. Hrádek u Sušice vyjádřilo   předběžný souhlas k odprodeji předmětné nemovitosti. Prodej bude projednán zastupitelstvem po předložení znaleckého posudku o ceně nemovitosti, který bude využit pro stanovení kupní ceny a bude vyhotoven na náklady žadatele.

 

25)  rozhodlo o zamítnutí žádosti č.j. 774/ 08 pana Josefa Potužáka, bytem Odolenov 9, 342 01 Sušice, o prodej pozemkových parcel p.č. 97 a p.č. 98 v k.ú. Odolenov a to na základě závěrů Komise pro rozvoj obce.  

 

26)  rozhodlo o zamítnutí návrhu č.j. 685/08 pana Jiřího Reisingera, bytem Pod Sychrovem 866/40, 101 00 Praha 10, na odkup pozemkových parcel p.č. 1913 a 1578/5 v k.ú. Tedražice a to na základě závěrů Komise pro rozvoj obce.  

 

27)  rozhodlo o zamítnutí žádosti č.j.742/ 08 Ing.Františka Brejchy, bytem Pilská 571, 198 00 Praha 9, Ing. Jiřího Brejchy, bytem Pilská 572, 198 00 Praha 9 a paní Marie Brejchové, bytem Tedražice 30, 342 01 Sušice, o prodej pozemkové parcely p.č. 1913 v k.ú. Tedražice a to na základě závěrů Komise pro rozvoj obce.  

 

28)  ve věci žádosti č.j.171/ 09 pana Václava Šklebeného, bytem Čejkovy 47, 342 01 Sušice o prodej části pozemkové parcely p.č. 825/1 (PK) v k.ú. Čejkovy vyjádřilo předběžný souhlas s odprodejem předmětné části pozemku. Prodej bude projednán zastupitelstvem po předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady žadatele s tím, že zaměření musí být provedeno za účasti zástupce obce.

 

 

 

 

 

 

29)  v návaznosti na bod 15) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 26.6.2007 rozhodlo o darování zemědělské stavby se stavební parcelou parc.č. 43/1 o výměře 1325 m2 v k.ú. Zbynice Římskokatolické farnosti Zbynice se sídlem Štěpánovice 2, 33901 Klatovy s tou výhradou, že Obci Hrádek budou uhrazeny veškeré výdaje, které byly spojeny s převodem předmětné nemovitosti do jejího vlastnictví a všechny budoucí náklady půjdou k tíži obdarovaného.

 

30) ukládá Radě obce Hrádek dořešit problém likvidace odpadních vod v budově hasičské zbrojnice v Čejkovech.

 

31) ukládá Radě obce Hrádek zjistit v součinnosti s ředitelkou Mateřské školy Hrádek u Sušice zájem rodičů o chod mateřské školy v době letních prázdnin.

 

 

 

 

Zapsala: Švecová                        Dne: 18.3.2009

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

 

Ověřili: František Vozka                     ______________________

 

                 Pavel Václ                              ______________________ 

Poslední aktualizace dokumentu: 19.03.2009