Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek Mobilni rozhlas
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva ze dne 31.10.2006 (ustavující zasedání)

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 31.10.2006

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo mandátní komisi ve složení:  paní Milena Mautnerová, pan František Vozka a pan Jiří Pena.

 

2)      ověřuje platnost voleb do Zastupitelstva obce Hrádek , které se konaly ve dnech 20. – 21.10.2006.

 

3)      bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

4)      schválilo program dnešního jednání.

 

5)      schválilo za ověřovatele zápisu pana Jiřího Penu  a pana Josefa Urbana .

 

6)      schválilo volební komisi ve složení:  Mgr. Martin Roučka, Ing. Michal Klíma a pan Stanislav Zelený.

 

7)      schválilo návrhovou komisi ve složení:  paní Marie Marcová, paní Markéta Rybová a pan Stanislav Karas.

 

8)      stanoví souladu s § 84 odst.2. písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet místostarostů  1 (slovy jednoho)

 

9)      stanoví v souladu s § 84 odst.2. písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů rady obce 5 (slovy pět)

 

10)  volí v souladu s § 84 odst.2. písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostou obce Ing. Josefa Kutila.

 

11)  stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aby starosta obce Ing. Josef Kutil byl pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn.

 

12)  volí v souladu s § 84 odst.2. písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, místostarostou obce Ing, Františka Míku.

 

13)  volí v souladu s § 84 odst.2. písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, další členy rady obce: Ing. Michala Klímu, pana Františka Vozku a pana Stanislava Zeleného.

 

14)  zřizuje dle § 84 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, finanční výbor.

 

15)   zřizuje dle § 84 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kontrolní výbor.

 

16)   volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předsedou finančního výboru paní Milenu Holou, za další členy výboru finančního volí Bc. Miluši Šmídovou a Mgr. Stanislava Vrbu.

 

17)   volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předsedou kontrolního výboru pana Stanislava Karase , za další členy výboru kontrolního volí paní Milenu Mautnerovou a pana Jiřího Penu.

 

18)  schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednací řád zastupitelstva obce (příloha č. 2 tohoto zápisu).

 

19)  schvaluje v souladu s § 84 odst.2. písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, tak jak jsou uvedeny v příloze č.1 s platností od 1.11.2006  a  zvolení do funkce.

 

20)  stanoví v souladu s § 84 odst.2. písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aby členům zastupitelstva pro výkon jejich funkce byly poskytovány cestovní náhrady při výkonu jejích funkce ve smyslu vyhlášky č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot, v platném znění. Stanoví, že starosta, místostarosta, předsedové výborů a komisí a členové zastupitelstva mohou pro výkon své funkce používat svá soukromá motorová vozidla.

 

21)  rozhodlo ve věci žádosti  pana Václava Koutenky (č.j. 783/06), že směna pozemků je zcela bezpředmětná, protože převod části účelové komunikace, která nebyla vybudována Obcí Hrádek a navíc z větší části probíhá po pozemcích dalších vlastníků,  do vlastnictví Obce Hrádek je samoúčelný. Pozemek p.p.č. 33 by byl zbytečně okleštěn, což není zapotřebí, neboť má charakter veřejného prostranství a přístup přes něj na sousední pozemky je legitimní. Žadateli lze navrhnout jedině  možnost zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch žadatele, což je alternativa, která byla navržena v případě sousedního pozemku.

 

Zapsala  Jana Švecová                        Dne: 1.11.2006

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

Ověřili:       Jiří Pena              

 

           Josef Urban         
Poslední aktualizace dokumentu: 09.11.2006