11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů
pro jednání a rozhodování obce
Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově Obecního úřadu v Hejné, čp.70


PŘEDPIS                        ČÍSLO                                  NÁZEV
 
zákon                           128/2000 Sb.               o obcích (obecní zřízení)
zákon                           491/2001 Sb.               o volbách do zastupitelstev obcí                               
zákon                           71/1967 Sb.                 o správním řízení
zákon                           200/1990 Sb.               o přestupcích 
zákon                           106/1999 Sb.               o svobodném přístupu k informacím           
vyhláška                       326/2000 Sb.               o způsobu označování ulic a veřejného prostranství
zákon                           13/1997 Sb.                 o pozemních komunikacích
zákon                           254/2001 Sb.               o vodách 
zákon                           50/1976 Sb.                 o územním plánování a stavebním řádu
zákon                           133/2000 Sb.               o evidenci obyvatel
vyhláška                       177/2000 Sb.                kterou se provádí zák. o evidenci obyvatel,občanských průkazech a cestovních dokladech
zákon                           133/1985 Sb.                o požární ochraně
zákon                             37/1989 Sb.                o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
zákon                             84/1990 Sb.                o právu shromažďovacím
zákon                           116/1990 Sb.                o nájmu a podnájmu nebytových
nařízení vlády                475/1990 Sb.                kterým se určují pověřené obecní úřady
zákon                           565/1990 Sb.               o místních poplatcích
zákon                           218/2000 Sb.               o rozpočtových pravidlech
zákon                           185/2001 Sb.               o odpadech  
zákon                           563/1991 Sb.               o účetnictví
zákon                           582/1991 Sb.               o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon                           114/1992 Sb.               o ochraně přírody a krajiny
zákon                           143/1992 Sb.               o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
zákon                           256/1992 Sb.                o ochraně osobních údajů v informačních systémech
zákon                           337/1992 Sb.                o správě daní a poplatků
zákon                           338/1992 Sb.                o dani z nemovitostí
zákon                           368/1992 Sb.                o správních poplatcích
zákon                             41/1993 Sb.                o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o  ověřování pravosti podpisu obecními úřady
zákon                           111/1994 Sb.                o silniční dopravě
zákon                           199/1994 Sb.                o zadávání veřejných zakázek
vyhláška                       231/1996 Sb.                kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákon                           101/2000 Sb.                o ochraně osobních údajů
vyhláška                       512/2002 Sb.                o zvláštní odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků
zákon                           227/2000 Sb.                o elektronickém podpisu
nařízení vlády                304/2001 Sb.                kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu
zákon                           450/2001 Sb.                změny některých zákonů týkajících se veřejné správy
zákon                           320/2001 Sb.               o finanční kontrole ve veřejné správě
vyhláška                         41/2002 Sb.               o přezkoumání hospodaření samosprávných celků
vyhláška                         64/2002 Sb.               k provedení zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon                            328/1999 Sb.              o občanských průkazech
zákon                            329/1999 Sb.              o cestovních dokladech
zákon                            151/1997 Sb.              o oceňování majetku
zákon                            274/2001 Sb.              o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
zákon                            265/1991 Sb.              o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
zákon                            289/1995 Sb.              o lesích
zákon                            147/1996 Sb.              o rostlinolékařské péči
zákon                            239/2000 Sb.              o integrovaném záchranném systému
zákon                            240/2000 Sb.              o krizovém řízení
zákon                             86/2002 Sb.              o ochraně ovzduší
zákon                            320/2002 Sb.              o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti  s ukončením činnosti okresních úřadů
vyhláška                        564/2002 Sb.              o stanovení území okresů ČR

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ