18. zasedání obecního zastupitelstva

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 30.5.2017

Usnesení

ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves ze dne 30. května 2017

Zastupitelstvo obce:

a) s c h v á l i l o

1) Zastupitelstvo obce schválilo program jednání včetně doplnění o další body

2) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Dušana Rovňana a Jaroslava Hasenöhrla

3) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3 /2017 dle přílohy

4) Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Dlouhá Ves za rok 2016 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky dle přílohy zápisu

5) Zastupitelstvo obce schválilo rozpuštění hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Dlouhá Ves za rok 2016 ve výši 94.051,13 takto: 47.025,- Kč do fondu odměn a 47.026,13 Kč do fondu rezerv

6) Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Dlouhá Ves, příspěvkové organizace za rok 2016 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky dle přílohy

7) Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemků p.p.č. 412 k.ú. Platoř ( 81 m2) a 20 k.ú. Platoř ( 116 m2) za 100,- Kč/m2

8) Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu pozemků p.č. 543/5 a 543/14 k.ú. Nové Městečko za 2,50 Kč/m2/rok

9) Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu části pozemku 519/5 k.ú. Nové Městečko ( část, která se nachází mimo komunikaci) za 2,50 Kč/m2/ rok

10) Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny pozemků mezi obcí Dlouhá Ves, která je vlastníkem pozemků p.č. 569/2 k.ú. Nové Městečko a 444/5 k.ú. Nové Městečko a pozemku 534/4 k.ú. Nové Městečko, který je ve vlastnictví M. Schoszmeiera ( Obec Dlouhá Ves zprostředkuje geometrický plán)

11) Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 687/42 k.ú. Dlouhá Ves za 100,- Kč/m2

12) Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu - název zakázky ,, Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace- manažerské řízení přípravy a realizace a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o, Chudenín 30

13) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílu s Ing. arch. Petrem Taušem na vypracování podkladových prací pro územní plán/ regulační plán/ zásady územního rozvoje a poskytnutí součinnosti při zpracování zadání pro tuto dokumentaci v částce 66.550,-Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy

14) Zastupitelstvo obce zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílu s Ing. arch. Petrem Taušem na vypracování návrhu územního plánu / regulačního plánu/ zásad územního rozvoje a poskytování součinnosti při jeho pořízení a vydání v částce 332.750,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy

15) Zastupitelstvo obce schválilo Organizační řád obce Dlouhá Ves

16) Zastupitelstvo obce schválilo Jednací řád obecního zastupitelstva obce Dlouhá Ves

17) Zastupitelstvo obce schválilo vjezd na pozemek pana Havlíčka p.p.č. 286/6 k.ú. Bohdašice přes obecní pozemek 286/10 k.ú. Bohdašice ( geometrické plány a projektovou dokumentaci zajistí SÚS Klatovy, v rámci vybudování vjezdu bude provedena směna části pozemku mezi obcí Dlouhá Ves a panem Havlíčkem, vše bude provedeno při příležitosti stavby ,, Oprava silnice Dlouhá Ves – Radešov úsek B´´)

18) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace, poskytovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, PSOV; Dlouhá Ves – výměna šoupat a hydrantů

19) Zastupitelstvo obce schválilo za zhotovitele akce ,,Dlouhá Ves- výměna šoupat a hydrantů´´ firmu AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo

20) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace, poskytovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Ochrana životního prostředí 2017, Ošetření stromů rostoucích na parcele KN 687/6 k.ú. Dlouhá Ves

21) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace, poskytovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, VI. ročník dechovkového festivalu v Dlouhé Vsi

e) souhlasilo

1) Zastupitelstvo obce udělilo souhlas s celoročním hospodařením obce Dlouhá Ves a závěrečným účtem obce Dlouhá Ves za rok 2016 včetně zprávy auditora o výsledku hospodaření obce Dlouhá Ves za rok 2016 a souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad

2) Obecní zastupitelstvo souhlasilo s výběrem firmy THT Polička, s.r.o. na dodávku Dopravního automobilu pro JSDHO Dlouhá Ves v rámci projektu Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Dlouhá Ves a pověřuje starostku obce podpisem Kupní smlouvy na základě výsledku veřejné zakázky s názvem Dopravní automobil pro JSDHO Dlouhá Ves v částce 2.170.498,- Kč vč. DPH s firmou THT Polička

c) v z a l o n a v ě d o m í

1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017 dle přílohy zápisu

2) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek hospodaření ATC Nové Městečko za rok 2016 ve výši 830.485,22 Kč po zdanění a schvaluje ponechání výsledku hospodaření na účtu ATC

3) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí podpis smlouvy o dílo Dlouhá Ves – oprava MK Annín s firmou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD v částce 398.755,50 Kč vč. DPH ( Přiložen Zápis z jednání pracovní skupiny složené ze zastupitelů obce pro výběr zhotovitele na akci Dlouhá Ves – oprava MK Annín)

d) nedoporučilo

1) Zastupitelstvo obce nedoporučilo proplacení faktury od firmy PROVOD-inženýrská společnost s.r.o. v částce 21.853,- Kč a pověřuje starostku obce projednáním zaplacení faktury s právním zástupcem

e) neschválilo

1) Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje části pozemku 28/3 k.ú Janovice

2) Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje části pozemku 518/1 k.ú. Nové Městečko ale navrhuje náhradní řešení, připravit 2 parkovací místa na pozemku 518/1 k.ú. Nové Městečko

3) Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje pozemku č. 519/5 k.ú. Nové Městečko

Ing. Ivana Vítovcová
starostka obce

Václav Zdeněk
místostarosta