Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 25.03.2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 25.3.2008

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo za ověřovatele zápisu pana Josefa Urbana a pana Františka Valdmana.                .

3)      schválilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Klíma, Jiří Pena a Stanislav Karas.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání  zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce.

 

6)      bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek, kontroly sledování kvality pitné vody z obecních vodovodů a kontroly vybírání místních poplatků.

 

7)      rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku  na rozvoj sportu a práci s mládeží TJ Svatobor Hrádek u Sušice na rok 2008 ve výši 100.000,- Kč.

 

8)      rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku  na zajištění oslav 75. výročí založení tělovýchovné jednoty a 80. výročí založení oddílu kopané  TJ Svatobor Hrádek u Sušice na rok 2008 ve výši 20.000,- Kč.

 

9)      rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2008 ve výši 79.680,- Kč.

 

10)  schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2008 ve výši 530.000,- Kč.

 

11)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2008 (příloha č. 1 ).

 

12)  schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2008 ve výši 671.300,- Kč.

 

13)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2008 (příloha č. 2 ).

 

14)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2008 (příloha č.3).

 

15)   schvaluje rozpočet Obce Hrádek na rok 2008 (příloha č.4).

 

16)  rozhodlo v souladu s Nařízením vlády č.79/2008 Sb., že výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva bude od 1.3.2008 ponechána ve stávající výši tak, jak byly odměny schváleny zastupitelstvem dne 31.10.2006.

 

17)  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (příloha č. 5).

 

18)   rozhodlo, v návaznosti na bod č. 13 usnesení  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

     Hrádek konaného dne 9.10. 2007, o prodeji pozemkové parcely p.č. 1870/12 o výměře

     249 m2  v katastrálním území Tedražice, nově utvořené geometrickým plánem číslo

     zakázky 254-207/2007,  panu Milanu Vaníčkovi, bytem Hrádek 191, za cenu  100,00 Kč   

     za 1 m2.

 

 

Zapsala: Švecová                        Dne: 26.3.2008

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

Ověřili:     František Valdman       ______________________

 

                             Josef Urban                  ______________________ 

 

Poslední aktualizace dokumentu: 01.04.2008