OZV o závazných částech změny č.3 ÚP

 

 

 

 

Vyhláška

o závazných částech Změny č.3

územního plánu sídelního útvaru

 

 

 

 

Borová Lada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Borová Lada vydává podle §10 a 84 odst. 2 písm. b), i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a § 29 zák. 50/1976 Sb., stavební zákon,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Zastupitelstvo obce Borová Lada dne …………….. schválilo podle §26 odst. (2) zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Změnu č.3 ÚPNSÚ Borová Lada.

 

 

Část I.

Územní rozsah platnosti a lhůty aktualizace

čl. 1

            Vyhláška vymezuje závazné části funkčního uspořádání území a územního rozvoje pro to území obce Borová Lada, které je řešeno změnou č.3 ÚPNSÚ Borová Lada. Vyhláška stanovuje základní podmínky pro umisťování staveb a rozhodování v území.

čl. 2

            Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a v uspořádání území, v provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

čl. 3

         Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla Změna č.3  ÚPNSÚ schválena (lhůty aktualizace) jsou stanoveny 1x za 4 roky.

Část II.

Závazná část

čl. 4

Návrh urbanistické koncepce

1)       Základním nástrojem urbanistické koncepce je rozdělení správního území obce na:

Základním nástrojem urbanistické koncepce je rozdělení správního území obce na:

Současně zastavěné území obce - tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová hranice zahrnující prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zařízeny (povoleny a kolaudovány). Hranice současně zastavěného území byla stanovena na základě průzkumů a rozborů.

Zastavitelné území- tvoří plochy vhodné k zastavění, které jsou vymezeny územně plánovací dokumentací. Jsou to plochy určené pro rozvoj urbanizovaného území, převážně ploch pro bydlení a technickou vybavenost, sport a rekreaci, veřejnou zeleň, plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu.

Navržená Změna č.3 ÚPNSÚ Borová Lada mění v sídle Borová Lada funkční využití ploch pro veřejnou zeleň na funkci bydlení v rodinných domech a rovněž navrhuje přemístění navržené plochy pro technické vybavení – ČOV a s tím související změna trasy obslužné komunikace. Jihovýchodně od Borové Lady je navržena obnova křížové cesty a kaple na původních základech. Dále pak navrhuje v Zahrádkách nové plochy pro bydlení a zemědělskou výrobu a v návaznosti na tyto plochy řeší i nové vedení VN 22 kV včetně trafostanice.

V sídle Černá Lada Změna č.3 řeší několik nových ploch pro bydlení v rodinných domech.   

V sídle Nový Svět Změna č.3 řeší změnu plochy pro bydlení v rodinných domech na plochu občanského vybavení a změnu umístění ČOV.

Nezastavitelné území - je území, které nebylo vymezeno ÚPD k zastavění, ani není současně zastavěné. Toto území nelze zastavět vůbec, nebo výjimečně za zvláštních podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Změnou č.3 dojde ke změně nezastavitelného území.

čl. 5

Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití

Funkční plochy v území řešeném Změnou č. 3 se dělí na :

 

1          urbanizované (lidská díla)

plochy bydlení v rodinných domech – zóna regulace zástavby 1

plochy technického vybavení – zóna regulace zástavby 2

plochy občanského vybavení – zóna regulace zástavby 3

plochy sportu – zóna regulace zástavby 4

plochy rodinné farmy – zóna regulace zástavby 5

Plochy bydlení v rodinných domech - zóna 1

·       Přípustná funkce: individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobná zařízení řemeslná a výrobní nenarušující sousedskou pohodu, malá rekreační a sportovní zařízení. Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.

·       Podmíněné funkce: bydlení v  rodinných domech, zahradnické, sadovnické a vinařské provozovny, nerušící řemeslné a hospodářské provozy s vyloučením provozů vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb a občanská vybavenost menšího rozsahu, veřejné stravování (sloužící převážně pro denní potřebu obyvatel přilehlého území).

·       Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněně přípustné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.).

Plochy technického vybavení - zóna 2

·       Přípustná funkce: jsou to plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti. Smí být umisťovány nejen na těchto plochách, ale i na ostatních, kde jsou určeny pro bezprostřední obsluhu těchto ploch. Plochy pro technickou vybavenost zahrnují plochy pro vodovod, kanalizaci, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadů, skladování odpadů, vodohospodářské plochy, požární zbrojnice.

·       Podmíněné funkce: odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže. Podmíněně přípustné jsou rovněž zařízení průmyslově a  zemědělsky zaměřené a  provozní byty pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby či technologie.

·       Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněně přípustné, zejména bydlení, hromadné patrové garáže.

Plochy občanského vybavení - zóna 3

·       Přípustná funkce: funkce poskytující veřejné a správní služby, kulturní  a kultovní služby, zdravotnické a sociální, sportovní a vzdělávací služby netechnického charakteru. Přípustné je zřizovat  a provozovat knihovny, archivy, galerie, divadla, kaple, kostely, fary, úřady státní správy, služebny policie, zdravotnická střediska  apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná přípustným využitím území, nezbytná infrastruktura, veřejná zeleň, nákupní zařízení.

·       Podmíněné funkce: bydlení, ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativně neovlivňuje své okolí. 

·       Nepřípustné: jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství; průmyslová výroba a sklady.

Stavby veřejně prospěšných objektů sportovních zařízení - zóna 4

·       Přípustná funkce: jsou to plochy určené k  hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. Přípustné je zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro rekreaci) související s využitím plochy pro sport a rekreaci, parkovací a odstavná stání vyvolaná využitím území, veřejná zeleň, louky, pláže, kempinky a stanové tábory, jednoduché stavby veřejného stravování slouží-li potřebám  rekreační funkce, velký podíl zeleně.

·       Podmíněné funkce: nákupní  a obslužná zařízení související s využitím území, stavby pro hromadnou rekreaci.

·       Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněně přípustné, zejména stavby individuální rekreace, zahrádky, altány, dopravní služby a autobazary.

Plochy rodinné farmy - zóna 5

·       Přípustná funkce: činnosti zemědělské výroby a zemědělských provozů - chovatelské areály jimž nemusí být vymezeno OP, zemědělské a zpracovatelské provozovny, přípustné je zřizovat skladové prostory a zařízení poskytující zemědělské služby a obchod, parkovací a odstavná stání pro potřebu vyvolanou využitím území. Bude zde umístěn pouze 1 takto vymezený objekt. Bydlení pouze jako integrovaná  součást malého soukromého zemědělského areálu..

·       Podmíněné funkce: je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem rodinné farmy, areály jimž musí být vymezeno pásmo hygienické ochrany, změna kultury pozemku na zahradu, sad, vinici, nedochází-li ke změně charakteru území  a krajinného rázu.

·       Nepřípustné: jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot.

Součástí výkresů jsou také plochy dopravní, pro dopravu v pohybu. Pro tyto plochy jsou stanoveny tyto funkce:

·       Přípustné: doprava motoristická, cyklistická, pěší,. Jsou to komunikace I., II., III.třídy a místní obslužné    komunikace.

·       Podmíněné: se neurčují

·       Nepřípustné: veškeré činnosti a děje neuvedené jako přípustné.

čl. 6

Limity využití území včetně stanovených záplavových území

 

1)      Ochranná pásma

Změnou č.3 nedojde ke střetu zájmů s ochrannými pásmy ve schválené ÚPNSÚ , dojde pouze ke změně umístění ČOV a jejího ochranného pásma. Veškerá ochranná pásma jsou zakreslena v Hlavním výkresu.

V lokalitě Zahrádky je navrženo nové el. vedení, jehož ochranné pásmo je zakresleno v Hlavním výkresu.

2)      Záplavové území

Ve správním území obce Borová Lada  se nachází vodní tok Vltava, jehož záplavové území je zakresleno v již schválené ÚPD.

3)      Radikomunikace

Katastrálním územím prochází radioreléová trasa. Při plánované nadzemní výstavbě  je třeba respektovat jeho ochranné pásmo, které prochází ve výšce 1042 m.n.m..

4)      Ochranná pásma vodních zdrojů

V území budou respektovány zásady schválených ochranných pásem hygienické ochrany vodních zdrojů.

5)      Omezení lesními celky, vodními plochami a záplavovým územím

Na území obce Borová Lada se nachází lesní celky ochranným pásmem 50 m od okraje lesa a menší vodní toky, které nemají vyhlášena záplavová území.

čl. 7

Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady

6)      Doprava a dopravní zařízení

Změnou č.3 ÚPNSÚ Borová Lada dojde ke změně již schválené dopravy, a to změnou trasy místní obslužné komunikace k čistírně odpadních vod vod v sídle Borová Lada.

7)      Vodohospodářské řešení

Zásobování pitnou vodou

Změnou č.3 ÚPNSÚ Borová Lada nedojde ke změně v dokumentaci napojení na vodovodní síť. Nově navržené plochy v lokalitě Zahrádky budou řešeny samostatnými soukromými studnami.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Změnou č.3 ÚPNSÚ Borová Lada dojde pouze ke změně v umístění čistírny odpadních vod v sídlech Borová Lada a Nový Svět. Nově navržené plochy v lokalitě Zahrádky budou řešeny samostatnými jímkami na vyvážení.

8)      Energetické řešení

Zásobování el. energií

Změnou č.3 ÚPNSÚ Borová Lada je navržena nová trasa vedení VN 22 kV a trafostanice BTS do 250 kVA v lokalitě Zahrádky. 

Zásobování teplem

Změnou č.3 ÚPNSÚ Borová Lada nedojde ke změně již schváleného zásobování teplem.

9)      Odpadové hospodářství

Změnou č.3 ÚPNSÚ Borová Lada nedojde ke změně již schváleného odpadového hospodářství.  Při zpracování návrhu řešení nakládání s odpady je třeba respektovat platný zákon O odpadech a příslušnou prováděcí vyhlášku. Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.

čl. 8

Návrh místního územního systému ekologické stability (ÚSES)

 

Změnou č.3 ÚPNSÚ nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schváleného ÚPNSÚ.

čl. 9

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkresu návrhu Změny č.3 ÚPNSÚ. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

  V řešeném území jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby :

E1

Navržené el. vedení VN 22 kV, včetně trafostanice – Zahrádky

D1

Navržená místní a obslužná komunikace k ČOV – Borová Lada

K1

Navržený kanalizační sběrač k ČOV – Borová Lada

K2

Navržená čistírna odpadních vod – Borová Lada

K3

Navržená výusť z ČOV – Borová Lada

K4

Navržený kanalizační sběrač k ČOV – Nový Svět

K5

Navržená čistírna odpadních vod – Nový Svět

K6

Navržená výusť z ČOV – Nový Svět

S1

Navržené stavby sportovních zařízení – Borová Lada

Část III.

Závěrečná ustanovení

čl. 10

            Tato obecně závazná vyhláška platí do doby zpracování a schválení nového územního plánu. Pozastavit platnost, zrušit, případně provést změny této obecně závazné vyhlášky přísluší zastupitelstvu obce Borová Lada.

čl. 11

Dokumentace územního plánu obce Borová Lada je uložena na Obecním úřadu Borová Lada, stavebním úřadu Vimperk, Městském  úřadu v Vimperk a Krajském úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.       

čl. 12

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

          ________________________________                                                                            

                      Stanislava Barantálová                                                ing.Ivo Hrazánek

                            starosta obce                                                    místostarosta obce

 

 

V Borových Ladech 13.11.2003