26. zasedání obecního zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 6. 2018

Usnesení

ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves ze dne 19.6.2018

Zastupitelstvo obce:

a) s   s c h v á l i l o

1)   Zastupitelstvo obce schválilo program jednání

2)   Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Ladislava Gregora a Jaroslava Hasenöhrla

3)   Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Dlouhá Ves za rok 2017 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky ( přílohou zápisu)

4)   Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Dlouhá Ves, příspěvkové organizace za rok 2017 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky ( přílohou z  ápisu)

5)   Zastupitelstvo obce schválilo koupi nemovitých věcí zapsaných na LV č. 616 k.ú. Dlouhá Ves a nemovitých věcí zapsaných na LV č. 3271 k.ú. Nuzerov v ceně 2.852.000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem Kupní smlouvy s firmou UP REAL s.r.o.

6)   Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018 (přílohou zápisu)

7)   Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 18 a p.č. 342/2 v k.ú. Platoř za cenu 100,- Kč/m2

8)   Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemků p.č. 600,601,459 k.ú. Nové Městečko za cenu 100,- Kč/rok spolku Přátelé Mouřence, z.s. (Cena 100,- Kč/rok je podmíněna pravidelnou údržbou uvedených parcel)

9)   Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úřad o pozemkové úpravy formou komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dlouhá Ves, v k.ú. Bohdašice a v k.ú. Nové Městečko

10) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí žádosti o dotaci na akci ,,Kofinancování ČOV a kanalizace Dlouhá Ves´´, Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018 ( KÚ Plzeňského kraje) ve výši 5.000.000,- Kč

11) Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro spolek Přátelé Mouřence, z.s. na tradiční letní a zimní koncert na Mouřenci

12) Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 12.000,- Kč pro spolek Annínské ženy, z.s na zajištění druhého ročníku Annínské pouti, která se koná 27.7.-29.7.2018 v Anníně

b)    vzalo na vědomí

1  ) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 ( viz. příloha zápisu)

  2) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek hospodaření ATC Nové Městečko za rok 2017 ve výši 689.035,67 Kč       ( po zdanění) a schvaluje ponechání výsledku hospodaření na účtu ATC

   c) Souhlasilo 

1)   Zastupitelstvo obce souhlasilo s celoročním hospodařením obce Dlouhá Ves a závěrečným účtem obce Dlouhá Ves za rok 2017 včetně zprávy auditora o výsledku hospodaření obce Dlouhá Ves za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad

starostka obce místostarosta