Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 20.3.2007

 

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 20.3.2007

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo za ověřovatele zápisu Františka Vozku a Jiřího Penu.

 

3)      schválilo návrhovou komisi ve složení Pavel Václ, František Valdman a Ing. Michal Klíma.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání  zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce.

 

6)      bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o provedení veřejnosprávní kontroly nakládání a hospodaření s rozpočtovými prostředky – poskytnutí příspěvku v roce 2006 ve výši 80.000,- u TJ Svatobor Hrádek.

 

7)      rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku  na rozvoj sportu a práci s mládeží TJ Svatobor Hrádek u Sušice na rok 2007 ve výši 100.000,- Kč.

 

8)      rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2007 ve výši 79.560,- Kč.

 

9)      schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2007 ve výši 590.000,- Kč.

 

10)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2007 (příloha č. 1 ).

 

11)  schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2007 ve výši 826.500,- Kč.

 

12)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2007 (příloha č. 2 ).

 

13)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2007 (příloha č.3).

 

14)   schvaluje rozpočet Obce Hrádek na rok 2007 (příloha č.4).

 

15)  rozhodlo v souladu s Nařízením vlády č.614/2006 Sb., že výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva bude  od 1.1.2007 ponechána ve stávající výši tak, jak byly odměny schváleny zastupitelstvem dne 31.10.2006.

 

16)   schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mezi Obcí Hrádek a Městem Sušice na vykonávání přenesené působnosti v rozsahu stanovené zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na dobu určitou od 1.1.2007 do 31.12.2010.

 

17)  rozhodlo o prodeji stavební parcely číslo 44 o výměře 539 m2 a  dílu označeného „e“,

      odděleného z pozemkové parcely p.č. 68 o výměře 22 m2 v katastrálním území Čejkovy,

      nově utvořených geometrickým plánem číslo zakázky 125-275/2003,  Pavlu Rybovi,

      bytem  Čejkovy 76, za cenu 80,00 Kč za 1 m2 a současně rozhodlo, že tomuto novému

      nabyvateli bude odprodána též stavba na st.p.č. 44 a to za  cenu 1,00 Kč. Bude-li pan

      Pavel  Ryba s tímto rozhodnutím OZ souhlasit je nezbytné, aby na své náklady nechal

      vyhotovit následný geometrický plán, kterým bude předmětný díl „e“ při zachování

      původní výměry nově označen jako pozemková parcela p.č. 68/2.

 

18) rozhodlo o prodeji pozemkových parcel p.č. 1511/2 o výměře 128 m2 a  pozemkové

      parcely p.č. 1511/3 o výměře 103 m2 v katastrálním území Čejkovy, nově utvořených

      geometrickým plánem číslo zakázky 142-61/2007, Pavlu Rybovi, bytem Čejkovy 76, za

      cenu 7,00 Kč za 1 m2.

 

19)  rozhodlo v souvislosti se stavbou „Hrádek, Kratochvílová – přípojka NN“ o přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 712/6 v katastrálním území Hrádek u  Sušice mezi Obcí Hrádek (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky plynoucí z tohoto rozhodnutí. Jednorázová náhrada za omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 500,- Kč.

     

20)  rozhodlo v souvislosti se stavbou „Stížnost – Čejkovy Dolní – VN, TS, NN“ o přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 1838/2 v katastrálním  území Čejkovy mezi Obcí Hrádek (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky plynoucí z tohoto  rozhodnutí. Jednorázová náhrada za omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 1200 Kč.

 

21)  rozhodlo v souvislosti se stavbou „Tedražice, Blažek – přípojka NN“ o přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o omezení užívání pozemků parc.č. 825/1 a parc.č. 2968/1v katastrálním  území Tedražice mezi Obcí Hrádek (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky plynoucí z tohoto  rozhodnutí. Jednorázová náhrada za omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 700 Kč.

 

22)   rozhodlo v souvislosti s přípravou stavby „Kanalizace a ČOV – Hrádek, Tedražice“o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva  věcného břemene strpění kanalizace na pozemku p.č. 1302/1 (kanalizační shybka přes  říčku Ostružnou v ř.km cca 4,900 a výústní objekt přečištěných splaškových vod v ř.km  cca 4,600 v k.ú. Hrádek u Sušice) mezi Obcí Hrádek (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy s.p. se sídlem  v Praze (budoucí povinný). Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 3 měsíců po nabytí právní   moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Kanalizace a ČOV – Hrádek a Tedražice“  Jednorázová náhrada za omezení vlastnických práv byla stanovena na  10000,00 Kč bez  DPH.

 

23)   rozhodlo o provedení směny pozemků v katastrálním území Hrádek u Sušice mezi Obcí  Hrádek a manželi Faustovými bytem Hrádek 62 tak, že Obec Hrádek do svého vlastnictví  nabude pozemek ve ZE KN pozemkovou parcelu p.č. 983 a část pozemku ve ZE KN  pozemkové parcely p.č. 981 to vše o celkové výměře přibližně 1200 m2 a manželé  Faustovi do svého vlastnictví nabudou  část pozemku ve ZE KN pozemkové parcely p.č.  979/2 o  výměře přibližně 1200 m2, s tím že žádná ze zúčastněných stran nepožaduje úhradu na dorovnání hodnot pozemků.

 

24)   bere na vědomí informaci místostarosty o stavu zpracování dokumentace na majetkoprávní  vypořádání pozemků mezi Plzeňským krajem a Obcí Hrádek v lokalitě nově budovaných chodníků při komunikaci II/187 v Hrádku (I. až IV. etapa) a v lokalitě připravované  výstavby chodníku při komunikaci III/1698 v Hrádku, které mu bylo uloženo pod bodem  usnesení č. 18 ze zasedání OZ dne 12.12 2006.

 

25)   ukládá starostovi a místostarostovi obce vést další jednání se zástupci Plzeňského kraje  o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a Plzeňským krajem s tím, že bude v návaznosti na  předchozí bod tohoto usnesení řešeno také majetkoprávní vypořádání komunikace na  Odolenov.

 

26)  rozhodlo v návaznosti na schválený územní plán obce o postupu přípravy jednotlivých rozvojových zón takto: bude zajištěno zpracování zastavovací urbanistické studie na lokality BH0(Hrádek za ZKD), BH1(Hrádek Nový dvůr), BH3(Hrádek nad tratí), BH5(Hrádek za novými bytovkami). V lokalitě BT2 Tedražice za Jarých bude zpracován projekt na výstavbu komunikace a inženýrských sítí v rozsahu jejich možného zainvestování v závislosti na vlastnických vztazích k pozemkům. V lokalitě BH0  budou provedeny potřebné směny pozemků. V lokalitě BH5 bude zajištěn převod komunikace a inženýrských sítí od vlastníků bytů do vlastnictví obce a bude vypracován projekt na  výstavbu komunikace a inženýrských sítí.

 

27)  souhlasí ve věci zajištění zimní údržby komunikace III/18721 na Odolenov s tím, že sjízdnost této komunikace bude v zimním období udržována chemickým posypem a pluhováním.

 

28)   ztotožňuje se s textem „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“ organizované Spolkem pro obnovu venkova České republiky a tuto iniciativu podporuje.

 

29)  souhlasí s průjezdem vozidel XVI. HISTORIC VLTAVA RALLYE ve dnech 7. až 9. června 2007 naší obcí s tím, že budou dodrženy sjednané podmínky. Projednání podmínek s organizátorem rallye zajistí rada obce.

 

Zapsal: Švecová                        Dne: 21.3.2007

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

 

 

Ověřili:     František Vozka    ______________________

 

                  Jiří Pena                ______________________ 

 

 

Poslední aktualizace dokumentu: 02.07.2007