13. zasedání obecního zastupitelstva

Usnesení

ze 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Dlouhá Ves, konaného dne 28. 6. 2016 od 18.00 hod. v Penzionu Jana v Anníně

Č.usn. 139 - obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016 (příloha zápisu)

Č.usn. 140 - obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2016 (příloha zápisu)

PRO: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn. 141 - obecní zastupitelstvo uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce Dlouhá Ves a závěrečným účtem obce za rok 2015 včetně zprávy auditora o výsledku hospodaření obce Dlouhá Ves za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn. 142 - obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Dlouhá Ves za rok 2015 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky ( viz. příloha zápisu)

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn. 143 - obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves za rok 2015 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky ( viz. příloha zápisu)

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn. 144 - obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření ATC Nové Městečko za rok 2015 ve výši 512.497,05 Kč po zdanění a schvaluje ponechání výsledku hospodaření na účtu ATC

Č.usn. 145 - obecní zastupitelstvo schvaluje Směnnou smlouvu č. 679/15/209 mezi Obcí Dlouhá Ves (vlastník pozemku 568/3 k.ú. Nové Městečko) a Lesy České republiky, s.p ( vlastník pozemků 513/3, 519/2, 510/2 vše v k.ú. Nové Městečko) a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy

Pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Č.usn. 146 - obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-0010167/VB/0001 Dlouhá Ves p.č. 34/2, KT-vNN a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s firmou Čez Distribuce,a.s. ( zmocněný zástupce OMEXOM GA Energo s.r.o.)

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn. 147 - obecní zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování odpadů a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s firmou Pošumavská odpadová , s.r.o.

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn. 148 - Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zapojení do obecního systému svozu odpadů na území Obce Dlouhá Ves. Tímto získají podnikatelské subjekty možnost zapojit se do obecního systému nakládání s odpady ( svoz odpadu pro obec zajišťuje firma Pošumavská odpadová s.r.o. )

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn. 149 - obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo a pověřuje starostku podpisem smlouvy se společností G-projekt, s.r.o.

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Č.usn. 150 - obecní zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí stavby na st.p.č. 11 v k.ú. Nové Městečko na rekreační objekt

Pro: 6 proti:0 zdržel: 0

Dlouhé Vsi 28.6.2016

Ing. Ivana Vítovcová

starostka obce

……………………………………. …………………………………………..

Ověřovatelé:

……………………………………… ……………………………………….