Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 18.12.2007

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 18.12.2007

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo za ověřovatele zápisu pana Františka Vozku a pana Františka Valdmana.

 

3)      schválilo návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Klíma, Mgr.Martina Roučka a pan Stanislav Karas

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání  zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce.

 

6)      souhlasí s průjezdem vozidel XXX. Rally AGROPA dne 6.září 2008 obcí Hrádek s tím, že budou dodrženy sjednané podmínky. Projednání podmínek s organizátorem rallye zajistí rada obce.

 

7)      schvaluje změnu rozpočtu obce na rok 2007 – navýšení výdajů § 3113 „základní škola“ o 25 tis. Kč.

 

8)      schvaluje navýšení rozpočtu Základní školy Hrádek u Sušice na rok 2007 o 25 tis. Kč    – příspěvek obce na mzdové náklady. Současně schvaluje změnu rozpočtu Základní školy Hrádek u Sušice na rok 2007: převod 50 tis. Kč z výdajů na provozní náklady do výdajů na mzdové náklady a odvody

 

9)      schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet Obce Hrádek na rok 2007

 

10)  schvaluje,  že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2008 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria.

 

11)  schvaluje rozpočtové provizorium obce Hrádek na rok 2008 (příloha č.2 tohoto zápisu).

 

12)  Obec Hrádek jako zřizovatel Mateřské školy Hrádek u Sušice schvaluje udělení výjimky z počtu žáků dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a nařízení. Počet žáků se zvyšuje na 54. Výjimka se uděluje od 1.9.2007 na školní rok 2007/2008.

 

13)  schvaluje  OZV obce Hrádek č. 1/2007, kterou se mění OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2001 schválená zastupitelstvem obce dne 11.prosince 2001 (příloha č. 3 tohoto zápisu).

 

14)  stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2008 nájemné z lesních pozemků ve výši  685,-  Kč na hektar (při 701 ha lesní půdy činí roční nájemné 480.185,- Kč).

 

15)  souhlasí s bezúplatným převodem pozemkových parcel parc.č. 146/1, 146/4, 146/5, 146/6, 146/8, 146/9, 1841/38 a 1841/40 v k.ú. Tedražice do vlastnictví Obce Hrádek. K jednání o převodu pozemků zmocňuje starostu Ing. Josefa Kutila.

 

16)  souhlasí s bezúplatným převodem pozemku pozemkové parcely parc.č. 32/2 a dále pozemků ve zjednodušené evidenci (původ Pozemkový katastr) pozemkových parcel parc.č. 410/1 , 410/2 , 410/3, 1300/1, 412/3, 407/1 v k.ú. Hrádek u Sušice. K jednání o převodu pozemků zmocňuje starostu Ing. Josefa Kutila.

 

17)  rozhodlo o prodeji stavební parcely p.č. 77 o výměře 18 m2 nově utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 74-216/2007,  v katastrálním území Zbynice Petru Švajglovi, bytem Kaštanová 1160, Sušice, za cenu  80,00 Kč za 1 m2.

 

18)   rozhodlo, v návaznosti na bod č. 14 usnesení  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  Hrádek konaného dne 26.6. 2007, vzhledem ke změněným okolnostem,  o koupi pozemku ve zjednodušené evidenci KN pozemkové parcely  p.č. 1099/2 o výměře 95 m2, v katastrálním území Čermná, od pana Ing. Josefa Doubka, bytem Kašovice 18, 

      za cenu 100,00 Kč za 1 m2.

 

19)  rozhodlo o podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na akci „ Hrádek u Sušice, ČOV a kanalizace“ v době vyhlášení výzvy.

 

20)  rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a pro výběr zhotovitele stavby, zpracování žádosti o podporu a administraci žádosti dle pravidel Operačního programu Životní prostředí včetně zajištění   inženýrských činností spojených s realizací akce „Hrádek u Sušice, ČOV a kanalizace“.

 

21)  schválilo záměr výstavby víceúčelového hřiště  v Hrádku a pověřuje radu obce zajistit potřebné kroky za účelem získání dotace a přípravy realizace tohoto záměru.

 

22)  souhlasí se záměrem uspořádat ve spolupráci s TJ Svatobor Hrádek, SDH Hrádek a dalšími společenskými organizacemi oslavy 80 let TJ Hrádek, 85 let založení fotbalového klubu v Hrádku a 710 let od založení obce. Akce se uskuteční 12.7.2008.

 

Zapsala: Švecová                        Dne: 19.12.2007

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

ověřili:    František Vozka                              ______________________

 

                 František Valdman               ______________________ 

                       

Poslední aktualizace dokumentu: 05.03.2008