Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.12.2006

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 19.12.2006

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Stanislav  Zelený , Mgr. Martin Roučka a pí. Milena  Mautnerová 

 

3)      schválilo za ověřovatele zápisu p. Františka Valdmana a p. Pavla Václa.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání  zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady a obce.

 

6)      schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet Obce Hrádek na rok 2006.

 

7)      schvaluje,  že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2007 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria.

 

8)      schvaluje rozpočtové provizorium obce Hrádek na rok 2007 (příloha č.2 tohoto zápisu).

 

9)      schvaluje  OZV obce Hrádek č. 1/2006 O závazných částech územního plánu Obce Hrádek .

 

10)  rozhodlo o přijetí nabídky Obecní služby, Stráž 253, 348 02 Bor, na zavedení programu obecné bezpečnosti na celém území Obce Hrádek. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou v rozsahu 2 patrol za 24 hodin. K uzavření smlouvy pověřuje zastupitelstvo starostu.

 

11)  schvaluje  OZV obce Hrádek č. 2/2006, kterou se mění OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2001 schválená zastupitelstvem obce dne 11.prosince 2001 (příloha č. 3 tohoto zápisu).

 

12)  stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2007 nájemné z lesních pozemků ve výši  685,-  Kč na hektar (při 701 ha lesní půdy činí roční nájemné 480.185,- Kč).

 

13)  schvaluje plán investičních akcí na volební období 2006 – 2010 (příloha č. 5 tohoto zápisu).

 

14)  ukládá místostarostovi Ing. Františku Míkovi zajistit geometrický plán ve smyslu bodu č.18 usnesení Rady ze dne 12.12.2006 do termínu  28.2.2007.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Švecová                        Dne: 20.12.2006

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ___________________________

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

 

 

 

Ověřili:     František Valdman                                            _____________________________ 

 

 

                             Pavel Václ                                                        _____________________________   

 

Poslední aktualizace dokumentu: 28.12.2006