Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 24.6.2008

 

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 24.6.2008

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo za ověřovatele zápisu paní Milenu Holou a paní Marii Marcovou.

.                .

3)      schválilo návrhovou komisi ve složení: František Valdman, Pavel Václ a Josef Urban.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání  zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce.

 

6)      bere na vědomí  závěr zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok 2007 ze dne 20.5.2008, kdy při přezkoumání  nebyly zjištěny chyby a nedostatky (zpráva je přílohou Závěrečného účtu obce za kalendářní rok 2007).

 

7)      projednalo  závěrečný účet obce za rok 2007 a jeho projednání uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Hrádek, a to bez výhrad (Závěrečný účet obce za kalendářní rok 2007 je přílohou č.1 tohoto zápisu).

 

8)      bere na vědomí zprávu o přípravě realizaci investiční akce „II. etapa výstavby chodníku ke škole“ a rozhodlo, aby tato akce byla realizována v roce 2008 z rozpočtu obce.

 

9)      bere na vědomí zprávu o realizaci investiční akce „Oprava místních komunikací po povodni v Hrádku“.

 

10)  rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku  na zakoupení ekologického WC a zajištění akcí pořádaných v rámci projektu Zámecké kulturní léto 2008 SDH Hrádek na rok 2008 ve výši  30.000,- Kč a schvaluje rozpočtové opatření v této výši.

 

11)  schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet Obce Hrádek na rok 2008.

 

12)   zamítá žádost společnosti RANTON-CZ s.r.o. o prodloužení termínů uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí na prodej pozemkové parcely p.č. 1073/20 v k.ú. Hrádek u Sušice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce provedením odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smluvní pokuta uvedená v této smlouvě bude od společnosti RANTON-CZ s.r.o. požadována. 

 

13)  bere na vědomí zprávu předsedy Komise pro rozvoj obce pana Pavla Václa o jednání komise dne  20.6.2008.

 

 

14)    v návaznosti na bod 13) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek   konaného dne 11.12. 2001 rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 781/1 o výměře  2142 m2, vedené ve zjednodušené evidenci katastru nemovitostí pro obec Hrádek,  katastrální území Hrádek u Sušice, od Jaroslava Jílka, bytem Church St. 302,  Suite, Ontario, Canada, za cenu 25 Kč / 1 m2. 

 

15)   zamítá žádost Ing. Jana Spěváčka, bytem Týnec 56, 341 01 Horažďovice  o  odkoupení části pozemkové parcely p.č. 1194 v k.ú. Čermná.

 

16)   rozhodlo o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a manželi Josefem a Marií Jandovými,   bytem Smetanova 361, 341 92 Kašperské Hory tak, že z pozemků nově utvořených   geometrickým plánem číslo zakázky 436-107/2008 v katastrálním území Hrádek u  Sušice Obec Hrádek nabude do svého vlastnictví pozemkovou parcelu p.č. 21/3 o  výměře 92 m2 a  Josef a Marie Jandovi nabudou do společného jmění manželů   pozemkovou parcelu p.č. 829/59 o výměře 185 m2. Současně rozhodlo, že Obec  Hrádek nepožaduje žádnou finanční částku na dorovnání hodnot směňovaných  pozemků.

 

17)   rozhodlo o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a manželi Karlem a Marií   Potužákovými, bytem Volšovská 897, 342 01 Sušice tak, že z pozemků nově  utvořených geometrickým plánem číslo zakázky 436-107/2008 v katastrálním území  Hrádek u Sušice Obec Hrádek nabude do svého vlastnictví pozemkovou parcelu p.č.  830/7 o výměře 270 m2 a  Karel a Marie Potužákovi nabudou do společného jmění  manželů pozemkové parcely p.č. 829/60 o výměře 310 m2 a p.č. 829/61 o výměře 120  m2. Současně rozhodlo, že Obec Hrádek nepožaduje žádnou finanční částku na  dorovnání hodnot směňovaných pozemků.

 

18)   souhlasí s prodejem části pozemkové parcely p.č. 1297/1 v k.ú. Hrádek u  Sušice  Petře Shelestové, bytem Hrádek 171, 342 01 Sušice v dimenzích doporučených  Komisí pro rozvoj obce. O prodeji bude rozhodnuto po předložení geometrického  plánu vyhotoveného na náklady žadatele.

 

19)   zamítá zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek st.pč. 65/13 v k.ú. Hrádek u Sušice ve prospěch oprávněného: majitele nemovitosti pozemku st.pč. 65/20 a 65/9 a budovy Hrádek č.p. 136 vše v k.ú. Hrádek u Sušice (žádost č.j. 448/08 pana Jiřího Porta, Hrádek 136).

 

20)   rozhodlo o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a společností Šumavaplan s.r.o., se  sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 – Malá Strana  tak, že z pozemků nově  utvořených geometrickým plánem číslo zakázky 435-86/2008 v katastrálním území   Hrádek u Sušice Obec Hrádek nabude do svého vlastnictví pozemkovou parcelu p.č.  1324/2 o výměře 19 m2 a  společnost Šumavaplan s.r.o. nabude do svého vlastnictví   pozemkovou parcelu p.č. 1359 o výměře 342 m2 . Současně rozhodlo, že Obec  Hrádek požaduje finanční částku na dorovnání hodnot směňovaných pozemků ve výši 32 300 Kč. Směnu lze uskutečnit až poté, kdy stavební parcely p.č. 65/12 a p.č. 65/2  s pozemkovou parcelou p.č. 1324 budou ve vlastnictví žadatele. 

 

21)   zamítlo prodej části pozemku st.pč. 65/13 v k.ú. Hrádek u Sušice panu Jiřímu Portovi, Hrádek 136 (žádost č.j. 447/08).

 

22)   rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 105/26 o výměře 693 m2, v katastrálním území Hrádek u Sušice, Pavlu Míkovi, bytem Hrádek 200, 342 01 Sušice, za cenu 100,00 Kč za 1 m2. V tomto případě zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku, formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní s tím, že prodej bude realizován po provedení investice kupujícího do optimalizace inženýrských sítí v lokalitě.    

 

23)    rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 1166/3 o výměře 948 m2, v katastrálním území Hrádek u Sušice, Pavlu Míkovi, bytem Hrádek 200, 342 01 Sušice, za cenu  15,00 Kč za 1 m2.

 

24)   odkládá rozhodnutí o prodeji pozemkové parcely p.č. 2546 o výměře 35509    m2, v katastrálním území Čejkovy, Aleši Turkovi, bytem Čejkovy 12, 342 01 Sušice. Požaduje po žadateli předložení podrobnější studie jeho podnikatelského záměru s předmětným pozemkem.

 

 

 

Zapsala: Švecová                        Dne: 26.6.2008

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

Ověřili:     Milena Holá                ______________________

 

                  Marie Marcová           ______________________ 

 

 

 

                            

Poslední aktualizace dokumentu: 30.06.2008