Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 26.6.2007

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 26.6.2007

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo za ověřovatele zápisu pana Stanislava Zeleného a paní Milenu Mautnerovou.

 

3)      schválilo návrhovou komisi ve složení pan Stanislav Karas, Ing. Michal Klíma a Mgr. Martin Roučka.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání  zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce.

 

6)      bere na vědomí  závěr zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok 2006 ze dne 24.4.2007, kdy při přezkoumání podle §2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( zpráva je přílohou Závěrečného účtu obce za kalendářní rok 2006).

 

7)      projednalo  závěrečný účet obce za rok 2006 a jeho projednání uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Hrádek, a to bez výhrad (Závěrečný účet obce za kalendářní rok 2006 je přílohou č.1 tohoto zápisu).

 

8)      bere na vědomí zprávu o realizaci investiční akce „I. etapa výstavby chodníku ke škole včetně vybudování zálivu pro autobusovou zastávku a přechodu pro chodce“.

 

9)      Obec Hrádek jako zřizovatel Základní školy Hrádek u Sušice  schvaluje udělení výjimky z počtu žáků dle § 23, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že obec uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost základní školy. Výjimka se uděluje od 1. 9. 2007 na školní rok 2007/2008.

 

10)   Obec Hrádek jako zřizovatel Mateřské školy Hrádek u Sušice  souhlasí se změnou zápisu Mateřské školy Hrádek u Sušice v rejstříku škol, která spočívá ve zvýšení nejvyšší povolené kapacity školy na 54 dětí.

 

11)  bere na vědomí zprávu o situaci  ve věci dotace poskytnuté obci v letech 1997 – 1998 na akci „Výstavba technické infrastruktury pro 46 bytů v Hrádku a pověřuje starostu  a místostarostu k jednání s Finančním úřadem v Klatovech  a s MMR k vyřešení situace.  Souhlasí v případě potřeby s podáním žádosti poskytovateli dotace (MMR) o změnu parametru dotace – snížení počtu bytových jednotek s tím, že bude vrácena alikvotní část dotace..

 

12)  rozhodlo v souvislosti se zřízením monitorovacího vrtu 4M122b, který je součástí státní pozorovací sítě akce „Monitoring a hodnocení hydrosféry“ na pozemkové parcele p.č. 920/6 v katastrálním území Tedražice o přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v přístupu k vrtu a dále vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozování, kontroly, údržby, úprav a oprav vrtu,  mezi Obcí Hrádek

       ( povinný) a Českou republikou – Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem

       Praha 4 – Komořany, Na Šabatce 17 (oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné

       formální kroky plynoucí z tohoto rozhodnutí. Právo na plnění věcného břemene se zřizuje

       bezúplatně.

 

13)   rozhodlo v souvislosti se stavbou „Hrádek, Port –  NN“ o přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 407/4 vedeného ve zjednodušené evidenci KN, v katastrálním území Hrádek u  Sušice mezi Obcí Hrádek (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky plynoucí z tohoto rozhodnutí. Jednorázová náhrada za omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 500,- Kč.

 

14)  rozhodlo o koupi pozemku ve zjednodušené evidenci KN pozemkové parcely

        p.č. 1099/2 o výměře 95 m2, v katastrálním území Čermná, na němž je částečně zřízena

       stavba hasičské zbrojnice v Kašovicích, od pana Ing. Josefa Doubka, bytem Kašovice 18, 

       za cenu 80,00 Kč za 1 m2.

 

15)  rozhodlo, že Obec Hrádek bude usilovat o odevzdání  věci opuštěné,  pozemku ve

       zjednodušené evidenci KN pozemkové parcely p.č. 43/1 – díl 2 (původ grafický příděl) o

       výměře 1325 m2,  s hospodářskými budovami, v katastrálním území Zbynice, s tím, že

       následně dojde k jejímu majetkoprávnímu předání Římskokatolické farnosti ve  

       Zbynicích.

 

 

 

Zapsal: Švecová                        Dne: 27.6.2007

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

 

 

Ověřili:     Milena Mautnerová        ______________________

 

                       Stanislav Zelený         

Poslední aktualizace dokumentu: 02.07.2007