ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet za rok 2009

Závěrečný účet za rok 2009


Přílohy :

- zhodnocení výsledku finančních kontrol
- výkaz hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009
- zdůvodnění překročených a nenaplněných položek
- příloha roční účetní závěrky
- roční účetní závěrka - rozvaha
- příloha
- výkaz zisku a ztrát
- soupis dotací za rok 2009
- zpráva o výsledku hospodaření obce Hejná za rok 2009
 

Zhodnocení výsledků finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2009

Obec/PSČ: Obec Hejná, 341 01 Horažďovice


Finanční a revizní kontroly byly prováděny pravidelně.

Kontrolní výbor provedl kontrolu v pokladní knize a pokladních dokladech v měsících 3,6,9,12/2009 a také provedl kontrolu hotovosti v pokladně. Výčetky a zápisy z těchto kontrol jsou přiloženy v pokladní knize. Zápisy za 1.pololetí a 2.pololetí roku 2009 jsou uloženy ve složce kontrolního výboru. K 31.12.2009 byl shledán zůstatek v pokladní knize i pokladně obce Hejná 0,- Kč.
Kontroly v účetnictví obce prováděli: starostka obce - předběžné kontroly, místostarostka – průběžné kontroly a finanční výbor s kontrolním výborem následné kontroly a to v průběhu celého roku.


Finanční a kontrolní výbor zkontroloval přijaté dotace a konstatuje, že byly použity na určené akce a všechny správně proúčtovány. Výdaje na volby v roce 2009 byly překročeny a dotace byla celá vyčerpána , z tohoto důvodu nemusely být finanční prostředky vráceny v následujícím roce.

K 31.12. 2009 byla provedena inventura majetku. Inventura souhlasí s účetnictvím obce. Výsledky vnitřních kontrol za rok 2009 byly bez závad.

V provádění úprav rozpočtu na rok 2009 nebyly shledány žádné nedostatky.

K 30.11.2009 odstoupila paní Růžena Zdeňková z funkce starostky a 7.12.2009 byl zvolen starostou pan Milan Novák, který do té doby měl funkci předsedy finančního výboru. Novým předsedou finančního výboru byla zvolena p. Růžena Zdeňková.

Finanční i revizní výbor doporučuje schválit závěrečný účet za rok 2009 zastupitelům obce Hejná bez výhrad.

Finanční výbor : Milan Novák, Růžena Zdeňková

Revizní výbor : Jitka Hnídková

Starostka obce : Růžena Zdeňková, Milan Novák

Zdůvodnění překročených a nenaplněných položek

Rozpočet obce na rok 2009 byl schválen 29.12.2008
Rozpočet obce byl vyvěšen na veřejné desce a na internetu 11.12.2008 a sejmut 29.12.2008
Rozpočtové výhledy obce na roky 2009, 2010, 2011 a 2012 byly schváleny 29.12.2008 a vyvěšeny 11.12.2008, sejmuty 29.12.2008

Úpravy rozpočtu byly prováděny dle potřeby
Č.1 za 4/2009 Schváleno na zasedání OZ 18.5.2009
Č.2 za 5/2009 Schváleno na zasedání OZ 22.6.2009
Oprava chybného zadání schváleného rozpočtu 30.6.2009
Č.3 za 6/2009 Schváleno na zasedání OZ 9.7.2009
Č.4 za 7/2009 Schváleno na zasedání OZ 31.8.2009
Č.5 za 8/2009 Schváleno na zasedání OZ 24.8.2009
Č.6 za 9/2009 Schváleno na zasedání OZ 19.10.2009
Č.7 a č.8 za 10/2009 Schváleno na zasedání OZ 19.10.2009
Č.9 a č.10 za 11/2009 Schváleno na zasedání OZ 7.12.2009
Č.11 a č.12 za 12/2009 Schváleno na zasedání OZ 28.12.2009
Č.13 za 12/2009 Schváleno na zasedání OZ 11.1.2010

Konečná úprava rozpočtu byla provedena k 31.12.2009.

Jednotlivé položky rozpočtu nebyly překročeny ani nenaplněny.

Soupis přijatých dotací  Obcí Hejná za rok 2009

 

 

 

UZ    Org                  Název                                  položka                 částka v Kč              dne

____________________________________________________________________________

 

--           --                    státní správa-KÚ Plzeň         4112                     7 400, - Kč      

                                            

 98348  --                   volby-Do EP                      4111                 18 300, - Kč

 

14008   Ná 36  Zd 5     dotace na CZECHPOINT     4116                  71 337, - Kč

 

 --         4222              dotace na Pož. zbrojnici      4222             250 000, - 

 

 

  Celkem                                                                         347 037, - Kč

 

 

 

 

 

 

 

Soupis dotací, které obec Hejná přispěla za rok 2009

 

 

             

Obec nepřispěla   nikomu dotací

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ