21. zasedání obecního zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 10. 2017

Usnesení

ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves ze dne 24. října 2017

Zastupitelstvo obce:

a) s c h v á l i l o

1) Zastupitelstvo obce schválilo program jednání

2) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Dušana Rovňana a Jaroslava Hasenöhrla

3) Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30 – název zakázky: ,, Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace – zajištění výkonu autorského dozoru projektanta´´ a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy

4) Zastupitelstvo obce schvalilo dar ve výši 10.000,- Kč na Podporu projektu Mezinárodního sklářského sympozia v Anníně 2017 společnosti Kyrana s.r.o.

5) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 8/2017 ( viz. příloha zápisu)

b) neschválilo

1 ) Zastupitelstvo obce neschválilo záměr pronájmu pozemku PK 759/4 k.ú. Dlouhá Ves