14. zasedání obecního zastupitelstva

Usnesení

ze 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Dlouhá Ves, konaného dne 6. 9. 2016 od 18.00 hod. v zasedací síni Obecního úřadu v Dlouhé Vsi.

Č.usn. 151 - obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2016 (viz. příloha)

Č.usn.152 - obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7 /2016 (viz. příloha)

Pro: 7 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.153 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku č. 551/2 v k.ú. Nové Městečko; a to pouze části pozemku, který p. Pissinger užívá za cenu 100,- Kč/m2, část, která slouží pro vjezd do vedlejší nemovitosti č.p. 2 si obec Dlouhá Ves ponechá ve svém majetku.

Pro: 7 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.154 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku KN 759/3 v k.ú. Dlouhá Ves dle přiložené mapky za cenu 100,- Kč/m2

Pro:7 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.155 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr zřízení věcného břemene na pozemky KN 17/1 a 17/3 v k.ú. Nové Měsečko; pro vstup na pozemek KN 18/2 a 18/1 v k.ú.

Pro: 7 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.156 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. KN 538/46 v k.ú. Nové Městečko za cenu 2,50 Kč/m2. Nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku, kvůli jeho poloze navazující na komunikaci.

Pro: 7 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.157 - obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 538/42 v k.ú. Nové Městečko (dle návrhu rozdělení od geodeta M. Pecha)) z důvodu vyřešení příjezdu na pozemek p.č. 538/24 v k.ú. Nové Městečko za cenu 100,- Kč/m2

Pro:7 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.158 - obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s G projektem v rámci projektu Stanice HZS – zpracování žádosti o dotaci, zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti

Pro: 7 proti:0 zdržel: 0

Č.usn.159 - obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 na opravu místních komunikací ve výši 400.000 Kč (komunikace v Dlouhé Vsi u Lišků, zatáčka před Bohdašicema a úsek od Rajska do Annína)

Pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.160 - obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 ve výši 70.000 Kč (oprava zborcené zdi v Bohdašicích)

Pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.160 - obecní zastupitelstvo schvaluje podání nabídky na odkup areálu školy v přírodě v Nuzerově

Pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.161 - obecní zastupitelstvo pověřuje starostku upozorněním SNPŠ o skutečnosti, že kolem smrku vede komunikace, která se aktivně používá a leží v ochranném pásmu smrku ( to činí kruh o poloměru 34 m) - oznámení Správy národního parku Šumava o záměru vyhlásit památný strom - Annínský smrk u rybárny.

Pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn.162 - obecní zastupitelstvo nesouhlasí se zadáním výběrového řízení na zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v rámci akce „Oprava novogotické kaple v Anníně“; externí firmě TYPAZ – s.r.o., preferuje zadání od obce.

Pro: 6 proti: 1 zdržel: 0

Č.usn.163 - obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu za práci v zastupitelstvu L. Koželuhové ve výši 1130 Kč, do dnešního dne vykonávala práci zastupitelky zdarma.

Pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

Dlouhé Vsi 7. 9.2016

Ing. Ivana Vítovcová Václav Zdeněk

starostka obce místostarosta obce

……………………………………. …………………………………………..

Ověřovatelé:

……………………………………… ……………………………………….