ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet za rok 2011

OBEC HEJNÁ

 Závěrečný účet za rok 2011

Přílohy :   

-   zhodnocení výsledku finančních kontrol 

-  výkaz hodnocení plnění rozpočtu za rok 2011 (pdf...)

-   zdůvodnění překročených a nenaplněných položek

-   roční účetní závěrka

    -         rozvaha (pdf...)

    -         příloha (pdf...)

    -         výkaz zisku a ztrát (pdf...)

-   soupis dotací za rok 2011

-   zpráva o výsledku hospodaření obce Hejná za rok 2011 (STR.1 - JPG), (STR.2 - JPG), (STR.3 - JPG), (STR.4 - JPG)

 

Zhodnocení výsledků finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2011
Obec/PSČ:  Obec Hejná, 341 01 Horažďovice

      Finanční a revizní kontroly byly prováděny pravidelně.

     Kontrolní výbor provedl kontrolu v pokladní knize a pokladních dokladech v měsících 3,7,10,12/2011 a také provedl kontrolu hotovosti v pokladně.  Výčetky a zápisy z těchto kontrol jsou přiloženy v pokladní knize. Zápisy za 1.pololetí a 2.pololetí roku 2011  jsou uloženy ve složce kontrolního výboru. K 31.12.2011 byl shledán zůstatek v pokladní knize i pokladně obce Hejná  0,- Kč.

     Kontroly v účetnictví obce prováděli: místostarosta obce - předběžné kontroly, starosta – průběžné kontroly a finanční výbor s kontrolním výborem následné kontroly a to v průběhu celého roku.

    Finanční a kontrolní výbor zkontroloval přijaté dotace a konstatuje, že byly použity na určené akce a všechny správně proúčtovány. Dotace na Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 nebyla použita. Nevyčerpaná dotace byla vrácena v roce 2012.

     K 31.12. 2011 byla provedena inventura majetku. Inventura souhlasí s účetnictvím obce. Výsledky vnitřních kontrol za rok 2011- byly bez závad.

 V provádění úprav rozpočtu na rok 2011 nebyly shledány žádné nedostatky.

Finanční i revizní výbor doporučuje schválit závěrečný účet za rok 2011 zastupitelům  obce Hejná bez výhrad.

 

Finanční výbor : Rajmund Ušiak
Revizní výbor   : Jitka Hnídková
Starosta obce : Milan Novák
Místostarosta obce : Vlastimil Šatra

 

Zdůvodnění překročených a nenaplněných položek

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen   29.12.2010

Rozpočet obce byl vyvěšen na veřejné desce a na internetu 20.12.2010 a sejmut 29.12.2009

Rozpočtové výhledy obce na roky  2012, 2013 a 2014 byly schváleny 29.12.2010 a vyvěšeny 20.12.2010, sejmuty 29.12.2010

 

Úpravy rozpočtu byly prováděny dle potřeby

    Č.1   za 3  /2011           Schváleno na zasedání OZ     22.  4.2011

    Č.2   za 4  /2011           Schváleno na zasedání OZ     12.  5.2011

    Č.3   za 5  /2011           Schváleno na zasedání OZ     29.  6.2011

    Č.4   za 6  /2011           Schváleno na zasedání OZ     29.  6.2011

    Č.5   za 6  /2011           Schváleno na zasedání OZ     29.  6.2011

    Č.6   za 8  /2011           Schváleno na zasedání OZ     12.  8.2011

    Č.7   za 9  /2011           Schváleno na zasedání OZ     11.11.2011

    Č.8   za 10/2011           Schváleno na zasedání OZ     28.12.2011

    Č.9   za 10/2011           Schváleno na zasedání OZ     28.12.2011

    Č.10 za 11/2011           Schváleno na zasedání OZ     28.12.2011

    Č.11 za 11/2011           Schváleno na zasedání OZ     28.12.2011

    Č.12 za 12/2011           Schváleno na zasedání OZ     27.  2.2012

    Č.13 za 12/2010           Schváleno na zasedání OZ     27.  2.2012

 

Konečná úprava rozpočtu byla provedena k 30.12.2011.

V příjmech obce nebyly nenaplněné položky a ve výdajích obce nebyly překročené položky.

Přehled dotací přijatých a poskytnutých (pdf...)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ