19. zasedání obecního zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 6. 2017

Usnesení

ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves ze dne 27. června 2017

Zastupitelstvo obce:

a) s c h v á l i l o

1) Zastupitelstvo obce schválilo program jednání

2) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Dušana Rovňana a Jaroslava Hasenöhrla

3) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4 /2017 dle přílohy

4) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků v k.ú. Platoř, p.p.č. 412 (81 m2), 20 (116 m2) manželům Toufarovým, Sušice za cenu 100 Kč/m2

5) Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku p.č. 519/5 (celá p. 282 m2) v k.ú. Nové Městečko o výměře188 m2 za 2,5 Kč / m2 panu Pavlu Burešovi

6) Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemků p. č. 543/5 a 543/14v k.ú. Nové Městečko o celkové výměře 151 m2 manželům Hájkovým, Annín za cenu 2,50 Kč / m2

7) Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku p.č. 286/10 v k.ú. Bohdašice za cenu 4.000,- Kč na dobu jednoho roku firmě Amazonetta s.r.o. Hartmanice

8) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu ČEZ Distribuce, a.s. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011876/1, Dlouhá Ves p.č. 716/1, KT – kNN“ a pověřuje starostku obce podpisem

9) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace, poskytovatelem je Plzeňský kraj, dotační titul Bezpečné branky 2017, název akce Bezpečné branky v Dlouhé Vsi

b) vzalo na vědomí

1) Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí neschválení dotací od Plzeňského kraje

- PK, odbor životního prostředí, Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017 na ATS a vodovod v Dlouhé Vsi

- PK – Oprava a zlepšení stavu hřiště

- PK – Příspěvek na věcné vybavení hasičů

2) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.

c) neschválilo

1) Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje části parcely 536/1 v k.ú. Nové Městečko

2) Zastupitelstvo obce neschválilo záměr pronájmu celé parcely 286/10 v k.ú. Bohdašice

Ing. Ivana Vítovcová Václav Zdeněk

starostka obce místostarosta