| OBECNÍ ÚŘAD DLOUHÁ VES

Czech • Deutsch • English

Nepřehlédněte

Protipovodňový plán obce

Krizové chování

Facebook

Facebook
Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhláška 1/2003-Řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Ves čís. 1/2003

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

V DLOUHÉ VSI

Obecní zastupitelstvo v Dlouhé Vsi, se na svém zasedání dne 26. 6. 2003 usneslo vydat podle ustanovení § 19 a 29 odst. 7 zákona čís. 256/2001 o pohřebnictví a v souladu s ustanovenými § 10 a § 84 odst. 2 pís. i) zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek l

Úvodní ustanovení

 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen “řád”) upravuje provoz pohřebiště v Dlouhé Vsi
 2. Provozovatel pohřebiště Obec Dlouhá Ves zajišťuje provozování pohřebiště v souladu se zákonem čís. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ( dále jen “zákon”)

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena každodenně v době denního světla ( není instalováno osvětlení pohřebiště).

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 2 tohoto řádu. Vstup na pohřebiště, nebo jeho část může správce pohřebiště z oprávněných důvodů ( terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 3. Děti do 8 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích apod.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek
 7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno
 8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně(svíček a j) omezit nebo zakázat.
 9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě a studně. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
 11. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště. Stromy a keře lze vysazovat na pohřebišti jen se souhlasem správce pohřebiště. Vysazené stromy a keře se stávají majetkem správce pohřebiště.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon čís. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů)
 14. Nájemce hrobového místa je povinen udržovat propůjčené místo a jeho bezprostřední okolí v řádném stavu.
 15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. pronájem hrobových míst
 2. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 3. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
 4. odstraňování hřbitovního odpadu
 5. péči o vnější vzhled hřbitova
 6. provoz vodovodní přípojky

 

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

l. Správce pohřebiště je povinen:

 1. nájemci hrobového místa předat k užívání hrobové místo vyznačené a číselně označené
 2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 8.
 3. umožnit nájemci užívání pronajatého hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3. Hrobová místa propůjčuje správce pohřebiště na dobu minimálně 10 let.

4. Výši úplaty za pronájem hrobového místa stanoví zvláštní předpisy.

5. Správce pohřebiště může neprodloužit nebo zrušit smlouvu o propůjčení hrobového místa z  těchto důvodů:

 1. nájemce neudržoval propůjčené místo v řádném stavu
 2. nájemce nezaplatil za pronájem hrobového místa
 3. pohřebiště má být zrušeno

Podmínkou pro zánik práva k místu podle bodu 5 a) a 5 b) je, že správce pohřebiště písemně upozornil nájemce na tuto skutečnost a nájemce do 6 týdnů od doručení výzvy zaplatil nebo nesjednal nápravu. Není-li známa adresa nájemce, upozorní správce hřbitova na tuto skutečnost veřejnou vyhláškou.

6. Správce pohřebiště neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku živelných událostí.

7. Správce pohřebiště neodpovídá za škody na netrvanlivých ozdobách (kyticích, věncích, květinách a na předmětech umístěných uživatelem na propůjčených místech.)

 

 

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Výkopové práce a ukládání lidských pozůstatků do drobů a hrobek zpravidla provádí firma, která má k této činnosti oprávnění, sjednaná nájemcem hrobového místa nebo jiná osoba a to vždy se souhlasem správce hřbitova. Obdobně to platí i o provádění pracíspojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správcepohřebiště. Zpopelněné ostatky se ukládají do země v popelnici nebo volně, popelnice může být uložena do výklenku v náhrobku nebo do zvláštní ochranné schránky pevně připevněné k náhrobku.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které se stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to:
 •  elodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 • kovové s nepropustným dnem

       6. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce místa jen se souhlasem okresního hygienika.

       7.Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách lze provádět pouze se souhlasem hygienika.

 

Článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 12 let.

 

 

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění na pohřebišti

 

l. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 80 cm.
 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.
 3. Pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech 80 x 200 cm, u hrobu dětského 60 x 160 cm a u hrobu pro dítě mladší tří let 60 x 100 cm.
 4. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 5. Uličky mezi hroby musí být minimálně 20 cm.
 6. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 7. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 8. Ustanovení odstavců c), d), e), a f) platí pouze pro nově zřizované hroby.

2.Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví (maximálně však 260 cm)
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 3. Stěny hrobky může z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnovaných nátěrů.
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 8. Zastropení hrobky je nutno provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví).
 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m2
 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě

3.Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

 • dobu výstavby hrobky
 • zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 • požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 • způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 • povinnost dozoru při výstavbě
 • průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Správce pohřebiště může při budování hrobu nebo hrobky stanovit pokyny pro výstavbu spočívající ve vymezení tvaru stavby, její pevné výzdoby, druhu použitého materiálu a rozměru stavby.

5. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

 • druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 • způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.

6.Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

 • respektování důstojnosti místa a omezení prací
 • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 • zajištění ochrany veřejné zeleně, kořenového systému.

7.Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny,do původního stavu.

8. Vybudované stavby nelze bez souhlasu správce pohřebiště odstraňovat ani prodávat třetím osobám. Bez písemného souhlasu správce pohřebiště nelze z pohřebiště vynášet části náhrobků.

9. Vybudované stavby ve vlastnictví nájemce hrobového místa, který je vybudoval a po jeho smrti podléhají dědickému řízení. Vlastník může stavbu převést nebo prodat jen se souhlasem správce hřbitova.

10. Dojde-li k zániku pronájmu hrobového místa, je vlastník stavby povinen odstranit hrobové příslušenství do 6 měsíců ode dne doručení výzvy od správce pohřebiště. Po uplynutí této doby je správce oprávněn naložit s hrobovým příslušenstvím jako s věcí opuštěnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 9

Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

 

 

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná Vyhláška MNV Dlouhá Ves ze dne 3. 4. 1969, kterou byl vydán řád pro pohřebiště v Dlouhé Vsi.

 

 

Článek 11

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2003.