ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEJNÁ ZA ROK 2010 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEJNÁ ZA ROK 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet obce Hejná za rok 2010

OBEC HEJNÁ

Závěrečný účet

za rok 2010

Přílohy :   

zhodnocení výsledku finančních kontrol 

výkaz hodnocení plnění rozpočtu za rok 2010

zdůvodnění překročených a nenaplněných položek

roční účetní závěrka -   rozvaha

příloha

výkaz zisku a ztrát

soupis dotací za rok 2010

zpráva o výsledku hospodaření obce Hejná za rok 2010

Zhodnocení výsledků finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2010

Obec/PSČ:  Obec Hejná, 341 01 Horažďovice

Finanční a revizní kontroly byly prováděny pravidelně.

Kontrolní výbor provedl kontrolu v pokladní knize a pokladních dokladech v měsících 3,6,9,12/2010 a také provedl kontrolu hotovosti v pokladně.  Výčetky a zápisy z těchto kontrol jsou přiloženy v pokladní knize. Zápisy za 1.pololetí a 2.pololetí roku 2010  jsou uloženy ve složce kontrolního výboru. K 31.12.2010 byl shledán zůstatek v pokladní knize i pokladně obce Hejná  0,- Kč.

     Kontroly v účetnictví obce prováděli: místostarosta obce - předběžné kontroly, starosta – průběžné kontroly a finanční výbor s kontrolním výborem následné kontroly a to v průběhu celého roku.

    Finanční a kontrolní výbor zkontroloval přijaté dotace a konstatuje, že byly použity na určené akce a všechny správně proúčtovány. Výdaje na volby v roce 2010 nebyly překročeny nad rámec dotace a nevyčerpaná dotace byla vrácena v následujícím roce.

     K 31.12. 2010 byla provedena inventura majetku. Inventura souhlasí s účetnictvím obce. Výsledky vnitřních kontrol za rok 2010 byly bez závad.

 

V provádění úprav rozpočtu na rok 2010 nebyly shledány žádné nedostatky.

Finanční i revizní výbor doporučuje schválit závěrečný účet za rok 2010 zastupitelům  obce Hejná bez výhrad.

 

Finanční výbor : Rajmund Ušiak
Revizní výbor   : Jitka Hnídková
Starosta obce : Milan Novák
Místostarosta obce : Vlastimil Šatra

Zdůvodnění překročených a nenaplněných položek

Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen   28.12.2009

Rozpočet obce byl vyvěšen na veřejné desce a na internetu 14.12.2009 a sejmut 28.12.2009

Rozpočtové výhledy obce na roky 2010, 2011, 2012 a 2013 byly schváleny 28.12.20098 a vyvěšeny 14.12.2009, sejmuty 28.12.2009

 

Úpravy rozpočtu byly prováděny dle potřeby

    Č.1   za 2  /2010           Schváleno na zasedání OZ     3. 5.2010

    Č.2   za 3  /2010           Schváleno na zasedání OZ     3. 5.2010

    Č.3   za 5  /2010           Schváleno na zasedání OZ   28. 6.2010

    Č.4   za 5  /2010           Schváleno na zasedání OZ   28. 6.2010

    Č.5   za 6  /2010           Schváleno na zasedání OZ   22. 7.2010

    Č.6   za 7  /2010           Schváleno na zasedání OZ     1.10.2010

    Č.7   za 7  /2010           Schváleno na zasedání OZ     1.10.2010

    Č.8   za 9  /2010           Schváleno na zasedání OZ     1.10.2010

    Č.9   za 9  /2010           Schváleno na zasedání OZ     1.10.2010

    Č.10 za 10/2010           Schváleno na zasedání OZ   13.11.2010

    Č.11 za 11/2010           Schváleno na zasedání OZ   29.12.2010

    Č.12 za 12/2010           Schváleno na zasedání OZ   29.12.2010

    Č.13 za 12/2010           Schváleno na zasedání OZ   29.12.2010

 

Konečná úprava rozpočtu byla provedena k 27.12.2010.

  

Soupis přijatých dotací  Obcí Hejná za rok 2010

  

UZ    Org                  Název                                  položka                 částka v Kč              dne

____________________________________________________________________________

 

--           --                 státní správa-KÚ Plzeň         4112                 79 800, - Kč      

                                            

 98071  --                   volby-Do PS PČR                  4111                 18 300, - Kč

 

98187  --                    volby do ÚSC                       4111                  20 000, - Kč

 

98005  --                    dotace na sčítání                  4111                  1 442, -  Kč

 

15091  --                  dotace na ošetření pam.lípy      4116              29 880, -  Kč

 

13234  --  nás.33 zd.5   dotace na VPP                     4116                8 500,-   Kč

 

13234  --  nás.33 zd.1   dotace na VPP                     4116                1 500,-   Kč

 

   Celkem                                                                         159 422, - Kč

 

Soupis dotací, které obec Hejná přispěla za rok 2010

 

Obec nepřispěla   nikomu dotací

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ