9. ŽÁDOSTI O INFORMACE | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

9. Žádosti o informace

Obec Hejná ( dále jen obec ) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace :

 1. informace o obci jako právnické osobě

 2. organizační strukturu obce a jejích orgánů

 3. možnost podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce

 4. postup obce při vyřizování žádostí

 5. přehled nejdůležitějších předpisů

 6. sazebník úhrad za poskytování informací

 7. výroční správu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které obec podle § 5 odst.4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce, záměry nakládat s obecním rozpočtem, záměr obce s obecním majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce, zastupitelstva a starosty v rámci příslušných kompetencí.

Způsob a rozsah zveřejnění informací

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby :

 1. na úřední desce - usnesení orgánu obce, obecně závazné vyhlášky a rozpočet obce

 2. na podatelně obecního úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře

 3. způsobem umožňujícím dálkový přístup ( Internet ) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek ( mimo zjednodušené zadání ) a prezentaci obce na www stránkách.

Stanovení veřejných registrů

Na obecním úřadě jsou uvedeny a spravovány tyto registry :

 1. registr obyvatel

 2. evidence plátců místních poplatků

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, nebo omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

 1. Ochrana utajovaných skutečností - jako informace spadající do režimu utajovaných dle § 17 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle zákona 148/1998 Sb. v platném znění starosta obce.

 2. Ochrana osobních údajů - osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zák č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou, nebo získané v rámci správního řízení.

 3. Ochrana obchodního tajemství - údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č.199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

 4. Ochrana údajů o majetkových poměrech - jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků).

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci obce a zaměstnanci v rámci své působnosti. Ústní a telefonické žádosti se neevidují ani v případě,že se na ně odpoví písemně. Písemně podané žádosti jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby :

 1. poskytnutím informace - písemnou odpovědí, nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),

 2. odložením žádosti - je-li žádost neúplná, nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom učiní zaměstnanec protokol),

 3. odmítnutím žádosti - jen formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá zastupitelstvo obce

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby :

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti,postoupí je pracovník OÚ pověřenému úřadu.

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, postoupí je pracovník OÚ k rozhodnutí starostovi.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou dle zákona č.123/1998 Sb., v platném znění.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ