Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.10.2007

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 9.10.2007

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo za ověřovatele zápisu pana Josefa Urbana a pana Pavla Václa.

 

3)      schválilo návrhovou komisi ve složení paní Marie Marcová, paní Milena Holá a pan Stanislav Zelený.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání  zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce.

 

6)      souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu  „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ na akci „Obnova místních komunikací po povodni v Hrádku „ (MK 1c a 2c v k.ú. Hrádek u Sušice).

 

7)      bere na vědomí zprávu starosty o dalším vývoji situace  ve věci dotace poskytnuté obci v letech 1997 – 1998 na akci „Výstavba technické infrastruktury pro 46 bytů v Hrádku“. Pověřuje starostu  a místostarostu k jednání s Finančním úřadem v Klatovech   k vyřešení situace.  Současně vzhledem k nejasnostem panujícím kolem uzavření této dotace doporučuje odložit jednání s finančním úřadem do doby, než bude jasné stanovisko MMR ve věci délky lhůty pro zkolaudování příslušného počtu bytových jednotek.

 

8)      schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet Obce Hrádek na rok 2007

 

9)      určuje ve smyslu přílohy č.4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 o závazných částech Územního plánu obce Hrádek nezávislým subjektem pro povolování výjimečně přípustných staveb firmu EGF spol. s r.o., Na Tržišti 862, 34201 Sušice, IČ 00871192 zastoupenou Ing. Arch. Václavem Fraňkem.

 

10)   nesouhlasí se záměrem zřízení  „Výkupu a likvidace kovového odpadu a ekologické likvidace autovraků“ na pozemku ppč. 719/2 v k.ú. Hrádek u Sušice.

 

11)  bere na vědomí zprávu předsedy Komise pro rozvoj obce o jednání této komise.

 

12)   rozhodlo  ve smyslu žádosti č.j. 575/07 paní Evy Navrátilové, bytem Sídliště u Pošty 674, Klatovy a pana Petra Urbana, bytem Odolenov 21, která se týká úpravy vodoteče před domy č.p. 12 a č.p. 13 v Tedražicích. Zastupitelstvo nesouhlasí se zatrubněním strouhy. Úprava bude provedena položením betonových žlábků a přídlažbou, přičemž vodoteč bude přeložena blíže k plotu pozemku parc.č. 38, čímž dojde k  rozšíření krajnice komunikace. Obec Hrádek zajistí a uhradí materiál a zemní práce, žadatelé si na své náklady zajistí potřebné stavební práce.

 

13)    ve věci žádosti č.j. 650/07 pana Milana Vaníčka, bytem Hrádek 191 o odprodej části pozemku p.p.č. 1870/2 v k.ú. Tedražice vyjádřilo předběžný souhlas k odprodeji předmětné části pozemku. Prodej bude schválen zastupitelstvem po geometrickém zaměření žadatelem, které musí být provedeno za účasti zástupců obce a v dimenzích uvedených v zápisu KPRO  z 2.10.2007 bod č.3.

 

 

Zapsala: Švecová                        Dne: 10.10.2007

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

 

 

Ověřili:    Josef Urban                    ______________________

 

 

                 Pavel Václ                   ______________________ 

                       

 

Poslední aktualizace dokumentu: 18.10.2007