15. zasedání obecního zastupitelstva

Usnesení

z 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Dlouhá Ves, konaného dne 8. 11. 2016 od 18.00 hod. v zasedací síni Obecního úřadu v Dlouhé Vsi.

Č.usn. 164 - obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 (viz. příloha zápisu)

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.165 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. KN 541/24, KN 541/88, KN 647/24, PK 625/1 k.ú. Dlouhá Ves od Pozemkového fondu ČR

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.166 - obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 551/2 k.ú. Nové Městečko o výměře 91 m2za cenu 100,- Kč/m2

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.167 - obecní zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku KN 759/3 v k.ú. Dlouhá Ves za cenu 100,- Kč/m2

Pro:6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.168 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 28/3 k.ú. Janovice za cenu 100,- Kč/m2

Pro: 5 proti:1 zdržel: 0

Č.usn.169 - obecní zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 286/10 k.ú. Bohdašice

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.170 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 551/2 k.ú. Nové Městečko o výměře 3 m2 za cenu 100,- Kč/m2

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.171 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 543/13 k.ú. Nové Městečko za cenu 100,- Kč/m2

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.172 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 538/55 k.ú. Nové Městečko za cenu 100,- Kč/m2

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.173 - obecní zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 538/42 k.ú. Nové Městečko o výměře 458 m2 za cenu 100,- Kč/m2

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.174 - obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů se společností Pošumavská odpadová a pověřuje starostku obce Dlouhá Ves podpisem této smlouvy

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.175 - obecní zastupitelstvo schvaluje Změnu zápisu ZŠ a MŠ Dlouhá Ves v rejstříku škol a školských zařízení - navýšení kapacity školní kuchyně v ZŠ a MŠ Dlouhá Ves na 90 obědů denně

Pro:6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.176 - obecní zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou dle ustan. § 10a a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy (Předmětem smlouvy je předfinancování výdajů spojených s realizací projektu: Putováním srdcem Evropy bez hranic. Návratná finanční výpomoc je poskytována ve výši 230.180,- Kč)

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.177 - obecní zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou dle ustan. § 10a a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy ( Dotace na projekt Putovaní srdcem Evropy bez hranic je poskytována ve výši 25.576,- Kč- tj. 10% z celkové pořizovací hodnoty projektu, jako spoluúčast Obce Dlouhá Ves)

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.178 - obecní zastupitelstvo schvaluje Plán inventur obce Dlouhá Ves na rok 2016

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.179 - obecní zastupitelstvo OZ souhlasí s aplikací § 3 odst. 8 Zákona 274/2001 Sb. - ´´uložení vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech kdy je to technicky možné´´

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.180 - obecní zastupitelstvo schvaluje, že Obecní zastupitelstvo Obce Dlouhá Ves na svém zasedání při prodeji pozemků na území obce Dlouhá Ves vychází z prodejní ceny pozemků 100,- Kč/ m2 ( pokud není uvedeno jinak)

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.181 - obecní zastupitelstvo souhlasí s umístěním navrhované stavby ,, Dům služeb´´ na pozemku p.č. 687/ 69 k.ú. Dlouhá Ves. Stavba je navrhována ve smyslu územně plánovací informace MÚ Sušice, OVÚP, ze dne ze dne 31.10.2016 zn. 4629/16/VYS/Lu v souladu s územním plánem Obce Dlouhá Ves

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

V Dlouhé Vsi 8. 11.2016

Ing. Ivana Vítovcová Václav Zdeněk

starostka obce místostarosta obce

……………………………………. …………………………………………..

Ověřovatelé:

……………………………………… ……………………………………….